रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Digital India उपक्रमामध्‍ये उल्‍लेखनीय कामगिरी केल्‍याबद्दल, भारत सरकारकडून, रायगड जिल्‍हयाला विशेष सन्‍मानित करण्‍यात आले. संकेत स्थळ 18/05/2016 पर्यत अदयावत.
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!   Valid CSS!

Aaple sarkar   goidirectory   districts
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118, 222097
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
indiagov ई मेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड०१-०१-२०१५ पासुन संकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या
         ताज्या घडामोडी
aमहाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे मे, 2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1368 कि.ली.)

aफेर ई - निविदा व ई - लीलावप्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

aशोध व बचाव साहित्य खरेदीबाबत -ई ‍ निविदा जाहिर सूचनां

aसन 2015-2016 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा मागविणेबाबत (3 री मुदतवाढ)

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे एप्रिल, 2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1368 कि.ली.)

aई- निविदा व ई- लिलाव प्रक्रियेव्‍दारे करावयाच्‍या सावित्री नदी - बाणकोट खाडीमधील संयुक्‍त गटातील रेती/ वाळु लिलाव सूचना

aकार्यालयीन कामकाजासाठी स्टेशनी, इलेकट्रीक साहित्य, तसेच च्छततेच्या कामासाठी लागणारे साहित्य आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यासाठी पुरवठादार निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा पहिली मुदतवाढ अंतीम दिनांक 12/4/2016 सांय.5.00

aसन 2015-2016 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा मागविणेबाबत (फेरनिविदा ) अंतिम दिनांक ०७/०४/२०१६

aखालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 साठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती आदेश

aई-निविदा प्रक्रियेव्दारे ईटीएस मशनरी खरेदी करण्याबाबद

aडिजीटल बोर्ड खरेदी

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे मार्च,2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1392 कि.ली.)

aकोतवाल निवड समिती,रायगड मार्फत दि.30/01/2016 रोजी प्रसिध्द जाहीरातीच्‍या अनुषंगाने कोतवाल पदांकरीता दि.06/03/2016 रोजी झालेल्‍या लेखी परीक्षा व मुलाखतीमध्‍ये प्राप्‍त गुणांची सामाईक यादी

aशासनकडील दि. 02.02.2016 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये दिलेल्‍या निर्देशानुसार रायगड जि‍ल्‍हयात यापुर्वी करण्‍यात आलेल्‍या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या नियुक्‍त्‍या रदद केल्‍याचे आदेश

aजिल्हा निवड समिती मार्फत खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 भूसंपादनसाठी दि.27/01/2015 रोजीच्‍या जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.10/03/2016 रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीअंती सामाईक गुणांची यादी व अंतिम निवड यादी

aजिल्हा निवड समिती रायगड यांचे मार्फत दि.०६/०३/२०१६ रोजीच्या कोतवाल या पदाच्या परीक्षेची उत्तरविवरणी

aखालापूर औद्योगिक विकास क्षेत्र टप्‍पा क्र. 2 अंतर्गत मानधन तत्‍वावर कर्मचारी नियुक्‍तीकरिता दि.‍27.‍01.2016 रोजी प्रसिध्‍द जाहिरातीच्‍या अनुषंगाने पदनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी

aखालापूर औद्योगिक विकास क्षेत्र टप्‍पा क्र. 2 अंतर्गत मानधन तत्‍वावर कर्मचारी नियुक्‍तीकरिता दि.‍27.‍01.2016 रोजी प्रसिध्‍द जाहिरातीच्‍या अनुषंगाने पदनिहाय अपात्र उमेदवारांची यादी

aजिल्हा निवड समिती,रायगड यांचेमार्फत गट-क व गट ड संवर्गातील पदभरतीसाठी दि.31/12/2016 पर्यंत ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

aसरळसेवा भरती 2015 अंतर्गत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या आस्‍थापनेवरील लिपीक-टंकलेखक पदाचे नियुक्‍ती आदेश दि.26.02.2016

aरायगड जिल्हयासाठी माहे फेब्रुवारी, २०१६ करिता १००% प्रमाणे केरोसीन कोट्याचे वाटप (एकुण मासिक कोटा १४४० कि.ली.)

aकोतवाल सरळसेवा भरती - सुधारीत अर्जाचा नमुना

aकोतवाल पदभरती जाहीरात - 2016

aसरळसेवा भरती 2016 - डीएमआयसी अंतर्गत खालापूर औ्द्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती

aसाऊंड सिस्टिम ई-निविदा योजनामहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aमहाराष्ट्र शासन

  aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aजिल्हा न्यायालय

  aरायगड पोलीस

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगड
संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद् , वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.