रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Digital India उपक्रमामध्‍ये उल्‍लेखनीय कामगिरी केल्‍याबद्दल, भारत सरकारकडून, रायगड जिल्‍हयाला विशेष सन्‍मानित करण्‍यात आले. संकेत स्थळ 11/02/2016 पर्यत अदयावत.
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!

districts    goidirectory    indiaimage    goisearch
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118, 222097
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
indiagov ई मेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड
         ताज्या घडामोडी
aरायगड जिल्हयासाठी माहे फेब्रुवारी, २०१६ करिता १००% प्रमाणे केरोसीन कोट्याचे वाटप (एकुण मासिक कोटा १४४० कि.ली.)

aकोतवाल सरळसेवा भरती - सुधारीत अर्जाचा नमुना

aकोतवाल पदभरती जाहीरात - 2016

aसरळसेवा भरती 2016 - डीएमआयसी अंतर्गत खालापूर औ्द्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती

aसाऊंड सिस्टिम ई-निविदा योजना

aकॉम्पॅक्टर ई-निविदा योजना

aमहाराष्ट्र शासनाच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार स्पर्धा

aसरळसेवा भरती 2015 अंतर्गत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या आस्‍थापनेवरील लिपीक-टंकलेखक पदाचे नियुक्‍ती आदेश

रायगड जिल्ह यासाठी माहे जानेवारी, 2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1440 कि.ली.)

विभागीय पातळीवरील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादीचे ज्ञापन

विभागीय पातळीवरील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

विभागीय पातळीवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादीचे ज्ञापन

विभागीय पातळीवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

सामाजिक परिणाम निर्धारण नमुना अर्ज

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

रायगड जिल्ह यासाठी माहे डिसेंबर, 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप एकुण मासिक कोटा 1620 कि.ली.)

सरळसेवा भरती २०१५ - तलाठी संवर्गात उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांची उपविभागनिहाय यादी

सरळसेवा भरती २०१५ - तलाठी पदाची अंतिम निवड यादी

सरळसेवा भरती २०१५ - लिपिक - टंकलेखक या पदाचे नियुक्ती आदेश

सरळसेवा भरती २०१५ - लिपिक - टंकलेखक या पदाचे अन्य कार्यालयाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांची यादी

रायगड जिल्हपयासाठी माहे नोव्हें बर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.ली.)

जिल्हा समादेशक होमगार्ड रायगड या मानसेवी पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात

महाराष्ट जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

रायगड जिल्ह यासाठी माहे ऑक्टोंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.लि.)

रायगड जिल्ह यासाठी माहे सप्टेंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1596 कि.लि.)

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ प्रारूप अधिसूचना

NULM/SULM सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / समुदाय संघटक पदभरती अटी व शर्ती

खरीप हंगाम २०१३-१४ मधील खरेदी करण्यात आलेल्या तथापि भरडाई विना शिल्लक धानाची जाहिर ई-लिलाव सुचना

अनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-क संवर्ग

अनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-ड संवर्ग

खरीप पणन हंगाम २०१३- २०१४ भरडाइविना शिलक धानाचा फेर इ -लिलाव सूचीमहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित

  aविधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  a लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aरायगड पोलीस

  aजिल्हा न्यायालय

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगडNo. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद् , वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 11.0 and above versions.