बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्रास शुध्दीपत्र दिनांक 04/03/2021

भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्रास शुध्दीपत्र दिनांक 04/03/2021

04/03/2021 04/04/2021 View (254 KB)
उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक

उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक

02/03/2021 07/03/2021 View (126 KB)
मे. स्वप्नपूर्ती होम्स प्रायव्हेट, नोंदणीकृत प्रायव्हेट लि. कंपनी यांच्या मौजे हरिग्राम, 1) स.नं.13/2अ, क्षेत्र 2400 चौ.मी., 2) स.नं. 13/2ब, क्षेत्र 2400 चौ.मी., 3) स.नं. 13/2क, क्षेत्र 2700 चौ.मी., मौजे नेरे, स.नं. 178/2अ/1, क्षेत्र 1580 चौ.मी., मौजे विहीघर स.नं. 13/0 एकुण क्षेत्र 00-71-30 हे. आर पेकी क्षेत्र 0-35-30 हे. आर. ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

मा. रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच अलिबाग यांचेकडील आदेश दि. 21/08/2017 अन्वये मे. स्वप्नपूर्ती होम्स नोंदणीकृत, प्रायव्हेट लि. कंपनी प्रकरणात थकीत रक्कम रू. 9,35,13,165/- (अक्षरी रूपये नऊ कोटी पस्तीस लाख तेरा हजार एकशे पासष्ट मात्र) व व्याजाची रक्कम वसूल करणेकामी.

25/02/2021 25/03/2021 View (1 MB)
प्रथम फेर ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकिया पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) आणि सावित्री नदी- बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2020-21

प्रथम फेर ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकिया पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) आणि सावित्री नदी- बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2020-21

22/02/2021 12/03/2021 View (4 MB) Ati and Sharti (8 MB)
उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.

उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.

17/02/2021 10/03/2021 View (274 KB) जाहिरात (782 KB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत

जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत

09/02/2021 31/12/2021 View (335 KB)
मौजे. पारगांवडुंगी, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

मौजे. पारगांवडुंगी, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

08/02/2021 08/05/2021 View (7 MB)
मौजे. ओवळे, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

मौजे. ओवळे, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

08/02/2021 08/05/2021 View (8 MB)
मौजे. दापोली, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

मौजे. दापोली, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

08/02/2021 08/05/2021 View (7 MB)
मौजे. पारगांव, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

मौजे. पारगांव, ता. पनवेल जि. रायगड येथिल जमिनीचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल (SIA)

08/02/2021 08/05/2021 View (7 MB)
पुराभिलेख