बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोवीड-19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणे बाबत

कोवीड-19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणे बाबत

07/07/2020 15/07/2020 View (3 MB)
गट-क व गट-ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी.

गट-क व गट-ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी.

06/07/2020 31/07/2020 View (5 MB)
भूसंपादनाखालील सामाजिक परिणाम व्यवस्थापनासाठी निविदा मागविणेबाबत

भूसंपादनाखालील सामाजिक परिणाम व्यवस्थापनासाठी निविदा मागविणेबाबत

02/07/2020 17/07/2020 View (494 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे), नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

17/06/2020 16/07/2020 View (4 MB)
अन्न व औषध प्रशासन नियंत्रण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक

अन्न व औषध प्रशासन नियंत्रण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक

25/03/2020 25/03/2021 View (861 KB)
माहितीचा अधिकार आधिनियम – जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची यादी

माहितीचा अधिकार आधिनियम – जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची यादी

24/03/2020 24/03/2021 View (648 KB)
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे

कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे

24/03/2020 23/09/2020 View (6 MB)
कोरोना विषाणू संदर्भात माहिती आणि त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी करावयाची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

https://raigad.gov.in/document/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a5%82-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ae/

05/03/2020 05/12/2020 View (140 KB) Corona_Virus_State_Note (465 KB)
इंदापूर -आगरदांडा दुहेरीकरण प्रस्ताव कलम 3D प्रसिध करणेबाबत

इंदापूर -आगरदांडा दुहेरीकरण प्रस्ताव कलम 3D प्रसिध करणेबाबत

10/02/2020 10/08/2020 View (686 KB)
नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मुंबई ट्रान्स हार्बल लिंक प्रकल्पाकरिता मौजे-जासई येथील नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये उद्घोषणापत्राचे शुध्दीपत्र.

नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत मुंबई ट्रान्स हार्बल लिंक प्रकल्पाकरिता मौजे-जासई येथील नवीन भूसंपादन कलम अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये उद्घोषणापत्राचे शुध्दीपत्र.

02/01/2020 31/12/2020 View (52 KB)
पुराभिलेख