बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलातील संपादनकामी देण्यात आलेल्या मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. 15/05/2018 रोजी तज्ञगटाच्या शिफारसीस मान्यता दिल्याचे आदेश

मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलातील संपादनकामी देण्यात आलेल्या मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. 15/05/2018 रोजी तज्ञगटाच्या शिफारसीस मान्यता दिल्याचे आदेश

23/05/2018 31/12/2018 डाउनलोड (85 KB)
रिट याचिका क्र. 13488/2017 – श्री. सुरेश हरेश्वर नाईक व इतर महाराष्ट्र शासन – मा. उच्चन्यायलय, मुंबई यांचेकडील आदेश दिनांक 8/03/2018

रिट याचिका क्र. 13488/2017 – श्री. सुरेश हरेश्वर नाईक व इतर महाराष्ट्र शासन – मा. उच्चन्यायलय, मुंबई यांचेकडील आदेश दिनांक 8/03/2018

05/05/2018 31/12/2018 डाउनलोड (783 KB)
भूसंपादन- नवी मुंबई प्रकल्प मौजे – आसुदगाव, ता.पनवेल,जिल्हा रायगड स.नं. 59/8 क्षेत्र 37230 चौ.मी. जमीनीचा भूसंपाद प्रस्ताव

भूसंपादन- नवी मुंबई प्रकल्प मौजे – आसुदगाव, ता.पनवेल,जिल्हा रायगड स.नं. 59/8 क्षेत्र 37230 चौ.मी. जमीनीचा भूसंपाद प्रस्ताव

04/05/2018 31/12/2018 डाउनलोड (952 KB)
टँकर टेंडर तिसरी मुदतवाढ

टँकर टेंडर तिसरी मुदतवाढ

15/03/2018 29/05/2018 डाउनलोड (245 KB)
शासकीय भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट गटाची स्थापना करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत (पशुसंवर्धन विभाग अलिबाग – रायगड)

शासकीय भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट गटाची स्थापना करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत (पशुसंवर्धन विभाग अलिबाग – रायगड)

27/03/2018 01/07/2018 डाउनलोड (4 MB)
मौजे चेंढरे ,ता. अलिबाग येथील पोलिस दलातील संपादन कामी देण्यात आलेल्या तज्ञगटाची शिफारशी

मौजे चेंढरे ,ता. अलिबाग येथील पोलिस दलातील संपादन कामी देण्यात आलेल्या तज्ञगटाची शिफारशी

22/02/2018 01/07/2018 डाउनलोड (105 KB)
नव्याने आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करावयाची ठिकाणे

नव्याने आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करावयाची ठिकाणे

08/02/2018 01/07/2018 डाउनलोड (23 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

08/02/2018 01/07/2018 डाउनलोड (112 KB)
पुराभिलेख