बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड संपर्क माहिती

डॉ. योगेश पाटीलबा म्हसे (भा.प्र.से.)

संपर्काची माहिती :

 • कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक :

  +९१-२१४१-२२२००१

 • निवास फोन नं. :

  +९१-२१४१-२२२००२

 • कार्यालय फॅक्स क्रमांक :

  +९१-२१४१-२२७४५१

 • ईपीएबीएक्स क्रमांक :

  +९१-२१४१-२२२११८

 • ई-मेल :

  collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संपर्काचा पत्ता :

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय
मु.पो. – अलिबाग,
जिल्हा – रायगड
पिन – ४०२ २०१
(महाराष्ट्र राज्य)