बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपाधारकाचे या कार्यालयाकडे प्राप्त अर्जांची यादी

अनुकंपाधारकाचे या कार्यालयाकडे प्राप्त अर्जांची यादी

02/07/2020 07/07/2020 View (451 KB)
मौजे- धुतूम ऑयल एण्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहिर नोटीस

मौजे-धुतूम ऑयल एण्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहिर नोटीस.

03/12/2019 30/06/2020 View (3 MB)
मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.

मौजे – धुतूम ऑयल एन्ड नेच्युरेल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उरण प्लांट कामासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीनी थेट खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव कामी जाहीर नोटीस शुध्दीपत्र.

03/01/2020 30/06/2020 View (745 KB)
जासई,ता.उरण येथील जमीन मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक(MTHL) प्रकल्पाकरिता संपादन करणेकामी जाहीर करण्यांत आलेला अंतिम निवाडा.

जासई,ता.उरण येथील जमीन मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक(MTHL) प्रकल्पाकरिता संपादन करणेकामी जाहीर करण्यांत आलेला अंतिम निवाडा.

14/01/2020 30/06/2020 View (10 MB) 2.MTHL Niwada 8.1.2020 (3 MB)
कोवीड-19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणे बाबत

कोवीड-19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करणे बाबत

17/06/2020 24/06/2020 View (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी आपत्कालीन संपर्क क्रमांक पुस्तिका छपाई करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी आपत्कालीन संपर्क क्रमांक पुस्तिका छपाई करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

21/05/2020 28/05/2020 View (677 KB)
सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.

सन २०२०-२१ मध्ये covid-१९ प्रतिबंध व उपाय शासकीय विहित पद्धतीचा अवलंब करून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ प्रमाणे खरेदी करणे.

06/05/2020 11/05/2020 View (529 KB)
इनोव्हा क्रिस्टा वाहनाचे टायर-टयुब खरेदी

इनोव्हा क्रिस्टा वाहनाचे टायर-टयुब खरेदी

27/04/2020 08/05/2020 View (573 KB)
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची अंतिम निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत

जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची अंतिम निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत

13/03/2020 30/04/2020 View (205 KB)
समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील सन – 2020 मध्ये बदलीपात्र कर्मचारी यांची तसेच आज रोजी रिक्त असलेल्या पदांची यादी.

समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील सन – 2020 मध्ये बदलीपात्र कर्मचारी यांची तसेच आज रोजी रिक्त असलेल्या पदांची यादी.

09/04/2020 30/04/2020 View (2 MB) Jodpatra 8 to 10 (1) (2 MB)