बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.

तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.

19/03/2024 19/04/2024 View (630 KB)
सुधारित अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द् करणेबाबत.

सुधारित अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द् करणेबाबत.

14/03/2024 14/04/2024 View (8 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीतरव्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

02/03/2024 01/04/2024 View (6 MB)
रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना

रायगड जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर दिसणारे लिंकचे नाव – सन 2023-24 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/ट्रक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सुचना

08/03/2024 22/03/2024 View (6 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

07/03/2024 13/03/2024 View (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूमुक्त केंद्रासाठी औषधे खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूमुक्त केंद्रासाठी औषधे खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ

05/03/2024 11/03/2024 View (1 MB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखती ने भरणे बाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक रायगड अलिबाग व अधिपत्याखालील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखती ने भरणे बाबत.

11/03/2023 10/03/2024 View (262 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथिल मानसोपचार विभाग अंतर्गत IQ टेस्ट मटेरियल खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथिल मानसोपचार विभाग अंतर्गत IQ टेस्ट मटेरियल खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2024 07/03/2024 View (755 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्रदानबाबत जनजागृती करणेकरिता आयईसी छपाई करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्रदानबाबत जनजागृती करणेकरिता आयईसी छपाई करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2024 07/03/2024 View (891 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्र विभाग ओटी मध्ये ए स्कॅन मशीन चा प्रोब खरेदि करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेत्र विभाग ओटी मध्ये ए स्कॅन मशीन चा प्रोब खरेदि करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2024 07/03/2024 View (933 KB)