बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता द्वितीय मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता द्वितीय मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

26/05/2023 01/06/2023 View (3 MB)
जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत आयसीटीसी व एआरटी केंद्रामध्ये समुपदेशक व प्रयोगशाळातंत्रज्ञ हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत आयसीटीसी व एआरटी केंद्रामध्ये समुपदेशक व प्रयोगशाळातंत्रज्ञ हि रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/05/2023 19/05/2023 View (2 MB)
अनुकंपा नियुक्ती योजनेतंर्गत नगरपरिषद आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारस उमेदवारांची सन 2022-23 या वर्षाची प्रारुप प्रतिक्षासूची प्रसिध्द करणेबाबत.

अनुकंपा नियुक्ती योजनेतंर्गत नगरपरिषद आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारस उमेदवारांची सन 2022-23 या वर्षाची प्रारुप प्रतिक्षासूची प्रसिध्द करणेबाबत.

11/04/2023 25/04/2023 View (1 MB)
मे. एनकाय गार्डत तर्फे श्री. निल्लीपरम्बील करप्पन भुपेशबाबू मौजे-मोर्बे येथील स.नं. 93/9, 93/11, 93/3, 93/5, 93/6 ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव.

मे. एनकाय गार्डत तर्फे श्री. निल्लीपरम्बील करप्पन भुपेशबाबू मौजे-मोर्बे येथील स.नं. 93/9, 93/11, 93/3, 93/5, 93/6 ही स्थावर मालमत्तेचा लिलाव.

05/04/2023 20/04/2023 View (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता प्रथम मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता प्रथम मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

21/03/2023 27/03/2023 View (3 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जेएसएसके कार्यक्रम अंतर्गत एसएनसीयु औषधे व कन्झुमेबल ची खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जेएसएसके कार्यक्रम अंतर्गत एसएनसीयु औषधे व कन्झुमेबल ची खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

21/03/2023 27/03/2023 View (810 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सिकलसेल अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सिकलसेल अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

17/03/2023 23/03/2023 View (718 KB)
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

21/02/2023 21/03/2023 View (5 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.

11/03/2023 17/03/2023 View (824 KB)
ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी व इतर अनुषंगिक नद्या व उपनद्यांमधील ( तांत्रिकी साधनाद्वारे ) गाळ काढणे – प्रथम मुदतवाढ

ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी व इतर अनुषंगिक नद्या व उपनद्यांमधील ( तांत्रिकी साधनाद्वारे ) गाळ काढणे – प्रथम मुदतवाढ

09/03/2023 15/03/2023 View (285 KB) Gat list (4 MB) Terms condition (839 KB)