Close

Regarding publication of draft voter list of Nagar Panchayat Tala, Mangaon, Mhasla, Poladpur, and Khalapur Nagar Panchayats in Raigad district.

Regarding publication of draft voter list of Nagar Panchayat Tala, Mangaon, Mhasla, Poladpur, and Khalapur Nagar Panchayats in Raigad district.
Title Description Start Date End Date File
Regarding publication of draft voter list of Nagar Panchayat Tala, Mangaon, Mhasla, Poladpur, and Khalapur Nagar Panchayats in Raigad district.

Regarding publication of draft voter list of Nagar Panchayat Tala, Mangaon, Mhasla, Poladpur, and Khalapur Nagar Panchayats in Raigad district.

15/02/2021 22/02/2021 View (468 KB) मतदार यादी कार्यक्रम……09-02-2021 (64 KB) नगरपंचायतीच्या प्रारुप मतदार यादीवर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सुचना स्विकारण्यासाठी उविअ यांची नेमणुक केल्याबाबत (904 KB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 1) (9 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 2) (9 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 1 (भाग 3) (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 2 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 3 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 4 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 5 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 6 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 7 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 8 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 9 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 10 (3 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 11 (4 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 12 (5 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 13 (4 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 14 (भाग 1) (8 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 14 (भाग 2) (9 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 15 (7 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 16 (6 MB) खालापूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी भाग क्र. 17 (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (9 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.3 (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 1) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 2) (10 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (भाग क्र. 1) (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (भाग क्र. 2) (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.10 (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (6 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 1) (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 2) (6 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (भाग क्र. 3) (5 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (7 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (भाग क्र. 1) (8 MB) तळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (भाग क्र. 2) (7 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (भाग क्र. 1) (7 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (भाग क्र. 2) (9 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (8 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.3 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (9 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (7 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.10 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (6 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (4 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (3 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (2 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (5 MB) पोलादपूर नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (7 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.17 (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 3) (4 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 2) (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.16 (भाग क्र. 1) (8 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.15 (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.14 (4 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.13 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 4) (3 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 3) (7 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 2) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.12 (भाग क्र. 1) (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.11 (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.9 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.8 (8 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.7 (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.6 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 3) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 2) (5 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 3) (3 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.5 (भाग क्र. 1) (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 2) (10 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.4 (भाग क्र. 1) (6 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.3 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.2 (9 MB) म्हसळा नगरपंचायत प्रारुप मतदार यादी क्र.1 (3 MB)