बंद

नगरपालिका

अलिबाग नगर परिषद

शेतकरी कामगार भवन समोर, अलिबाग, तालुका - अलिबाग, जिल्हा - रायगड, पिन - 402201, महाराष्ट्र

ईमेल : coud[dot]alibag[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222015
वेबसाइट दुवा : https://alibaugmahaulb.maharashtra.gov.in
पिनकोड: 402201

दिशानिर्देश

उरण नगरपरिषद

ता. उरण, जि. रायगड

ईमेल : uranmunicipal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 022-27222320
पिनकोड: 400702

दिशानिर्देश

कर्जत नगरपरिषद

ता. कर्जत, जि. रायगड

ईमेल : karjatcouncil[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02148-222033
पिनकोड: 410201

दिशानिर्देश

खालापूर नगरपंचायत

मु.पो.ता. खालापूर, जि. रायगड

ईमेल : cokmckhalapur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02192-275015
पिनकोड: 410203

दिशानिर्देश

खोपोली नगरपरिषद

खोपोली, ता. खालापूर, जि. रायगड

ईमेल : cokmckhopoli[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02192-262222
पिनकोड: 410203

दिशानिर्देश

तळा नगरपंचायत

तळा, तालुका - तळा, जिल्हा - रायगड, पिन - 402111, महाराष्ट्र

ईमेल : nagarpanchayattala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02140-269021

पाली नगरपंचायत

मु. पो. पाली, ता. सुधागड, जि. रायगड

ईमेल : palinagarpanchayat2021[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02142-242665
पिनकोड: 306401

दिशानिर्देश

पेण नगरपरिषद

हुतात्मा भाई कोतवाल चौक, महात्मा गांधी रोड, पो.ता. पेण, जि. रायगड

ईमेल : copenmc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2143-252023
पिनकोड: 402107

दिशानिर्देश

पोलादपूर नगरपंचायत

मु.पो.ता. पोलादपूर, जि. रायगड

ईमेल : poladpurnagarpanchayat[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02191-240001
पिनकोड: 402303

दिशानिर्देश

मडाड नगरपरिषद

तांबट आळी, महाड, जि. रायगड

ईमेल : mahadnagarpalika[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02145-222116
पिनकोड: 402301

दिशानिर्देश