बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता चतुर्थ मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता स्वच्छता सेवेकरीता मनुष्यबळाचा पुरवठा करणेकरिता चतुर्थ मुदतवाढ दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/09/2023 08/09/2023 View (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१(१) खालील नोटीस.

भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१(१) खालील नोटीस.

07/08/2023 06/09/2023 View (38 KB) कोपर कलम 21 (1) ची नोटीस_0001 (37 KB) माणघर कलम 21 (1) ची नोटीस_0001 (38 KB) वहाळ कलम 21 (1) ची नोटीस_0001_0001 (39 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/08/2023 05/09/2023 View (735 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/08/2023 05/09/2023 View (715 KB)
सन-२०२३ (कोतवाल पदभरती ) दरपत्रक/निविदा

सन-२०२३ (कोतवाल पदभरती ) दरपत्रक/निविदा

25/08/2023 01/09/2023 View (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी केंद्रासाठी MoU द्वारे विशेषतज्ञ उपलब्ध करून घेणेबाबत जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील डीईआयसी केंद्रासाठी MoU द्वारे विशेषतज्ञ उपलब्ध करून घेणेबाबत जाहिरात

17/08/2023 31/08/2023 View (152 KB)
ई-निविदे प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी-बाणकोट खाडी (केंबुर्ली ते राजेवाडी) कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी व सावित्री नदी/बाणकोट खाडी तसेच पाताळगंगा नदी, धरमतर खाडी, रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी व बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सूचना सन 2023-24.

ई-निविदे प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी-बाणकोट खाडी (केंबुर्ली ते राजेवाडी) कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी व सावित्री नदी/बाणकोट खाडी तसेच पाताळगंगा नदी, धरमतर खाडी, रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी व बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सूचना सन 2023-24.

23/08/2023 31/08/2023 View (3 MB) वाळु डेपोबाबत अती व शर्ती (4 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे इंटरकॉम प्रणाली बसविणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे इंटरकॉम प्रणाली बसविणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

25/08/2023 31/08/2023 View (553 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत रेफरल कम स्क्रिनिग कार्ड छपाई करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत रेफरल कम स्क्रिनिग कार्ड छपाई करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

22/08/2023 30/08/2023 View (262 KB)
रायगड जिल्हा परिषद (सरळसेवा) भरती प्रक्रिया 2023 ची जाहिरात.

रायगड जिल्हा परिषद (सरळसेवा) भरती प्रक्रिया 2023 ची जाहिरात.

ऑनलाईन फॉर्मसाठीची लिंक :- https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/

05/08/2023 25/08/2023 View (9 MB)