बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची

23/01/2020 12/02/2020 View (1 MB)
जासई,ता.उरण येथील जमीन मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक(MTHL) प्रकल्पाकरिता संपादन करणेकामी जाहीर करण्यांत आलेला अंतिम निवाडा.

जासई,ता.उरण येथील जमीन मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक(MTHL) प्रकल्पाकरिता संपादन करणेकामी जाहीर करण्यांत आलेला अंतिम निवाडा.

14/01/2020 30/06/2020 View (10 MB) 2.MTHL Niwada 8.1.2020 (3 MB)
जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

27/12/2019 31/01/2020 View (4 MB)
पुराभिलेख