बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि. रायगड या संस्थेसाठी सन २०२४ -२५ या वर्षाकरिता भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रके मागविणेबाबत

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि. रायगड या संस्थेसाठी सन २०२४ -२५ या वर्षाकरिता भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रके मागविणेबाबत

12/07/2024 22/07/2024 View (3 MB)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.

01/07/2024 30/06/2025 View (330 KB)
पुराभिलेख