बंद

१ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश
तुलसी आंगण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 30, सेक्टर- 21, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1140 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
घर क्रमांक 372, मु. पो. महालुंगी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1139 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1138 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
जनाबाई पांडुरंग नाईक चाळ, विकासवाडी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1137 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. वडघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1136 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
तुलसी आंगण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 30, सेक्टर- 21, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1135 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 पृथ्वी हाईट्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 190, सेक्टर- 19, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1134 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
कस्तुरी हेरिटेज को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 37, सेक्टर- 08, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1133 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 बालाजी सिंफनी, आय विंग, 22, 23 व 24 मजला, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1132 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
श्री निवास सोसायटी, बिल्डींग नं. आर-1, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1131 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 घर क्रमांक 502, हरिश्चंद्र पाटील यांचे घर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1130 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु. शेलघर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1129 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1128 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
कृष्णा आंगण सोसायटी, एच बिल्डींग, नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1127 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 बिल्डींग नं.07, कोनार्क को.ऑप.हौ.सो., कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1126 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.कोपर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1125 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 निळकंठ संस्कृती को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 89, सेक्टर- 06, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1124 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु. पो. करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1123 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 सर्वोदय आंगण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 32, सेक्टर- 04, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1122 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
तुळसी कॉम्प्लेक्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 37, सेक्टर- 05, ए विंग, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1121 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 कृष्ण आंगण- 1 सोसायटी, देवद, ता.पनेवल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1120 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.पो. चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1119 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 विशेष रेसिडेन्सी, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1118 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु. पो. वावेघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1117 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु.वहाळ, पो.उलवा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1116 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
ज्ञानेश्वर माऊल सोसायटी, बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1115 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 अनिरुध्द विहार को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 109, सेक्टर- 21, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1114 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
उन्नती को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. युल एल 02, बिल्डींग नं.02, सेक्टर- 19, तळ मजला व पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1113 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 इश्वर ओकासिया को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 37, सेक्टर- 17, आठवा व नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1112 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
ड्रीप पॅराडाईज को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 160, सेक्टर- 09, सहावा व सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1111 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 तुलीप को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 199, सेक्टर- 03, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1110 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
श्री बालाजी आराधना को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 73, सेक्टर- 19, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1109 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 निलांबरी सोसायटी, इ-1 विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1108 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
साई इन्क्लेव्ह सोसायटी, बी विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1107 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1106 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु. ओवळे, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1105 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु.न्हावेखाडी, पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1104 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.नारपोली, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1103 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु.नारपोली, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1102 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.कोपर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1101 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. कोळवाडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1100 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
क्रिष्ण सॉलिटीअर को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 24, सेक्टर- 02, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1099 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 टुडे रॉयल को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 47, सेक्टर- 02, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1098 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु. पो. चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1097 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 ओमकार रेसिडेन्सी सोसायटी, ए विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1096 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
नक्षत्र-02 सोसायटी, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1095 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 गोकुळ कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.05, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1094 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.बोर्ले, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1093 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 मु. पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1092 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मोरया गार्डन को.ऑप.हौ.सो., 2 सी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1091 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 शिवम को.ऑप.हौ.सो., एम विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1090 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1089 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 घर क्रमांक 1222, गणू बाळू पाटील मु.मोहो, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1088 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
मेरॉथॉन नेक्सझोन मिनन बिल्डींग, कोळखे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1087 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 श्रेया रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1086 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020
साईसंगम सोसायटी, बी विंग, विकासवाडी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1085 तालुका पनवेल दिनांक 14.08.2020 अरिहंत अहरम, बी-6 विंग, कोप्रोली, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1084 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
मु. पो. पळस्पे, आदर्शनगर, घर क्रमांक 719, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1083 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 न्यु शितल व्हीला, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1082 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
साईलिला को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.148, सेक्टर-23, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1081 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 मु. पो. वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1080 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
सत्यम पॅराडाईज को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.76, सेक्टर-18, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1079 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 विनायक अनमोल को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.43 ए, सेक्टर-03, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1078 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1077 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 मु. पो. न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1076 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
मेघ्नाशिवम को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.12, सेक्टर-04, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1075 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 रोहिनी पार्क को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.26, सेक्टर-06, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1074 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
दिप राईज को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.111, सेक्टर-05, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1073 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 तुलसी को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.37, सेक्टर-05, ए विंग, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1072 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
बालाजी स्प्लेंडर को.ऑप.हौ.सो., डी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1071 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 सागर रेसिडेन्सी सोसायटी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1070 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
मु.पारपुंड गांव (कोळखे), पो.ओ.एन.जी.सी., ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1069 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 मु.देवळोली, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1068 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1067 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 घर क्रमांक 38, नांदगांव, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1066 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
सील आश्रम, वांगणी तर्फे वाजे, पो.नेरे. ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1065 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 श्रीराम रेसिडेन्सी, सी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1064 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
भगत पार्क, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1063 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020 फॉर्च्युन बेलेझा को.ऑप.हौ.सो., सी-302, केवाळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1062 तालुका पनवेल दिनांक 12.08.2020
आशापुरा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 110, सेक्टर- 05, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1061 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 सिध्देश्वरी कॉर्नर, चांवढोली, कराडे बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1060 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
मु.तुराडे, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1059 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु.सावळा, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1058 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
ओमसाई सृष्टी को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 31, सेक्टर- 17, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1057 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 पद्मावती पर्ल को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 03, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1056 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
घर क्रमांक 201, कोप्रोली, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1055 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 श्री गणेश को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. यु एल 01, बिल्डींग नं.21, सेक्टर- 19, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1054 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
पनवेल पॅराडाईज, सी विंग, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1053 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 कुक्रेजा अंबर को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 68, सेक्टर- 10, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1052 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
टुडे ग्रॅण्ड विस्टा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 03, सेक्टर- 10 बी, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1051 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु. पो. केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1050 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
मु. पो. केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1049 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु.चिपळे, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1048 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
रिव्हर व्हयु को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 62, सेक्टर- 05, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1047 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 श्री गुरुदत्त निवास, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1046 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.16, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1045 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 गुरुकृपा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. एफ-11, सेक्टर- 08, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1044 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
उन्नती कॉम्प्लेक्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. यु एल 1 बिल्डींग-03, सेक्टर- 19, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1043 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 प्राईम पॅराडाईज को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 292, सेक्टर- 19, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1042 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
रिध्दी सिध्दी एक्झोस्टिका को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. बी -11, सेक्टर- 08, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1041 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 तुलिप उमंग को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 78, सेक्टर- 17, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1040 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
मु.पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1039 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु.चिंचवण, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1038 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
पद्मावती पर्ल को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 03, नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1037 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 गितांजली को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 162, सेक्टर- 02, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1036 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
उन्नती को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. यु एल 2, बिल्डींग-12, सेक्टर- 19 ए, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1035 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 वरनी दर्शन को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. सी 10, सेक्टर- 08, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1034 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
मयुरेश डेल्‍टा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.01, सेक्टर- 10 बी, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1033 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1032 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
मु. पो. आजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1031 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 समर्थ कृपा को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1030 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
आरोरा बिल्डींग, हिरानंदानी फॉर्च्युन सिटी, भोकरपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1029 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1028 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
कृष्ण वंदना कॉम्प्लेक्स सोसायटी, बी-2/सी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1027 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु. पो. वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1026 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
साई सोहन रेसिडेन्सी को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.80, सेक्टर- 09, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1025 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 क्वालिटी रो हाऊस, बी-46, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1024 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
सत्यज्योत को.ऑप.हौ.सो., एच विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1023 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020 मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1022 तालुका पनवेल दिनांक 10.08.2020
निळकंठ कृपा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.36, सेक्टर- 04, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1021 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु. पो. साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1020 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
आरग्युस बिल्डींग, हिरानंदानी फॉर्च्युन सिटी, भोकरपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1019 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.सारसई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1018 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
प्रजापती दर्पण सोसायटी, ए विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1017 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 घर क्रमांक 23, गणेश बामा भोईर, मु.उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1016 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
साई संकल्प सोसायटी, सी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1015 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 बालाजी आर्केड सोसायटी, फेज-01, बी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1014 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. ओवळा, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1013 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 घर क्रमांक 325, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1012 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
हावरे सोसायटी, पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1011 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.मोरावे, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1010 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
चैतन्य निवास, प्लॅाट नं.28, सेक्टर- 01, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1009 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 विनायक अशिर्वाद को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.61, सेक्टर- 06, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1008 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
आयुष हाईट को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.10, सेक्टर-5 ए, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1007 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु. शिवाजीनगर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1006 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. कोपर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1005 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.24, देवद, पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1004 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. बेलवली (गंधारपाडा), पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1003 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 सी / 10 बिल्डींग, हिरानंदानी फॉर्च्युन सिटी, भोकरपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1002 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
सिमरन सोसायटी, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1001 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1000 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
घर क्रमांक 460, पी. जे. बी. शाळेसमोर, मु. पो. पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-999 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 अनमोल संकल्प को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.59, सेक्टर- 05, नऊवा मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-998 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
शंकर पॅलेस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.108, सेक्टर- 20, पहिला मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-997 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मॅग्नालिया महालक्ष्मीनगर फेज-01, 6 बी विंग, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-996 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. पो. नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-995 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु. पो. वडघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-994 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु.पो.चिंचपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-993 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.तारा, पो.बारापाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-992 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
गंगा गणेश सोसायटी, ई विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-991 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 बालाजी लाईफ स्टाईल सोसोयटी, बी-3, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-990 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
ओम श्री को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.28, सेक्टर- 04, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-989 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 ज्ञानेश्वर माऊली सोसायटी, एच विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-988 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
रक्षक नं.02 सोसायटी, बी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-987 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 स्वराज अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.13, सेक्टर- 02, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-986 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
तेजस पलक को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.79, सेक्टर- 17, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-985 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 साई सफीज पॅराडाईज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.178/180, सेक्टर- 20, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-984 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
अक्षर ग्रेस्टोन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.99, सेक्टर- 18, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-983 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 धरती अमृत को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.150, सेक्टर- 20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-982 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
उन्नती टॉवर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.133, सेक्टर- 02, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-981 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 डेफोडील को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.23 बी, सेक्टर- 08, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-980 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
इलाईट रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.207, सेक्टर- 17, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-979 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 डायनेमिक रॉयल को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.08, सेक्टर- 5 ए, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-978 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. सवणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-977 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 घर क्रमांक 101, श्री.सदगुरु कृपा सोसायटी, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-976 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
भावेश्वर कॉर्नर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.144, सेक्टर- 04, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-975 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु. पो. पारगांव, ता.पनेवल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-974 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु.कोळवाडी, काथारा बिल्डींग, पो.पडघे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-973 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 प्रथमेश को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.29, सेक्टर- 05, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-972 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. पो. वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-971 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 दिक्षीता रिजेन्सी सोसायटी, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-970 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मोरया गार्डन रेसिडेन्सी सोसायटी, बिल्डींग नं. 4 बी, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-969 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स सोसायटी, एफ विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-968 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु. उमरोली, पो.वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-967 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 के के मोरेश्वर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.97, सेक्टर- 21, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-966 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
पंचवटी रिव्हर साईड सोसायटी, बिल्डींग नं.05, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-965 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 शिवशाही घरकुल सोसायटी, सेक्टर- 03, सी टाईप, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-964 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
गामी ट्रीक्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.187, सेक्टर- 20, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-963 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 श्री संकल्प को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.10, सेक्टर- 08, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-962 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
इश्वर आवरा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.13 ए, सेक्टर- 08, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-961 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 रिध्दी सिध्दी एक्झोस्टिका को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.बी 11, सेक्टर- 08, आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-960 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
रो हाऊस फेज-4, विघ्नहर्ता इन्क्लेव्ह, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-959 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.शिरढोणपाडा, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-958 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
कृष्णा आंगण सोसासटी, ए विंग, नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-957 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 शंकर पार्वती को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.44, सेक्टर- 02, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-956 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
अनमोल काव्या को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.53, सेक्टर- 05, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-955 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 वरदविनायक वाटीका को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.12, सेक्टर- 5 ए, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-954 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
श्री कृष्ण ओमसाई रेसिडेन्सी सोसायटी, बी विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-953 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 गोकुळ कॉम्प्लेक्स, 2 ए (12) डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-952 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
सिल्वर अपार्टमेंट, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-951 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.चिंचवली, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-950 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-949 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 मु.वारदोली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-948 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
पोलीस कॉलनी, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-947 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020 घर क्रमांक 54 (अ ब क),बळीराम काळू पाटील यांची इमारत, मोहो, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-946 तालुका पनवेल दिनांक 08.08.2020
लखानी कॉर्नर को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.250 बी, सेक्टर-17, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-945 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 माऊली छाया सोसायटी, फेज-1, सुकपूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-944 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
ओमशक्ती सोसायटी, बी विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-943 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.चावणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-942 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-941 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 महालक्ष्मी गार्डन सोसायटी, ए विंग, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-940 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-939 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु. शेलघर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-938 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पेा. कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-937 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु. पो. चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-936 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-935 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.भिंगार, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-934 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-933 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.सांगडे, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-932 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
प्रगती निवास, 115 अ, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-931 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 सुयश अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.108, सेक्टर-09, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-930 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
ड्रीम साई इलिगन्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.267, सेक्टर-17, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-929 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 पाटील कॉम्प्लेक्स सोसायटी, सी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-928 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.वारदोली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-927 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 शांग्रीला सोसायटी बिल्डींग नं.13, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-926 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
शिवशाही घरकुल सोसायटी, सी टाईप,सेक्टर -3, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-925 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 अमन साई को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.100/101, सेक्टर-2, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-924 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
सुयश पार्क को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.123, सेक्टर-23, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-923 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.महालक्ष्मी निवास, आदर्शनगर, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-922 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-921 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 स्कायलाईन हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.28, सेक्टर-05 ए, तेरावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-920 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.चावंढोली (कराडे बुद्रुक), पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-919 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु. देवळोली, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-918 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
अनंता केणी निवस, दत्तमंदिर समोर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-917 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 गणोबा ॲनॅक्स को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, सर्व्हे नं.46/0, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-916 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-915 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-914 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-913 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 दत्तनिवास, रुम नं.203, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-912 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
103 गजरुप बिल्डींग, बी-05, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-911 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 व्दारा/- हनुमंत गजानन भगत, घर क्रमांक 83, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-910 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.सावळे, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-909 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु.कासप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-908 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.सावळे, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-907 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-906 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
घर क्रमांक 240, गणपती मंदिराजवळ, दिघाटी, पो.केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-905 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 पुष्प व्हॅली को.ऑप.हौ.सो., के विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-904 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-903 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 ज्वेल रेसिडेन्सी, 2 ए विंग, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-902 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020
मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-901 तालुका पनवेल दिनांक 07.08.2020 पनवेल पॅराडाईज, एल विंग, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-900 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
बालाजी आर्केड, फेज नं.01 सोसायटी, सी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-899 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 वक्रतुंड कॉम्प्लेक्स को. ऑप.हौ. सो., ए विंग, विकासवाडी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-898 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
त्रिमुर्ती घरकुल को. ऑप.हौ. सो., आय विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-897 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु. पो. पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-896 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मु. पो. पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-895 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 अनुशक्ती सोसायटी, ए-2 बिल्डींग, कोळखे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-894 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, ए विंग, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-893 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु. पो. बारापाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-892 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मु.विहिघर, घर क्रमांक 203, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-891 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु.पो.वडघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-890 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
व्हाईट ऑर्चिड को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.158, सेक्टर-20, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-889 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 रॉयल गार्डन को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.191, सेक्टर-03, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-888 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
शगुन विंग्ज को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.207, सेक्टर-23, आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-887 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 शगुन कॉर्नर को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.130, सेक्टर-05, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-886 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मॅपल विवा को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.10, सेक्टर-03, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-885 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 श्री कृपा को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.142, सेक्टर-02, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-884 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
शिव कार्तिक को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.162 बी, सेक्टर-19, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-883 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 भोसले तुलीप को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.13, सेक्टर-21, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-882 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
स्वर्ण भुमी को. ऑप.हौ. सो., ई विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-881 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु. मंगेश केणी यांचे घर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-880 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
साईनाथ को. ऑप.हौ. सो., ए-1 विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-879 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु. निताळे मानपाडा, पो.वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-878 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मु.भंगारपाडा, पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-877 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु. करंजाडे पाडा, घर क्रमांक 01, सेक्टर-06, पो.करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-876 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
साई अमृत पॅराडाईज को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.40, सेक्टर-02, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-875 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 टूडे रॉयल को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.47, सेक्टर-02, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-874 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
सत्यम प्रेस्टीज को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.14, सेक्टर-04, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-873 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 निल गॅलेक्सी को. ऑप.हौ. सो., प्लॅाट नं.45, सेक्टर-02, नऊवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-872 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-871 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 मु.पो. चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-870 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
मु. घर क्रमांक 352 भोकरपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-869 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, जे विंग, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-868 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020
115 अ, प्रगती निवास, मालेवाडी, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-867 तालुका पनवेल दिनांक 06.08.2020 निल आशिमा को. ऑप. हौ.सो. प्लॅाट नं.15, सेक्टर-2अे, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-866 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.नारपोली, पो. सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-865 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो.गुळसुंदे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-864 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
सदगुरु अपार्टमेंट प्लॅाट नं.8, सेक्टर-2, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-863 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो. कोंबडभूजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-862 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु. पो. बेलपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-861 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.नांदगांव वरची आळी, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-860 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
विनायक आंगण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.8, सेक्टर-5 अे, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-859 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो. वहाळ, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-858 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
तुलशी कॉर्नर को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.126, सेक्टर-20, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-857 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 चामुंडा हिल्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.25, सेक्टर-1, नववा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-856 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.चिपळे, पो.नेरे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-855 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो.गुळसुंदे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-854 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु. बोर्ले, पो. आजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-853 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.घर क्रमांक 359, विहीघर, पो.नेरे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-852 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
‍आदिनाथ हेरिटेज को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.38, सेक्टर-17, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-851 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 वेदांत अपार्टमेंट प्लॅाट नं.एफ-5, सेक्टर-8, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-850 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.पो. करंजाडे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-849 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.घर क्र.950 नविन गांव,खालची आळी, सुकापूर, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-848 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
प्रतिक प्राईड को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.25, सेक्टर-3, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-847 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 शिव रेसिडेन्सी सोसायटी, आय विंग, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-846 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
विनायक आर्शिवाद को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.61, सेक्टर-6, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-845 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 विघ्नहर रेसिडेंसी को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.48, सेक्टर-5अे, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-844 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
विजय लक्ष्मी को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं.19, सेक्टर-5, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-843 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो.नितळस, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-842 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
श्री लक्ष्मी पार्क को. ऑप. हौ.सो. एच विंग, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-841 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.अनुसया निवास बिल्डींग, सी-3, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-840 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
आकांक्षा कॉम्प्लेक्स सोसायटी,पी विंग, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-839 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 श्री. भवन अपार्टमेंट, बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-838 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.घर क्र.911, राममंदिराशेजारी, पळस्पे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-837 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.बौध्दवाडा कोन, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-836 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.त्रिमुर्ती घरकुल सोसायटी, देवद, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-835 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु. श्री.चंद्रकांत रामदास पाटील चाळ, घर क्र. 586, शिवनगर देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-834 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.भोकरपाडा,पो.पोयंजे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-833 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.पो. आजिवली, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-832 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.आष्टे, पो.आजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-831 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु.भिंगार, पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-830 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु.मोहोपे, पो.पायंजे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-829 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु. इंडिया बुल्स को. ऑप. हौ.सो. बी-15, चौथा मजला, कोन, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-828 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
मु. पोर्णिमा सोसायटी कोळखे, पो.आ.एन.जी.सी. ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-827 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020 मु. इंडिया बुल्स को. ऑप. हौ.सो. सी-9,एकोणतिसावा मजला कोन, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-826 तालुका पनवेल दिनांक 04.08.2020
भतीजा सिध्दीविनायक को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.142, सेक्टर-23, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-825 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 निल रोसलिया को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.05, सेक्टर-09, बी व ए विंग, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-824 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
एस एम चंद्रभाग्य को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.100, सेक्टर-21, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-823 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 अक्षर ग्रेस्टोन को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.99, सेक्टर-18, तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-822 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
श्री कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.254, सेक्टर-17, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-821 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 साई दर्शन को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.96, सेक्टर-21, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-820 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु. शेलघर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-819 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. मोसारे, पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-818 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
सरिता निवास, मालेवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-817 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-816 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
वरद विनायक को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.06, सेक्टर-01, डी विंग, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-815 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 लोटस पेलर्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.89, सेक्टर-02 ए, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-814 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
निशिगंधा को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.30, सेक्टर-02 ए, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-813 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-812 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
व्हाईट हाऊस बंगला, पळस्पे गांव, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-811 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 शिव रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., डी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-810 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
इंडीया बुल्स, 9-सी बिल्डींग, कोन, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-809 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 व्हाईट विंग्ज को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.207, सेक्टर-23, नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-808 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.बेलपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-807 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.बेलपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-806 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
वैष्णवी निवास भगतवाडी, इंडियन गॅस समोर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-805 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 टुडे रॉयल को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.47, सेक्टर-02, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-804 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
काशी निवास को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.47, सेक्टर-05, ए विंग, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-803 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-802 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
स्वराज को. ऑ. हौ. सो., ई विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-801 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 विघ्नहर हेरिटेज को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.199, सेक्टर-23, बी विंग, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-800 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.घोसाळवाडी भोकरपाडा, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-799 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 सोहम मार्वल को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.147, सेक्टर-02, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-798 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.पो.उमरोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-797 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 घर क्रमांक 84, मु.पो.रिटघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-796 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
बालाजी सिंफनी, जे विंग, तिसावा मजला, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-795 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-794 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
घर क्रमांक 296, मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-793 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.वलप गणेशनगर, पो.वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-792 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.बारवई, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-791 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 अरुणा शिवम को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.22 ए, सेक्टर-01, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-790 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-789 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 शिव विहार को. ऑ. हौ. सो. प्लॅाट नं.139, सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-788 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
श्रध्दा संकुल सोसायटी, बिल्डींग नं.01, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-787 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-786 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.भोकरपाडा, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-785 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 पार्श्वदिप को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, बावन बंगला, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-784 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
रिध्दी सिध्दी को.ऑप.हौ.सो., ई विंग, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-783 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.खानावळे ठोंबरेवाडी, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-782 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
बालाजी सोसायटी, ए/3, पहिला मजला, कानपोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-781 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.चावणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-780 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.तुराडे, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-779 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.तुराडे, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-778 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-777 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-776 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
घर क्रमांक 201, दत्त मंदिर जवळ, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-775 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-774 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.देवळोली, पो.रासायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-773 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.कराडे बुद्रुक, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-772 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.नांदगांव, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-771 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020 मु.कराडे खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-770 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020
मु.आकुळवाडी, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-769 तालुका पनवेल दिनांक 03.08.2020

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश
मौजे कर्जत येथील पटेल निवास घर क्र.441 चे उत्तरेस श्री.चव्हाण वकील यांचा बंगला, दक्षिणेस न.प.इमारत, पुर्वेस विठ्ठल नगर रोड, पश्चिमेस मुद्रे बुद्रुक रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-807 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020 मौजे मुद्रे खु. येथील वृंदावन गार्डन (टयुलिप) B विंग चे उत्तरेस श्री.वृंदावन सोसायटीमधील H, I विंग, दक्षिणेस अंतर्गत रस्ता, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस वृंदावन सोसायटी मधील E, F विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-806 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020
मौजे कर्जत येथील घर क्र.103 चे उत्तरेस रस्ता, दक्षिणेस मिथिला कॉम्पलेक्स, पुर्वेस श्री.राजू ओसवाल यांची इमारत, पश्चिमेस सोनी यांची इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-805 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020 मौजे कर्जत येथील इंदिरा निवास रुम क्र.1 चे उत्तरेस न.प.रस्ता, दक्षिणेस विलास इंजिनिअर वर्क्स, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस रेल्वे स्टेशन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-804 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020
मौजे रिस येथील आशिष गुंज बंगला, दुर्गामाता कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-803 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे वासांबे येथील लक्ष्मी नारायण निवास, रेगे हॉस्पीटल शेजारी मोहोपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-802 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे लोहोप येथील घर क्र.100 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-801 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे रिस, भटवाडी येथील घर क्र.199/ए कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-800 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे रिस येथील राजयोग सोसायटी, चर्च रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-799 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे तुपगांव येथील ग्रामिण रुग्णालय क्वार्टर्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-798 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे नानीवली येथील घर क्र.18 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-797 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे नानीवली येथील घर क्र.17 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-796 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे हातनोली (चौक) येथील ओंकार लॉज कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-795 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे रिस येथील घर क्र.39 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-794 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे रिस येथील घर क्र.18 व सभोवतलाचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-793 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे नवीन पोसरी (वासांबे) येथील त्रिमुर्ती निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-792 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे तळेगांव येथील घर क्र.183 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-791 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे चौक येथील घर क्र.523 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-790 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे स्वाली येथील घर क्र.274 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-789 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग क्र.7 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-788 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे काटरंग (विणानगर), खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग क्र.05/बी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-787 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील पुर्वा प्राईड बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-786 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील श्री सृष्टी बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-785 तालुका खालापूर दिनांक 14.08.2020 मौजे आकुर्ले येथील शिवम गार्डन ए विंग चे उत्तरेस स्कायलाईन सोसायटी, दक्षिणेस कृपया निवास, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस दमिस्ट सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-784 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र.439 चे उत्तरेस रस्ता, दक्षिणेस श्री.गणेश रघुनाथ पवार यांचे घर, पुर्वेस श्री.दिपक वसंत दांडेकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.रमेश गोविंद पवार यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-783 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020 मौजे बामणोली येथील घर क्र.47 चे उत्तरेस श्रीम.पुनम शर्मा यांचे घर, दक्षिणेस श्री.अनिल महाडीक यांचे घर, पुर्वेस श्री.संदिप ठाकरे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.संतोष पवार यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-782 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र.2351/002 चे उत्तरेस रेल्वे क्वार्टर ते दुचाकी स्टँड, दक्षिणेस श्री.चंद्रकांत राठोड व श्रीम.ललीता दिनकर राठोड यांचे घर, पुर्वेस साईकृपा सोसायटी व श्री.अजय विश्वकर्मा यांचे घर, पश्चिमेस श्रीम.शैलावती आचार्य यांचे घर व रेल्वे क्वार्टर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-781 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.11 चे उत्तरेस विठ्ठल मंदिर, दक्षिणेस श्री.मधुकर यशवंत नागरे यांचे घर, पुर्वेस श्री.कैलास तुकाराम सानव व श्रीम.विमल मधुकर सोनावणे यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-780 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020
मौजे दहिवली त. निड, सुयोगनगर येथील घर क्र.21 चे उत्तरेस कर्जत नगरपरिषद पाणी जलशुद्धीकरण केंद्र दहिवली, दक्षिणेस कल्पवृक्ष हौ.सो., पुर्वेस श्री.अहिर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.संजय निलवर्णे यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-779 तालुका कर्जत दिनांक 14.08.2020 मौजे मालेवाडी येथील घर क्र.389 चे उत्तरेस श्री.राजेंद्र शांताराम माळी यांचे घर, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.जयराम धोंडू माळी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.महेंद्र मारुती माळी यांचे घर व मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-778 तालुका कर्जत दिनांक 11.08.2020
मौजे दहिवली त निड, इंदिरा नगर येथील घर क्र.621 चे उत्तरेस श्री.शिंदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.गुरव यांचे घर, पुर्वेस श्री.जाधव यांचे घर, पश्चिमेस श्री.गायकवाड यांचे रेशनींग दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-777 तालुका कर्जत दिनांक 11.08.2020 मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र.185 चे उत्तरेस कर्जत-जांभिवली रस्ता, दक्षिणेस श्री.गोपीनाथ बाळू बोराडे यांचे घर, पुर्वेस श्री.जगन्नाथ गोविंद पालकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.संजय यशवंत आंबवणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-776 तालुका कर्जत दिनांक 11.08.2020
मौजे पोसरी येथील घर क्र.547 चे उत्तरेस अंतर्गत रस्ता, दक्षिणेस श्री.ज्ञानेश्वर थोरवे यांचे घर, पुर्वेस श्री.बाळू थोरवे यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-775 तालुका कर्जत दिनांक 11.08.2020 मौजे किरवली येथील घर क्र.29 चे उत्तरेस श्रीम.कुंदा म्हात्रे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.शिकुमार प्रभु यांचे घर, पुर्वेस चिंतामणी अपार्टमेंट, पश्चिमेस श्रीम.उर्मिल धुळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-774 तालुका कर्जत दिनांक 11.08.2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे रिस येथील प्लॉट क्र.6 संदिप निवास, गणेश नगरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-773दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे चांभार्ली येथील रावजी अपाटमेंट, मतेश्वरी पार्कतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-772दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे वासांबे (नवीन पोसरी) येथील घर क्र.245 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-771दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे नानीवली येथील घर क्र.3/1 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-770दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे वडगांव येथील घर क्र.58 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-769दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील घर क्र.258 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-768दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील घर क्र.169/7 चे उत्तरेस बिल्ला कारखाना, दक्षिणेस श्री.हमीद मुल्ला यांचे घर, पुर्वेस बिद्री मंजिल इमारत, पश्चिमेस श्री.साळवी यांचे घरतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-767दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील म्हाडा कॉलनी प्लॉट क्र.124 चे उत्तरेस प्लॉट क्र.108, दक्षिणेस प्लॉट क्र.119, पुर्वेस प्लॉट क्र.115, पश्चिमेस प्लॉट क्र.13तालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-766दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील लिलावती कुंज बिल्डींगचे उत्तरेस म्हाडा कॉलनी, दक्षिणेस मिथिलानगर नदी घाट, पुर्वेस रोड, पश्चिमेस मिथिली नगरीतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-765दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे रिस येथील घर क्र.1341, ओमसाई अपार्टमेंट व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-764दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लोधिवली येथील अंबानी हॉस्पीटल पाठीमागील क्वार्टर क्र.2तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-763दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे चांभार्ली येथील अशोक मुंढे चाळ, ग्रामपंचायत चांभार्ली जवळतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-762दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे आंबिवली त. तुंगारतन (आळी आंबिवली) येथील विश्वास निवासतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-761दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे आंबिवली त. तुंगारतन (आळी आंबिवली) येथील घर क्र.314तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-760दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे वासांबे (मोहोपाडा) येथील राजमुद्रा सोसायटी, प्रिया स्कुलजवळतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-759दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लव्हेज येथील गॅलेक्सी अपार्टमेंटतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-758दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भानवज, खोपोली येथील कमला रेसिडेन्सी डी बिल्डींगतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-757दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लव्हेज येथील लौजी रेसिडेन्सीतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-756दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे काटरंग, खोपोली येथील मुकुंद टॉवरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-755दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे खोपोली येथील वल्लभ सदनतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-754दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे खोपोली येथील श्रीकृष्ण कुंजतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-753दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भानवज, खोपोली येथील घर क्र.157तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-752दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे शिळफाटा येथील वेलविशर बिल्डींग क्र.2तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-751दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लव्हेज येथील साई दर्शन बिल्डींग उदय विहारतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-750दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भानवज, खोपोली येथील गुरु सप्तश्री अपार्टमेंट मोगलवाडीतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-749दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लव्हेज येथील दत्त कृपा चाळ रुम क्र.26/1बतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-748दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना इस्टेटतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-747दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भानवज, खोपोली येथील सी विंग, बालाजी होमतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-746दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे लव्हेज येथील घर क्र.35तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-745दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे खोपोली येथील दत्तवाडी दस्तुरी रुम क्र.08तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-744दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील शांतीवन बिल्डींग बि विंगचे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस नगर परिषद रस्ता, पुर्वेस दिपसंगम इमारत, पश्चिमेस सिटी बाजार कर्जततालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-743दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील म्हाडा कॉलनी प्लॉट क्र.131 सिद्धटेक बंगला चे उत्तरेस प्लॉट क्र.132, दक्षिणेस जलाराम कृपा प्लॉट क्र.130, पुर्वेस युसूफ खान प्लॉट क्र.18, पश्चिमेस मोकळी जागातालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-742दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील श्री.साई श्रद्धा अपार्टमेंट चे उत्तरेस व्यंकटेश निवास इमारत, दक्षिणेस श्री.चव्हाण यांचा बंगला, पुर्वेस डी.पी.रस्ता, पश्चिमेस सावली अपार्टमेंटतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-741दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे गुंडगे येथील मातेश्वरी हिल पार्क डी विंग चे उत्तरेस डोंगर, दक्षिणेस संत रोहिदास नगर (सरटीचा वाडा), पुर्वेस पाल गार्डन, पश्चिमेस डोंगरतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-740दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे पोटल येथील घर क्र.220 चे उत्तरेस श्री.हाजिम युनूस मालदार यांचे घर, दक्षिणेस श्री.रमजान हारुण मालदार याचे घर, पुर्वेस शेतजमीन, पश्चिमेस रस्ता व श्री.सुलतान मालदार यांचे घरतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-739दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे नेरळ, जुनी बाजारपेठ येथील घर क्र.336 चे उत्तरेस इबीब किकाभाई नेरळवाला व रफीक अत्तार यांचे दुकान, दक्षिणेस परदेशी इमारत व जळगावकर मंजिल, पुर्वेस रस्ता व ओटरमल जैन यांचे दुकान, पश्चिमेस रफिक शकुर मौलाना व असलम बंद्रे यांची इमारततालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-738दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कडाव येथील घर क्र.719 चे उत्तरेस श्री.दामू दानू पवाळी यांची शेतजमीन, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.शांताराम लक्ष्मण देवघरे यांची मिळकत, पश्चिमेस मोकळी जागातालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-737दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे माडप, बौद्धवाडा येथील घर क्र.135तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-736दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भिसेगांव, कर्जत येथील औदुंबर बिल्डींगचे उत्तरेस राधाकृष्ण बिल्डींग, दक्षिणेस श्री.कडू यांची चाळ, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस मोकळी जागातालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-735दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे भिसेगांव, कर्जत येथील घर क्र.126 चे उत्तरेस श्री.सुनिल जाधव यांचे घर, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.किसन लोखंडे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.पांडुरंग राऊत यांची चाळतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-734दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे दहिवली येथील सुर्यमल्हार अपार्टमेंटचे उत्तरेस श्री.मोरे बिल्डर्स यांची नविन बांधकाम इमारत, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस महिला वसतीगृह इमारत, पश्चिमेस मोकळी जागा व नदीपात्रतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-733दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे दहिवली, गुरवआळी येथील साईबंदन बिल्डींग घर क्र.101 चे उत्तरेस रस्ता, दक्षिणेस साई पुजन बिल्डींग डी विंग, पुर्वेस श्री.शैलेश काळे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.महेंद्र देशमुख यांचे दुकानतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-732दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे शिरवली त. छत्तीशी येथील घर क्र.99तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-731दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे शिरवली त. छत्तीशी येथील घर क्र.30तालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-730दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे रिस येथील घर क्र.39 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-729दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे रिस येथील घर क्र.582 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-728दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे रिस येथील घर क्र.378 व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-727दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे चौक येथील घर क्र.209 ब्राम्हण आळी व सभोवतालचा परिसरतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-726दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे कर्जत येथील प्रतिभा अपार्टमेंटचे उत्तरेस शहासने बिल्डींग, दक्षिणेस अर्हता अपार्टमेंट, पुर्वेस नियोजित श्री.समर्थ अपार्टमेंट, पश्चिमेस छत्री केंद्र रस्तातालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-725दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे दहिवली येथील सुदंर कल्पना सोसायटीचे उत्तरेस न.प.रस्ता, दक्षिणेस एकदंत सोसायटी, पुर्वेस श्री.व्यापारी यांचे घर, पश्चिमेस ओमकार अपार्टमेंटतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-724दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे नेरळ, हेटकरआळी येथील समर्थ कृपा अपार्टमेंट घर क्र.1025/204 चे उत्तरेस श्री.पेंडुरकर व श्री.अजय गायकवाड यांचे घर, दक्षिणेस श्री.तानाजी मोडक व अनिल मोडक यांचे घर, पुर्वेस श्री.अशोक गोमारे व श्री. अशोक भोईर यांचे घर, पश्चिमेस मेन रोड व गणपती मंदिरतालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-723दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे मुद्रे खु., नानामास्तर नगर सुखम हॉस्पीटल पहिला मजला रुम क्र.1तालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-722दिनांक-08-08-2020 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे मुद्रे खु., गुरुनगर येथील शिवकृपा बिल्डींगचे उत्तरेस विकास टेक्नो इंस्टिट्युट, दक्षिणेस दुर्वांकुर बंगला, पुर्वेस समर्थ कृपा बंगला, पश्चिमेस मोकळी जागातालुका-कर्जतआदेश क्र.- CZ-KARJAT-721दिनांक-08-08-2020
कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले क्षेत्र-मौजे काटरंग, खोपोली येथील भानुप्रभा पार्क विणानगर ए विंगतालुका-खालापूरआदेश क्र.- CZ-KARJAT-720दिनांक-08-08-2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील मराठी शाळेजवळ मोगलवाडी श्री.हेमंत खंडागळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-719 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे खोपोली येथील गगनगिरी आश्रम बिल्डींग क्र.1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-718 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे रिस येथील घर क्र.कार्तिकेय सोसायटी, बि विंग, भटवाडी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-717 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे कांबे येथील घर क्र.6 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-716 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे कलोते मोकाशी येथील घर क्र.243 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-715 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे डोणवत येथील घर क्र.35 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-714 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे (शास्त्रीनगर) खोपोली येथील पुरग्रस्त चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-713 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे (गगनगिरी) खोपोली येथील समता सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-712 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे खोपोली येथील दर्शन अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-711 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील श्री बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-710 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील भानुप्रभा पार्क सोसायटी बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-709 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे भानवज (बौद्धवाडा) खोपोली येथील घर क्र.688 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-708 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे काटरंग (विणानगर) खोपोली येथील देवकिरण अपार्टमेंट बिल्डींग क्र.5 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-707 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे खोपोली येथील आर.डी.नगर बिल्डींग क्र.2, डी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-706 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे काटरंग (मोगलवाडी), खोपोली येथील घर क्र.73 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-705 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील घर क्र.109 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-704 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे (सहकारनगर) खोपोली येथील वल्लभ बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-703 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे विहारी (सिद्धार्थनगर), खोपोली येथील घर क्र.139 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-702 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे विहारी (सिद्धार्थनगर), खोपोली येथील निळकंठ व्हॅली, बिल्डींग बी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-701 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे चिंचवली शेकीन येथील दत्ता अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-700 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे वरोसे त. वासरंग (शांतीनगर) येथील घर क्र.1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-699 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे वरोसे त. वासरंग येथील वेलविशर बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-698 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील द्वारका अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-697 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील आयशा कॉम्पलेक्स सी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-696 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील जेसलग्रीन सोसायटी बी-1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-695 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे लव्हेज येथील साई लिला सोसायटी, उदय विहार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-694 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे खोपोली येथील अरिहंत गार्डन लक्ष्मीनगर सिद्धीविनायक शॉप क्र.36 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-693 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील अरिहंत सॉलीटर सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-692 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे वरोसे त. वासरंग, खोपोली येथील माऊंटन व्ह्यू, जी-2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-691 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील विद्या बिल्डींग विणानगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-690 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील जेसलग्रीन सोसायटी बी 1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-689 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे खोपोली येथील वैभव लक्ष्मी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-688 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे वासांबे येथील एम.आय.डी.सी. कॉलनी, व्हिनस बिल्डींग बि – 8 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-687 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे तळेगांव येथील सदाशिव मांडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-686 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे आसरोटी येथील घर क्र.152 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-685 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे लोधिवली येथील पंचरत्न कॉम्पलेक्स, बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-684 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे रिस (काळणाची वाडी) येथील घर क्र.724 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-683 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे रिस (रिसवाडी) येथील घर क्र.539 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-682 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे रिस येथील पार्कटाऊन सोसायटी, एफ विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-681 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे लोधिवली येथील रिलायन्स टाऊनशिप, सेक्टर बी, बंगला क्र.38 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-680 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020 मौजे लोधिवली येथील रिलायन्स टाऊनशिप, सेक्टर बी, बंगला क्र.67 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-679 तालुका खालापूर दिनांक 06.08.2020
मौजे खालापूर येथील साई सहवास बिल्डींग घर क्र.102 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-666 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे विहारी (झेनिथ ठाकुरवाडी), खोपोली येथील घर क्र.112/05 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-665 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे खोपोली येथील शिव पार्वती अपार्टमेंट, इंदिरानगर, खालची खोपोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-664 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे खोपोली येथील हिरा व्हिला घर क्र.12 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-663 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे भानवज (सोमजाईवाडी), खोपोली येथील जुनी भाऊ कुंभार चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-662 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली येथील घर क्र.502 ॲक्सीस बँकेसमोर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-661 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर क्र.7 सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-660 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे खोपोली येथील इंद्राई बिल्डींग घर क्र.108 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-659 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील मुकुंदनगर बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-658 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे खोपोली येथील प्रकाशनगर, घर क्र.38 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-657 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली येथील घर क्र.32, भाऊ कुंभार चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-656 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली येथील डेल हाऊस क्र.4, जिनुर बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-655 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे खोपोली येथील बी विंग, आर.डी.कॉम्पलेक्स, बाजारपेठ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-654 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील मस्जिद मोहल्ला घर क्र.371 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-653 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा यशवंतनगर) येथील घर क्र.215 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-652 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे शिळ (शिळगांव) येथील घर क्र.123 सुतार आळी, शिळफाटा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-651 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे वासरंग (तांबडी), खोपोली येथील घर क्र.139 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-650 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे खालची खोपोली येथील परमार कंम्पाऊंड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-649 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे खोपोली येथील लेबर कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-648 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे विहारी (सिद्धार्थनगर), खोपोली येथील ए विंग, निळकंठ व्हॅली सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-647 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे काटरंग (विणानगर), खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग क्र.3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-646 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे खोपोली येथील लक्ष्मीनगर, बंगला क्र.4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-645 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील बिल्डींग क्र.2, ए विंग, आशियाना व्हिलेज कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-644 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे काटरंग (मोगलवाडी), खोपोली येथील वैभव दर्शन सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-643 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे खोपोली येथील बिल्डींग क्र.2, डी विंग, अरिहंत टॉवर, बाजारपेठ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-642 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे वरोसे त. वासरंग (शांतीनगर) येथील बि विंग, साई सिद्धी पुरम सोसायटी (साबळे बिल्डींग) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-641 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे शिळ (शिळगांव) येथील हवामंजील बिल्डींग शिळफाटा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-640 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020 मौजे ताकई येथील राजवाडा बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-639 तालुका खालापूर दिनांक 04.08.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील व्दारका माई बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-638 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे लव्हेज (लोजीगाव) येथील वरदविनायकआस्था कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-637 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे लोधिवली येथील हरिश्चंद्र ठाकुर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-636 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील स्वामी समर्थनगर घर क्र. 16104/1/1/20 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-635 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे होराळे येथील घर क्र. 162 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-634 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे कुभिवली येथील धर क्र. 135 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-633 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे कलोते मोकाशी येथील घर क्र. 152 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-632 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील संभाजी पाटील यांचे राहते घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-631 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे तळेगांव येथील बिल्डींग क्र. 4/61 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-630 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे वासांबे (नविन पोसरी) येथील बिल्डींग क्र. 779 व दिपक किराणा स्टोअर्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-629 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे आंबिवली त.तुंगारतन येथील घर क्र. 176 खाने आंबिवली बौध्दवाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-628 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे रिस येथील हरिओम सोसायटी जी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-627 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे रिस येथील एस.टी.पाटील बंगला साई मित्र मंडळ कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-626 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे लोधिवली (रिलायन्स टाऊनशिप) येथील घर क्र. ए/42 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-625 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे नेरळ येथील MRT Complex कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-624 तालुका कर्जत दिनांक 03.08.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 1865/303, उत्तरेस श्री. राठोड चंद्रकात यांचे घर व मोकळै मैदार, दक्षिणेस मोकळी शेती, पुर्वेस निर्माण विहार बी विंग इमारत ते सी विंग इमारत, पश्चिमेस डॉ. शेख यांचा बंगला व पिठाची गिरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-623 तालुका कर्जत दिनांक 03.08.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र. 12, उत्तरेस श्री. देशमुख यांचे घर, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता व टपरी दुकान, पुर्वेस श्री. राठी यांचे घर, पश्चिमेस श्री. संजय क्षिरसागर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-622 तालुका कर्जत दिनांक 03.08.2020
मौजे खालापूर(साबाईनगर) येथील सदाशिव हिरामन वाघ योचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-621 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे स्वाली येथील विष्णू चिंधू पाटील यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-620 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली येथील फायर ब्रिगेड नगरपरिषद क्वॉर्टर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-619 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील रुम् नं. 14 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-618 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजै रहाटवडे (साईबाबानगर) येथील रुम नं. 06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-617 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे खोपोली येथील उमप बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-616 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली (लक्ष्मीनगर) येथील अरिहंत गार्डन बी-08-ए बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-615 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे भानवज येथील नक्षत्र निवास, वर्धमान विहार बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-614 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे आपटी येथील घर क्र. 14 ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-613 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे डोणवत येथील घर क्र. 35, 36, 37 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-612 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खानाव येथील घर क्र. 46 अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-611 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे भानवज (सहकारनगर) येथील मन्नत अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-610 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे भानवज (सोमजाईवाडी) येथील गुरव बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-609 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे वरोसे त. वासरंग (शांतीनगर) येथील घर क्र. 40/2/3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-608 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे वरोसे त. वासरंग (शांतीनगर) येथील दक्षता निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-607 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे विहारी (सिध्दार्थनगर) येथील मेघना अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-606 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे मुळगाव बु. येथील घर क्र. 78/4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-605 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे देवलाड खोपोली येथील आवरनेस्ट अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-604 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे काटरंग येथील आशियाना पॅराडाईस बिल्डींग क्र. 2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-603 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे खोपोली येथील लेक व्ह्यु अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-602 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली येथील श्रध्दा अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-601 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे भानवज (सोमजाईवाडी) येथील रुम नं.146 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-600 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली (इंदिरानग) येथील ओमकार निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-599 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे चिंचवली शेकीन येथील बालाजी कॉम्प्लेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-598 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे वरोसे त.वासरंग (शांतीनगर) येथील साईपुरम साबळे बिल्डींग, बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-597 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे वासरंग येथील माउंटन व्ह्यु बि विल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-596 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे काटरंग येथील चंदन पार्क कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-595 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे खोपोली येथील प्रतिभा कॉम्प्लेक्स बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-594 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे काटरंग येथील नंद दिप बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-593 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे खोपोली येथील रामकृष्ण अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-592 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली येथील घर क्र. 82 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-591 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे विहारी (सिध्दार्थनगर) येथील रुम नं. 05 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-590 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे खोपोली येथील कोंडुसकर अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-589 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020 मौजे काटरंग (मोगलवाडी) येथील क्रिसेंट क्लासिको कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-588 तालुका खालापूर दिनांक 03.08.2020
मौजे बोपेले येथील राधे कृष्ण धाम बिल्डींग, उत्तरेस श्रीम. सिता बेंद्रे व दत्तात्रेय बार्शी यांचे घर, दक्षिणेस श्री. पुजा बिल्डींग, पुर्वेस श्री. श्रीराम कुलकर्णी यांचा गंगला, पश्चिमेस जयेश मुने व उत्तम मुने यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-587 तालुका कर्जत दिनांक 01.08.2020 मौजे कोषाणे येथील घर नं. , उत्तरेस श्री. संतोष रामचंद्र दाभणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. सुभाष गजानन ढाकवळ यांचे घर, पुर्वेस श्री. दिपक ढाकवळ यांचे घर, पश्चिमेस कोषाणे गाव अंतर्गत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-586 तालुका कर्जत दिनांक 01.08.2020
मौजे गुंडगे येथील शिवशाही रेसीडेन्सी, बी विंग, उत्तरेस एस.टी. डेपो, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता, पुर्वे श्री. दगडे यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-585 तालुका कर्जत दिनांक 01.08.2020 मौजे भानवज(वर्धमाननगर) येथील मानसी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-584 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे वासांबे येथील माऊली कृपा बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-583 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील सुलोचना नगर, जे विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-582 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे लोधिवली येथील प्लॉट नं. 16/एए रिलायन्स प्रकाश हौसिंग सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-581 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे रिस येथील गुलमोहर सोसायटी, टी.सी.आय समोर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-580 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस येथील श्री. हरीओम पार्क, ई विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-579 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वासांबे (नविन पोसरी) येथील परशुराम सदन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-578 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे आळी आंबिवली येथील घर क्र. 470 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-577 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे खैराट वावर्ले येथील घर क्र. 101 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-576 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस येथील एकता विहार सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-575 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे रिस येथील श्री.स्वामी कन्स्ट्रक्शन, ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-574 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस गणेशनगर येथील वैभव सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-573 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वासांबे येथील घर क्र. 102, 103 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-572 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस येथील रसायनी पोलीस स्टेशन पहिला मजला रेस्ट रुम, कैर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-571 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वयाळ येथील घर क्र. 68 ब व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-570 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे वयाळ येथील घर क्र. 116 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-569 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे लोधिवली येथील घर क्र. 34/अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-568 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे चौक येथील घर क्र. 44 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-567 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील वैभव बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-566 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे वाशिवली येथील घर क्र. 67 अ(1) व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-565 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे रिस भटवाडी येथील कार्तीकेय सोसायटी ई-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-564 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस येथील निवासा हाऊसिंग सोसायटी बिल्डींग क्र. 02 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-563 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे लोधिवली, रिलायन्स टाऊनशिप येथील जी-16, जी-03, जी-11, बी-203, बी-196, बी-23, ए-23, बी-171 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-562 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे भानवज येथील भारत सावंत यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-561 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे भानवज येथील प्लॉट नं. 8, वेदांत बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-560 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे काटरंग येथील चंदन प्लाझा सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-559 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे मुळगाव बु. येथील खेडेकर चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-558 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे खोपोली येथील मुकुंद रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-557 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे खोपोली काटरंग येथील श्रीयोग बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-556 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे मुळगांव बु. येथील चिंचवली हिल्स बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-555 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे चिंचवली शेकिन येथील कोहिनुर बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-554 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा), पटेलनगर येथील रुम क्र. 13/07 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-553 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे चिंचवली शेकिन येथील शुभ सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-552 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रहाटवडे येथील घर क्र.39 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-551 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वासरंग येथील माउंटन व्ह्यु, ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-550 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे शिळ, शिळफाटा येथील अरिहंत हिल्स, डी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-549 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे खोपोली, मोहनवाडी येथील घर क्र. 196/4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-548 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे खोपोली, शास्त्रीनगर येथील मनस्वी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-547 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे खोपोली येथील पारिजात सोसायटी, ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-546 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे काटरंग खोपोली येथील त्रिंबक अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-545 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे आसरोटी येथील बिल्डींग क्र. 17 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-544 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे आंबिवली त.तुंगारतन येथील रविंद्र टेपे यांचे बिल्डींग, आळी आंबिवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-543 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे रिस येथील ए विंग, माउंटन व्ह्यु यु.आर.सी. भटवाडी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-542 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे रिस येथील पार्क टाऊन सोसायटी, आय विंग, चर्चच्या मागे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-541 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे लोधिवली येथील बिल्डींग क्र. 168, लोधीवली व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-540 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे कलोते मोकाशी येथील घर क्र. 333, कलोते फार्म हाऊस कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-539 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे हातनोली येथील घर क्र. 2/21/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-538 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे पाली खुर्द येथील बिल्डींग क्र. 60 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-537 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे वडविहीर येथील घर क्र. 123/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-536 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020
मौजे वारद येथील घर क्र. 54 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-535 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020 मौजे कैरे येथील मारुती पाटील यांचे शेजारील ठिकाण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-534 तालुका खालापूर दिनांक 01.08.2020

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, विद्यानगर, मिळकत नं.2126 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-138 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.8, दत्तकृपा बिल्डींग, मिळकत नं.3085/ए वींग, सदनिका क्र.201, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-137 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.3, साईनगर, मिळकत नं.4008 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-136 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14, खांदाड, मिळकत नं.794 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-135 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.7, शिवाजीनगर, मिळकत नं.2120 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-134 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020 मौजे निजामपूर-तळेआळी, घर क्र.196 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-133 तालुका माणगाव दिनांक 14.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14, खांदाड प्रभाग क्र.14, बसेरा पॅलेस, मिळकत नं.360/201, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-132 तालुका माणगाव दिनांक 12.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, उतेखोल मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स, मिळकत नं.2434/08, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-131 तालुका माणगाव दिनांक 12.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.6, उतेखोल-माणगांव, श्रीमानजी कॉम्प्लेक्स, मिळकत नं.2189/5, सदनिका क्र.101, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-130 तालुका माणगाव दिनांक 12.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, उतेखोल-माणगांव, मिळकत नं.3092, ए विंग-101, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-129 तालुका माणगाव दिनांक 12.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.13, खांदाड माणगांव, मिळकत नं.862, जी विंग, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-128 तालुका माणगाव दिनांक 12.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.05, उतेखोल, मिळकत नं.2567 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-127 तालुका माणगाव दिनांक 08.08.2020
मौजे येलवडे- तासगांव येथील घर क्र.58 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-126 तालुका माणगाव दिनांक 08.08.2020 मौजे येलवडे व येथील घर क्र.21/क कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-125 तालुका माणगाव दिनांक 08.08.2020
मौजे येलवडे-तासगांव येथील घर क्र.76 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-124 तालुका माणगाव दिनांक 08.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.05, विद्यानगर, मिळकत नं.1153/5, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-123 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.06, विद्यानगर, नितीश अपार्टमेंट, मिळकत नं.2350/6, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-122 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.04, उतेखोल, मिळकत नं.3053 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-121 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.04, उतेखोल-वाकडाई नगर, दत्तगगनगिरी कॉम्प्लेक्स, मिळकत नं.2739/04, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-120 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.03, उतेखोल-वाकडाई नगर, मिळकत नं.2682/03 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-119 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.03, उतेखोल-साईनगर पूर्व, मिळकत नं.2387 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-118 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.05, उतेखोल, मिळकत नं.2567 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-117 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.10, उतेखोलवाडी, मिळकत नं.2959 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-116 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.02, उतेखोल-साईनगर पूर्व, मिळकत नं.2661 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-115 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.03, उतेखोल-साईनगर पूर्व, मिळकत नं.2232 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-114 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.01, क्रांतीनगर, मिळकत नं.1609 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-113 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.01, उतेखोल, मिळकत नं.2947/ए वींग/104, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-112 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14, खांदाड, बाजारपेठ-जे.बी.डी. प्लाझा, मिळकत नं.751, ए-वींग/02, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-111 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.07, उतेखोल-माणगांव, मिळकत नं.2338 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-110 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.11, स्वस्तिक कॉम्प्लेक्स-खांदाड, मिळकत नं.841/डी वींग/204, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-109 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.16, जुने माणगांव, मिळकत नं.3/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-108 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.06, महसुल कॉलनी, खोली क्र.3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-107 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.06, ग्रीनपार्क रेसिडन्सी,मिळकत नं.2904/डी वींग/208 दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-106 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.05, विद्यानगर-माणगांव, मिळकत नं.1148 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-105 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.08, इशरत प्लाझा, सी-1 वींग, मिळकत नं.3032, सदनिका क्र.101, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-104 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.07 रोहेकर कॉम्प्लेक्स उतेखोल-माणगांव, मिळकत नं.1739, पहिला मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-103 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14 मोर्बारोड-माणगांव, मिळकत नं.392/209, तिसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-102 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 05, उतेखोल-माणगांव, मिळकत नं.2567 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-101 तालुका माणगाव दिनांक 07.08.2020

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-135 दिनांक- 08.08.2020 मौजे भेकरयाचाकोंड, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-134 दिनांक- 08.08.2020
मौजे श्रीवर्धन-दांडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-133 तालुका श्रीवर्धन दिनांक- 06.08.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-132 तालुका श्रीवर्धन दिनांक- 06.08.2020
मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-131 तालुका म्हसळा, दिनांक- 05.08.2020 मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-130 तालुका म्हसळा, दिनांक- 03.08.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-129 तालुका म्हसळा, दिनांक- 03.08.2020 मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-128 तालुका श्रीवर्धन दिनांक- 03.08.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-127 तालुका श्रीवर्धन दिनांक- 03.08.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-श्रीवर्धन-126 तालुका श्रीवर्धन दिनांक- 03.08.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश