बंद

१६ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश
घर क्रमांक 586, चंद्रकांत रामदास पाटील यांची चाळ, शिवनगर, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1447 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.दापोली, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1446 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1445 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1444 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1443 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पाटणोली, पो.कुंडेवहाल, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1442 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 निलसिध्दी झोया को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 163, सेक्टर- 20, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1441 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
शंकरेश्व पल्ला को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 182, सेक्टर- 09, दहावा, बारावा व तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1440 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 ब्लुम फील्ड को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 71/74, सेक्टर- 18, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1439 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
क्रिस्टल प्लाझा को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 14, सेक्टर- 02, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1438 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 सॉलिटीअर को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 27, सेक्टर- 21, तिसरा, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1437 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
साई गंगा को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 02, सेक्टर- 05, सहावा, आठवा व नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1436 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 पद्मावती पर्ल को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 03, पहिला, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1435 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1434 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1433 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1432 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 सिमरन को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 33, सेक्टर- 19, तळ मजला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1431 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
भगवती बेबलीस को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 04, सेक्टर- 09, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1430 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 निशिगंधा सोसायटी, विंग नं.1, महालक्ष्मीनगर, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1429 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
कमांडर सोसायटी, कोप्रोली, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1428 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 चंद्रदर्शन पॅराडाईज को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 38, सेक्टर- 04, चौथा व पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1427 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
गायत्री व्हीला अपार्टमेंट को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 56, सेक्टर- 03, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1426 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 नेवाळी रेस्टहाऊस, नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1425 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पो.वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1424 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 कोनार्क सोसायटी, बिल्‍डींग नं.1, कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1423 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, के विंग, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1422 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, एच विंग, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1421 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
तुळशी विहार, बी विंग, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1420 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1419 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
के के आर्केड को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 22, सेक्टर- 21, चौथा, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1418 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1417 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मॅग्नालिया सोसायटी, विंग-5, महालक्ष्मी नगर, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1416 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 वरदविनायक को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 56, सेक्टर- 01, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1415 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.पो.चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1414 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 घर क्रमांक 334, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1413 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
व्हाईट हाऊस, बावन बंगला, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1412 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1411 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
आर एस रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 87, सेक्टर- 20, सहावा व सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1410 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 गुरुकृपा को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. एस-11, सेक्टर- 08, पहिला ते चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1409 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
प्रथमेश हाईट्स को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 06, सेक्टर- 19, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1408 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मोरेश्वर हेरिटेज को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 70, सेक्टर- 05, तिसरा, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1407 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
नम्रता कुंज सोसायटी, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1406 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 शिव रेसिडेन्सी सोसायटी, बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1405 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.वारदोली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1404 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1403 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
अनिवृध्द विहार को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 109, सेक्टर- 21, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1402 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 श्री गणेश अपार्टमेंट को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 21, सेक्टर- 23, तळ व पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1401 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
निलसिध्दी झेाया को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 183, सेक्टर- 20, चौथ व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1400 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 स्वस्तिक प्रभु को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 159, सेक्टर- 19, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1399 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
पद्मावती पर्ल को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 03, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1398 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1397 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
रिध्दी सिध्दी अपार्टमेंट, पळस्पे, ता.पनेवल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1396 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.नितळस, पो.वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1395 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1394 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1393 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.भंगारपाडा, पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1392 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.कोन, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1391 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.कोन (खालची आळी), पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1390 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 विनायक वैभव को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 70, सेक्टर- 03, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1389 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
साई वृंदावन को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 164, सेक्टर- 04, राधे विंग, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1388 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.शिवाजीनगर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1387 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.25 एफ, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1386 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 ज्योतिर्लिंग अपार्टमेंट, बी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1385 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
पीसपार्क सोसायटी, बी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1384 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मु.चिंचवण, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1383 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1382 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 पार्वती निवास सोसायटी, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1381 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.नांदगांव, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1380 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 ज्योतिर्लिंग कॉम्प्लेक्स, ए विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1379 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020
मु.शेडुंग, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1378 तालुका पनवेल दिनांक 24.08.2020 मेगा नोवा को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 09, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1377 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
गॅमी ट्रीक्सी को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 187, सेक्टर- 20, आकरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1376 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 सत्यम रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 184, सेक्टर- 19, सहावा व सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1375 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
मानव शुभम को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 67, सेक्टर- 09, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1374 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 सिटी हाईट्स को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 70, सेक्टर- 20, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1373 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
चंद्रभागा अपार्टमेंट को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 100, सेक्टर- 20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1372 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 गंगागणेश सोसायटी, ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1371 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
माऊली दर्शन सोसायटी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1370 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मरीआई हॉटेल जवळ, आनंदी निवास, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1369 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
प्रभाकर केणी चाळ, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1368 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मु.पो.साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1367 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
मु.ओवळे, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1366 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 साई इन्क्लेव्ह सोसायटी, 5 बी, मालेवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1365 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
विघ्नहर्ता को.ऑप.हौ.सो., मालेवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1364 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मु.पो.केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1363 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
केशर कुंज को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 31, सेक्टर- 5 ए, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1362 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 शुभम रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 03, सेक्टर- 04, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1361 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
श्री गणेश अपार्टमेंट को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 03, सेक्टर- 06, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1360 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मु.पो.दुंदेर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1359 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
स्वामीनाथ अपार्टमेंट, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1358 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 त्रिमुर्ती घरकुल सोसायटी, डी विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1357 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
दत्त आंगण सोसायटी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1356 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मु.पो.भानघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1355 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
घर क्रमांक 455, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1354 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 क्वालिटी कॉम्प्लेक्स, मु.पो.आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1353 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
प्रयाग गॅलेक्सी को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1352 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 बाबा फार्महाऊस, मु.पो.आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1351 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
ज्योतिर्लिंग अपार्टमेट, बी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1350 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 मु.भाताणपाडा, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1349 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
मु.पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1348 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020 ज्योतिर्लिंग अपार्टमेट, सी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1347 तालुका पनवेल दिनांक 21.08.2020
गुरु आशिष को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 103 सेक्टर- 20, तळ व पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1346 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 हरिओम मिडॉज को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 113 सेक्टर- 05, आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1345 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
पुष्प विनायक को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.12, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1344 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 शुभकळश को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 60 सेक्टर- 05, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1343 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
सुयोग सदन सोसायटी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1342 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 मु.पो.पळस्पे (पी जे बी हायस्कूल शेजारी), ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1341 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
राजेंद्र शिंदे चाळ, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1340 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1339 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
रिध्दीसिध्दी सोसायटी, एच विंग, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1338 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 मु.पो.आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1337 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
गिरीजा कॉम्प्लेक्स सोसायटी, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1336 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 निलसिध्दी झोया को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 183, सेक्टर- 20, चौथा, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1335 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
हेमकुंठ निवास को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 188, सेक्टर- 19, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1334 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 तेजस पलक को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 79, सेक्टर- 17, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1333 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
निलिमा रोझ को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 22, सेक्टर- 03, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1332 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 हेमकंठ निवास को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 188, सेक्टर- 19, तळ मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1331 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
मारुती धाम को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 52, सेक्टर- 20, पहिला, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1330 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 अरिहंत गार्डन को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 21, सेक्टर- 23 ई, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1329 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
टुडे गणेशम को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 101/102, सेक्टर- 18, आकरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1328 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 क्रिश प्राईड को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 137, सेक्टर- 19, पहिला ते चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1327 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
साई सफाइर को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 178-180, सेक्टर- 20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1326 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 फॉर्च्युन बेलेझा, ई विंग, केवाळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1325 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
लँण्डमार्क को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 38, सेक्टर- 5 ए, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1324 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 मु.ओवळे, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1323 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
आर्केड महालक्ष्मी नगर, बिल्डींग नं.14, नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1322 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020 संकेत सोसायटी, बी विंग, मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1321 तालुका पनवेल दिनांक 20.08.2020
नील रसोलिया को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 05, सेक्टर- 09, दुसरा, सहावा व नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1320 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 सनी आर्किड को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 145, सेक्टर- 23, बारावा व तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1319 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
कैलास क्रिस्टल को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 82, सेक्टर- 21, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1318 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 निळकंठ एक्झोटीका को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 88/89, सेक्टर- 21, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1317 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
ज्ञानेश्वर माऊली सोसायटी, एच विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1316 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 साई सदन सोसायटी, बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1315 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
अनिवृध्द रचना को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 107, सेक्टर- 19, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1314 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 रॉयल बेलेझा को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 99, सेक्टर- 20, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1313 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
बालाजी सिंफनी, के विंग, 22 वा मजला, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1312 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 प्रेरणा सोसायटी, ई विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1311 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
साईकृपा-1 सोसायटी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1310 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 मु.सांगडे, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1309 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1308 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 मु.पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1307 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
मु.पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1306 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 मु.कोन, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1305 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
श्री समर्थ को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 115, सेक्टर- 06, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1304 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 साई वृंदावन को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 164, सेक्टर- 04, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1303 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
सुप्रिम आर्केड को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 35, सेक्टर- 02, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1302 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 डायनॅमिक रॉयल को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 08, सेक्टर- 5 ए, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1301 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
ओम नम:शिवाय को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 55, सेक्टर- 03, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1300 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 सोनाई रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ. सो. प्लॅाट नं. 02, सेक्टर- 5 ए, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1299 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
मु.भिंगार, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1298 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 ओमसाई कॉम्प्लेक्स, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1297 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
मु.सावळा, पो.रासायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1296 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 राजश्री फार्महाऊस कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1295 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
बालाजी रेसिडेन्सी, एफ विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1294 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 साई इन्क्लेव्ह सोसायटी, ई विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1293 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020
तपोवन सोसायटी, ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1292 तालुका पनवेल दिनांक 19.08.2020 नंदनवन बिल्डींग को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 191, सेक्टर- 19, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1291 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
लक्ष्मण शेठ प्लाझा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 49, सेक्टर- 05, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1290 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.तुरमाळे, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1289 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
विठ्ठल मंदिर जवळ, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1288 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1287 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.कोपर, पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1286 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.केवाळे, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1285 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
के व्ही के कॅमेलिया को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 34, सेक्टर- 04, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1284 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 साई रेसिडेन्सी को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 17, सेक्टर- 03, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1283 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.हरिग्राम, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1282 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1281 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.चिपळे (विठ्ठल मंदिराजवळ) पो.चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1280 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.बोर्ले, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1279 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
ड्रीम हाऊस को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 115, सेक्टर- 08, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1278 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 वास्तुसिध्दी सोसायटी, बी विंग, वाकडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1277 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
प्रयाग गुरुदर्शन सोसायटी, ई विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1276 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 गुरुकुल रेसिडेन्सी सोसायटी, ए विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1275 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
इंद्र व्हॅली सोसायटी, बी-14 बिल्डींग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1274 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.वारदोली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1273 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
सत्यम एक्झोस्टिका को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 35, सेक्टर- 18, सातवा व नऊवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1272 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 व्ही कॅन होम को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 146, सेक्टर- 17, पहिला व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1271 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
लक्ष्मी अरुण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 32, सेक्टर- 17, पाचवा, सहावा व सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1270 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 सेामनाथ सोसायटी, बी-3, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1269 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
अवंतिका सोसायटी, बी-53, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1268 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1267 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1266 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1265 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1264 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.नारपोली, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1263 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.नारपोली, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1262 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1261 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
रोहिणी पार्क को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 26, सेक्टर- 06, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1260 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 उन्नती आंगण को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 154, सेक्टर- 04, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1259 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
विनायक सॉलिटीअर को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 54, सेक्टर- 03, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1258 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 भावेश्वर ॲव्हेन्यु को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 34, सेक्टर- 5 ए, तळ मजला व पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1257 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.चांवढोली, कराडे खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1256 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1255 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
हरिव्दार सोसायटी, बिल्डींग नं. 03, डी विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1254 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 जे-403, द रिवरिया को.ऑप.हो.सो., चिपळे पार्क, चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1253 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
माऊंट व्हयु सोसायटी, चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1252 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.चिंचवण, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1251 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1250 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.बारापाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1249 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
पनवेल पॅराडाईज, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1248 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1247 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.पो.आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1246 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 वैष्णवी गुरु को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1245 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.शेडुंग, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1244 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.पो.साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1243 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
मु.कोळखे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1242 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 मु.सांगडे, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1241 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
रमाराधा निवास वृध्दाश्रम, कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1240 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 साईराज गोल्डन सोसायटी, सरस्वती बिल्डींग नं.03, ए विंग, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1239 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020
हरिभाऊ निवास, घर क्रमांक 423, शिवकर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1238 तालुका पनवेल दिनांक 18.08.2020 उन्नती कॉम्प्लेक्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. यु एल 1, बिल्डींग नं.17, सेक्टर- 19, तळ मजला, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1237 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मातृछाया बिल्डींग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1236 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 सारीका स्मृती चाळ, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1235 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
स्पेस इन्क्लेव्ह को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 161, सेक्टर- 04, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1234 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 चंद्रदर्शन आराधना को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 57, सेक्टर- 06, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1233 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
राज अंबर को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 84, सेक्टर- 2 ए, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1232 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 भावेश्वर हाईट्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 87, सेक्टर- 06, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1231 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
भावेश्वर हिल को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 139, सेक्टर- 04, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1230 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 काशी निवास, प्लॅाट नं. 47, सेक्टर- 05, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1229 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.मोहा, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1228 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 घर क्रमांक 206, मोहो, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1227 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
गिरीजा कॉम्प्लेक्स, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1226 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 काळुराम चाळ, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1225 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
बालाजी रेसिडेन्सी, एफ विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1224 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 स्वागत सोसायटी, बी-2, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1223 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
प्रचितगड विंग, अष्टविनायक गृहसंकुल, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1222 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मेगा नोवा को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 11, सेक्टर- 09, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1221 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
तेजस कृतिका को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 72, सेक्टर- 17, पहिला, दुसरा, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1220 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 वर्षी मंजिल को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 48, सेक्टर- 02, पहिला, दुसरा, तिसरा व चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1219 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
भागीरथी हाईट्स को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 110, सेक्टर- 20, पहिला व दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1218 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मोर्या को. ऑप. हौ . सो. प्लॅाट नं. 166, सेक्टर- 20, दुसरा व तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1217 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.शिरवली, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1216 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मु.शेडुंग, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1215 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.चिंचवली तर्फे वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1214 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 गंगादर्शन सोसायटी, ए-2, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1213 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.पो. पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1212 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मु. पो. कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1211 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
बालाजी लाईफ स्टाईल, बी-2, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1210 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 ओमर सोसायटी, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1209 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.अजिवली (हायस्कूल मागे), ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1208 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मु.सोमटणे (हनुमान मंदिर शेजारी), ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1207 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
आकांक्षा कॉम्प्लेक्स सोसायटी, आय विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1206 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 ज्योतिर्लिंग अपार्टमेंट, बी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1205 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.अरिवली, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1204 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 ज्ञानेश्वर माऊली सोसायटी, जी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1203 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
जीवनधारा सोसायटी, सी विंग, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1202 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 गोकुळ कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.07, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1201 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
साई कुटीर सोसायटी, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1200 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 गोकुळ कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.01, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1199 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
दिपसिटी सोसायटी, फेज-02, जे विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1198 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 गुरुदत्त कृपा सोसायटी, शिवनगर, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1197 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
रिध्दी सिध्दी सेासायटी, जी विंग, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1196 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 साई सिध्दी इडन सोसायटी मागे, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1195 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.नांदगांव, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1194 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मु.भिंगार, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1193 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.कोन, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1192 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मु.अरिवली (पोल्ट्री), पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1191 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
प्रतिक रेग्लीया को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.95, सेक्टर- 21, तिसरा, चौथा व पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1190 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 बे ब्लीस अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.04, सेक्टर- 09, पाचवा व सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1189 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
जैनम ॲव्हेन्यू को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.95, सेक्टर-23 ई, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1188 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 वैष्णवी गुरु को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1187 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
रॅायल मिडोज सोसायटी, डी-4 विंग, कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1186 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 कृष्णकुंज निवास, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1185 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु. पो. वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1184 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 समृध्द भुमी सोसायटी, ई विंग, सुकपूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1183 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.दिघाटी, पो.केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1182 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 आदिती ॲव्हेन्यू को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.39, सेक्टर-05, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1181 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
आर्यन सारंग को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.02, सेक्टर-06, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1180 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 क्रिष्णा अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.18, सेक्टर-03, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1179 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
रिध्दी सिध्दी एक्झोस्टिका को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.11 बी, सेक्टर-08, सातवा व आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1178 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 रावेची दिप को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.116, सेक्टर-05, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1177 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
गंगाराम कृपा सोसायटी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1176 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 चामुंडा हिल्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.25, सेक्टर-01, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1175 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
मु.पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1174 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 शंकर पार्वती को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.44, सेक्टर-02, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1173 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
घर क्रमांक 209, मोहो, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1172 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 सदगुरु अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.08, सेक्टर-02, ए विंग, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1171 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020
चंद्र दर्शन को.ऑप.हौ.सो., प्लॅाट नं.57, सेक्टर-06, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1170 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020 मोरया गार्डन रेसिडेंन्सी, 3-सी विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-1169 तालुका पनवेल दिनांक 17.08.2020

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश
मौजे माथेरान येथील इंदिरा गांधी नगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1136 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे रिस येथील प्रथमेश सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1135 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे विणानगर, खोपोली येथील ड्रिमव्हिला बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1134 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे ताकई, खोपोली येथील घर नं.40 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1133 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे खोपोली येथील पारशी बंगला जैन मंदिराजवळ डी.सी.नगर शिळफाटा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1132 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग नं. 05 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1131 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे खोपोली येथील अरिहंत टॉवर, डी.बिल्डींग, रेल्वे स्टेशन जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1130 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे खोपोली साईबाबानगर येथील रुम नं. 19/3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1129 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे विणानगर, खोपोली येथील धवलगिरी परिमल कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1128 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे विणानगर, खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1127 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे ताकई, खोपोली येथील वंडर होम बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1126 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे मोगलवाडी खोपोली येथील यशस्वी बंगला, स्वामी समर्थ नगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1125 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे खोपोली येथील ओमकार बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1124 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे खोपोली येथील यशोदा श्रृष्टी बि-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1123 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे चिंचवली खोपोली येथील उमा अपार्टमेंट, चिंचवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1122 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे खोपोली येथील गणेश हौसिंग सोसायटी पाटणकर यांच्या घरासमोरील ठिकाण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1121 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे निंबोडे येथील घर क्र. 245/अ व 245/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1120 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे निंबोडे येथील घर क्र. 192 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1119 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे माणकिवली येथील घर क्र.66 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1118 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे नावंढे येथील घर क्र. 113 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1117 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे रिस येथील स्वमिनी बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1116 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे कांबे येथील घर क्र. 101 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1115 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे चौक येथील लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1114 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे चांभार्ली येथील घर क्र. 210 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1113 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे तुपगांव येथील घर क्र. 468 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1112 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे रिस येथील श्री. हरिओम पार्क, ए-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1111 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे तळेगांववाडी येथील घर क्र. 138 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1110 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील मंदार गोखले यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1109 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे लोधिवली येथील बी-210 टाऊनशिप लोधीवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1108 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे रिस येथील स्वातीदर्शन बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1107 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे तळेगांववाडी येथील घर क्र. 319 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1106 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे चांभार्ली येथील घर क्र. 156 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1105 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे कैरे येथील श्री. किसनचंद दसखाने यांचे रहाते घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1104 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे कांबे येथील घर क्र. 49/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1103 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे चौक येथील घर क्र. 1/217/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1102 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे कांबे येथील घर क्र. 34 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1101 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे तुपगांव येथील घर क्र. 358 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1100 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे रिस येथील वैष्णवी नगरी, ए-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1099 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे कैरे येथील सद्गुरु निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1098 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे रिस येथील वैष्णवी नगरी, सी-3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1097 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे चौक मानिवली येथील घर क्र. 1/43ब व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1096 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे चांभार्ली येथील घर क्र. 246 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1095 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020
मौजे रिस येथील संदिप निवास, दुर्गामाता कॉलनी व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1094 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे कर्जत येथील हिरापन्ना अपार्टमेंट A विंग चे उत्तरेस भारत गॅस, दक्षिणेस कर्जत इंग्लीश स्कुल, पुर्वेस श्री.जहांगीर इराणी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.हुतात्मा कोतवाल व्यायाम शाळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1093 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे कर्जत येथील नानामास्तर नगर प्लॉट क्र.8 चे उत्तरेस न.प.रस्ता, दक्षिणेस श्री.मुळे यांचे घर, पुर्वेस गार्डन, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1092 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे वदप येथील घर क्र.122 चे उत्तरेस श्री.प्रल्हाद पाटील यांचे किराणा दुकान, दक्षिणेस श्री.मारुती शांताराम भासे यांचे घर, पुर्वेस श्री.हरी पपू मराडे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.हरि श्याम शिंदे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1091 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे कर्जत येथील रघुवंशी बंगला क्र.414 चे उत्तरेस आशिर्वाद बार, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.संजय रघुनाथ सुर्वे यांचे घर, पश्चिमेस न.प.रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1090 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे नेरळ येथील सोहम अपार्टमेंट A व B विंग चे उत्तरेस चडोबा देवस्थान मंदिर व मैदान, दक्षिणेस रत्नेश्वर अपार्टमेंट व HDFC बँक, पुर्वेस श्री.धनंजय तिवारी यांचे पडीक घर व नेरळ माथेरान रस्ता, पश्चिमेस श्री.पिंपुटकर यांचे घर क्र.100 व इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1089 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे अंबोट येथील घर क्र.15 चे उत्तरेस श्री.मधुकर बाळू मुने व गोपाल रघुनाथ डायरे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.प्रदिप चंद्रकांत मसणे यांचे घर, पुर्वेस श्री.मंगेश गोविंद फुलावरे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.देहू रामभाऊ मसणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1088 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे नेरळ येथील श्री.घनश्याम कांतीलाल पालवे यांचे घर चे उत्तरेस जेनी टयुलिप स्कुल व श्री.नितीन कांदळगावकर वर्कशॉप, दक्षिणेस श्री.मंगेश म्हसकर यांचे फार्म – शेंगट लागवड, पुर्वेस पोलीस वसाहत, पश्चिमेस पोलीस स्टेशन प्रांगण व कर्जत-कल्याण रस्ता महामार्ग क्र.26 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1087 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे तिवरे येथील घर क्र.158 चे उत्तरेस श्री.रामचंद्र बाबू रोकडे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.अरुण अनंदार शिंदे यांचे घर, पुर्वेस श्री.अरुण अनंदार शिंदे यांचे घर, पश्चिमेस हरिश्चंद्र जैतू सोनावळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1086 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे नेरळ येथील युवराज रेसिडेन्सी इमारत क्र.2 चे उत्तरेस वखारी व मोकळ प्लॉट, दक्षिणेस श्री.रमेश शिंदे यांचे शेतघर व युवराज रेसिडेन्सी बिल्डींग क्र.3, पुर्वेस युवराज रेसिडेन्सी, पश्चिमेस नेरळ कळंब रोड व वखारी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1085 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे एकसळ येथील घर क्र.2 चे उत्तरेस खुली जागा, दक्षिणेस श्री.राघो पारधी यांचे घर, पुर्वेस श्री.राजेश बोराडे यांचे घर, पश्चिमेस खुली जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1084 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे कर्जत येथील घर क्र.232 चे उत्तरेस श्री.अनिल कदम यांचे घर, दक्षिणेस श्रीकृष्ण कदम यांचे घर, पुर्वेस प्रथमेश अपार्टमेंट, पश्चिमेस न.प.रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1083 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे कर्जत येथील प्रथमेश अपार्टमेंट A विंग चे उत्तरेस श्री.हजारे यांचे घर, दक्षिणेस दगडे आळी, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस कदम वाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1082 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे भिसेगांव येथील घर क्र.53 चे उत्तरेस श्री.अशोक बोराडे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.विलास लाड यांचे घर, पुर्वेस रस्ता, पश्चिमेस श्री.चेतन खंडागळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1081 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे कर्जत येथील आर्चिस को. ऑ. हौ. सो. चे उत्तरेस न.प.रस्ता, दक्षिणेस डॉ.साबणे यांचे मयुर हॉस्पीटल, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस न.प.रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1080 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे खांडपे येथील घर क्र.75 चे उत्तरेस श्री.शंकर पाटील यांचे घर, दक्षिणेस श्री.जगदिश हरिचंद्र पाटील यांचे घर, पुर्वेस रस्ता, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1079 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे उक्रुळ येथील घर क्र.206 चे उत्तरेस श्री.पुरुषोत्तम राज यांचे घर, दक्षिणेस श्री.रंभाजी थोरवे यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.रमेश शंकर बासरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1078 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे हालिवली येथील घर क्र.22ड चे उत्तरेस श्री.शैलेश राणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.भगवान राणे यांचे घर, पुर्वेस श्री.गोपाळ बाळू बोराडे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.ग्रीष्मा गणेश घाडगे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1077 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे शिरसे येथील घर क्र.44/1 चे उत्तरेस श्री.विजय देशमुख यांचे घर क्र.46, दक्षिणेस रस्ता, पुर्वेस श्री.किशोर सावंत यांचे घर क्र.44/2, पश्चिमेस श्री.लहु सावंत यांचे घर क्र.45 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1076 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र.266/11203 चे उत्तरेस मोकळा प्लॉट, दक्षिणेस गंगाकृपा अपार्टमेंट, पुर्वेस नेरळ कळंब रस्ता व श्री.रमेश शिंदे यांचा मोकळा प्लॉट, पश्चिमेस साकाई निवास व देशमुख बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1075 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे नेरळ येथील राजबाग नेरळपाडा नेहलधारा बिल्डींग क्र.4 चे उत्तरेस बिल्डींग क्र.4, दक्षिणेस नेहलधारा बिल्डींग क्र.2 व 1, पुर्वेस मुंबई पुणे रेल्वे लाईन, पश्चिमेस राजबाग व मोकळे मैदान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1074 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे शिरसे येथील घर क्र. 32/1 चे उत्तरेस श्रीम. सुनिता देशमुख यांचे घर क्र. 32/2, दक्षिणेस श्रीम. कमल कांबळे यांचे घर क्र. 21, पुर्वेस मंदिर, पश्चिमेस श्री. नंदकुमार देशमुख यांचे घर क्र. 31 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1073 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे तांबाटी येथील घर क्र. 26 ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1072 तालुका खालापूर दिनांक 31.08.2020 मौजे भिसेगाव येथील घर क्र. 52 चे उत्तरेस रस्ता, दक्षिणेस श्री. मंगेश भोसले यांचे घर, पुर्वेस हनुमान मंदिर, पश्चिमेस श्री. मनोहर देशमुख यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1071 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे कर्जत येथील अष्टविनायक बिल्डींग चे उत्तरेस लोककेंद्र बिल्डींग, दक्षिणेस परासपे वाडा, पुर्वेस नियोजित साईश्रध्दा अपार्टमेंट, पश्चिमेस पुर्वा अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1070 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020 मौजे कर्जत येथील गोकुळ अपार्टमेंट, बी विंग चे उत्तरेस शारदा भवन इमारत, दक्षिणेस मधुमालती अपार्टमेंट, पुर्वेस बेडेकर उद्योग, पश्चिमेस न.प.रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1069 तालुका कर्जत दिनांक 31.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील अयोध्या अपार्टमेंट चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता, दक्षिणेस श्रीम.कामिनीबाई देशमुख यांचे घर व सुनिल उपहार गृह, पुर्वेस साई हंसा को.ऑप. सोसायटी, पश्चिमेस कोंदिवडे रोड व उल्हास नदी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1068 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020
मौजे कर्जत येथील महाविर पेठ घर क्र.62अ चे उत्तरेस कर्जत नगरपरिषद जुनी इमारत, दक्षिणेस बँक ऑफ इंडिया शाखा कर्जत, पुर्वेस विजया बँक, पश्चिमेस महाविर पेठी कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1067 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020 मौजे बिड बु. येथील घर क्र.296 चे उत्तरेस श्री.गोपाळ नथू लोभी व श्रीराम गणपत लोभी यांचे घर, दक्षिणेस कातकरी वाडीकडे जाणारा रस्ता व मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.सुनिल श्रीपत रुठे व श्री.यशवंत विष्णू लोभी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.काशिनाथ नथू रुठे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1066 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020
मौजे बोरवाडी येथील घर क्र.2 चे उत्तरेस श्री.महेंद्र गोटीराम राणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.कुशा देहू बडेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.शरद नारायण कालेकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.किरण रघुनाथ बडेकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1065 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020 मौजे मुद्रे खु. येथील गजानन हाईट्स चे उत्तरेस कमलिनी बंगला, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस दिप बंगला, पश्चिमेस सहावास बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1064 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020
मौजे मुद्रे खु. येथील सागर बंगला घर क्र.36 चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता, दक्षिणेस श्री.देशपांडे यांचे घर, पुर्वेस श्री.शहाजी कोकटे यांचे घर, पश्चिमेस नगरपरिषद रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1063 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020 मौजे सावरगांव येथील घर क्र.30 चे उत्तरेस श्री.संदिप साळोखे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.राजेश खडे यांचे घर, पुर्वेस श्री.राम साळोखे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.कैलास साळोखे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1062 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020
मौजे वारे येथील श्री.दिपक बोराडे यांचे घर चे उत्तरेस वारे खालची आळी रस्ता, दक्षिणेस रस्ता, पुर्वेस वारे गावातील घरे, पश्चिमेस शेती कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1061 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र.2912/12/304 चे उत्तरेस श्री.दिनेश हजारे व नरेंद्र हजारे यांचे घर, दक्षिणेस नैसर्गिक नाला व चिंचआळी, पुर्वेस श्री.नितीन कांदळगावकर यांचे जेनीटयुटील शाळा व श्रीम.संगिता मारुती कराळे यांचे वर्कशॉप, पश्चिमेस किसन अपार्टमेंट व त्रिमुर्ती अपार्टमेंट B विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1060 तालुका कर्जत दिनांक 28/8/2020
मौजे खोपोली (विणानगर) येथील बिल्डींग क्र.03, ड्रिमलॅन्ड पार्क, आशियाना इस्टेट जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1059 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील गणेश कृपा बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1058 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020
मौजे खोपोली (शास्त्रीनगर) येथील प्लॉट क्र.02, पुरग्रस्त वसाहत, गुरुद्वारामागील ठिकाण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1057 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020 मौजे शिळफाटा (यशवंतनगर) येथील घर क्र.01 शंकर निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1056 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020
मौजे शेडवली (खोपोली) येथील एच विंग, उत्तम स्टिल कॉलनी आनंदनगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1055 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020 मौजे खोपोली (मोगलवाडी) येथील सुदर्शन अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1054 तालुका खालापूर दिनांक 28/8/2020
मौजे मोर्बे येथील घर क्र.410 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1053 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे रिस येथील घर क्र.86/अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1052 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे चौक येथील आनंद झिंगे यांची चाळ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1051 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे वावळोली येथील घर क्र.54 चे उत्तरेस श्री.रमेश मोरु मोडक व श्री. कुंडलिक अमृता कांबेरे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.दिलीप मोरु मोडक यांचे घर, पुर्वेस मोहन सिताराम कांबेरे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.रामचंद्र मालु मोडक यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1050 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020
मौजे दहिवली त. निड येथील साई ब्रम्हांड सोसायटी चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता व साई निनाद सोसायटी, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता, पुर्वेस नाला, पश्चिमेस नगरपरिषद रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1049 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020 मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र. 28 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस पडकी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1048 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020
मौजे माडप येथील घर क्र.340 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1047 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे वावोशी येथील घर क्र.282 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1046 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे सावरोली येथील घर क्र.48 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1045 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे वावोशी येथील घर क्र.243 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1044 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे शिरवली त. छत्तीशी येथील घर क्र.14 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1043 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे सावरोली येथील घर क्र.132ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1042 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खरसुंडी येथील घर क्र.635अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1041 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खरसुंडी येथील घर क्र.494 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1040 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे साजगांव येथील घर क्र.143ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1039 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे देवन्हावे येथील घर क्र.245 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1038 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे सांगडे येथील घर क्र.143 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1037 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे शिळ येथील प्रभु निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1036 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील देवकिरण अपार्टमेंट सी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1035 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे शेणगाव येथील घर क्र.114/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1034 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 1110/1 चे उत्तरेस श्री.मकरंद मुळे यांचे घर व टुलीप अपार्टमेंट, दक्षिणेस भाटीया बंगला व श्री.गुलाबचंद द्विवेदी यांचे घर, पुर्वेस श्री.विवेक दहिवलीकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.दाते इमारत व मेन हायवे रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1033 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र. 1995/8 चे उत्तरेस श्री.काशिनाथ पवार यांचे घर ते वाहता नाला, दक्षिणेस साई श्रद्धा अपार्टमेंट व गणेश अपार्टमेंट, पुर्वेस डॉ.पाटील यांचे घर व ओमकारेश्वर अपार्टमेंट, पश्चिमेस बेस्ट अपार्टमेंट A, B व छोटू गॅरेज कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1032 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 367/अ चे उत्तरेस श्रीम.जयाबेन म. शहा यांचे घर ते विशाल रमेश जैन यांची इमारत, दक्षिणेस श्री.विलास पाटील यांचे घर ते डॉ.लाड बिल्डींग, पुर्वेस श्री.मनोहरलाल शहा यांचे घर ते रस्ता, पश्चिमेस श्री.जितेंद्र अंबालाल शहा यांचे घर व भडसावळे इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1031 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020 मौजे कर्जत येथील घर क्र. 132 चे उत्तरेस भगत निवास, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता, पुर्वेस अंबेमाता मंदिर, पश्चिमेस मिथिला कॉम्पलेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1030 तालुका कर्जत दिनांक 25/8/2020
मौजे खालापूर येथील घर क्र.854/अ व 854/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1029 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे बिडखुर्द येथील घर क्र.180 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1028 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे कांढरोली येथील घर क्र.1012 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1027 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे ढेकू येथील वरची आळी घर क्र.60 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1026 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे शिळ येथील घर क्र.55 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1025 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे लौजी येथील त्रिमुर्ती सदन, डि. पी. रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1024 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे मुळगांव येथील बजाज दिशा अपार्टमेंट, भैरवी मंदिराजवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1023 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील बिल्डींग क्र.12 वर्धमाननगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1022 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे विहारी, खोपोली येथील लक्ष्मी रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1021 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खोपोली (मोगलवाडी) येथील ओमसाई कृपा बिल्डींग क्र.08 नगरपरिषद शाळेसमोर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1020 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खोपोली (विहारी) येथील कृष्णा व्हॅली, अक्षरा अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1019 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खोपोली येथील यशोदा डिवाइन, राजेंद्र लॉज जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1018 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खोपोली येथील मनाली बंगला, चंद्रविलास लॉज जवळ, खालची खोपोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1017 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे चिंचवली शेकीन येथील महालक्ष्मी बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1016 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खोपोली येथील घर क्र.130/1, एम.जी.रोड, वरची खोपोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1015 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे डोणवत येथील घर क्र.32 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1014 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील शेखर स्मृती निवास बंगला, गणेश मंदिर रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1013 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे शिळफाटा येथील घर क्र.02 आयशा कॅम्पस शिळफाटा बस स्टॉपजवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1012 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे वासरंग येथील सी विंग माऊंटन व्ह्यु बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1011 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खोपोली (सुभाषनगर) येथील घर क्र.179 हनुमान मंदिरासमोर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1010 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे लौजी येथील घर क्र.10 नगरपरिषद शाळा क्र.8 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1009 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील घर क्र.102 अरिहंत सॉलिटायझर परांजपे हॉस्पीटल जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1008 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खालापूर येथील घर क्र.170/अ(1)/क कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1007 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खालापूर येथील घर क्र.926 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1006 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे खालापूर येथील घर क्र.406/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1005 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020 मौजे खालापूर येथील घर क्र.170/अ(1) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1004 तालुका खालापूर दिनांक 25/8/2020
मौजे नेरळ येथील लक्ष्मी अपार्टमेंट ए विंग चे उत्तरेस श्री.वैजीनाथ मोहिते यांचे घर, दक्षिणेस भडसावळे वाडा, पुर्वेस गिरनार अपार्टमेंट A, B, C विंग, पश्चिमेस श्री.सुहास अनंता राणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1003 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे कर्जत येथील बी.एम.टी. रेसिडेन्सी ए विंग चे उत्तरेस प्रेमसिंधु सोसायटी, दक्षिणेस हिरापन्ना अपार्टमेंट, पुर्वेस मानस कॉम्पलेक्स, पश्चिमेस भारत गॅस कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1002 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे निफाण येथील लव्हेंडर बिल्डींग टाटा स्टिल डिएसएल कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1001 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे वासांबे येथील आर.एम.निवास मोहोपाडा (गणपती मंदिराजवळ) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1000 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020
मौजे आसरे येथील बिल्डींग क्र.6/66अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-999 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे बोरीवली येथील लेबर कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-998 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील पर्ल फ्लोरा बिल्डींग घर क्र.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-997 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे खोपोली येथील ओमसाई बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-996 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020
मौजे खोपोली येथील यशोदा कुंज घर क्र.05 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-995 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे खोपोली येथील धनंजय प्लाझा बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-994 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना पॅराडाईज बिल्डींग क्र.04 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-993 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील उषानगर हौसिंग सोसायटी बिल्डींग क्र.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-992 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020
मौजे खोपोली येथील भानवज घर क्र.यु.10-97 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-991 तालुका खालापूर दिनांक 24.08.2020 मौजे पोसरी येथील घर क्र.493 चे उत्तरेस श्री.नामदेव दामु थोरवे यांचे घर, दक्षिणेस अंतर्गत रस्ता, पुर्वेस सुंदर इंग्लीश मेडीयम स्कुल, पश्चिमेस श्री.विनायक प्रभाकर खानविलकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-990 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे बांधिवली येथील घर क्र.14 चे उत्तरेस यश होम्स, दक्षिणेस अनंत परिवार सेवा केंद्र आश्रम, पुर्वेस रस्ता, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-989 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे वारे येथील घर क्र.353 चे उत्तरेस खालची आळी रस्ता, दक्षिणेस श्री.दिपक बोराडे यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस शेती कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-988 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे पोसरी येथील घर क्र.493 चे उत्तरेस श्री.नामदेव दामु थोरवे यांचे घर, दक्षिणेस अंतर्गत रस्ता, पुर्वेस सुंदर इंग्लीश मेडीयम स्कुल, पश्चिमेस श्री.विनायक प्रभाकर खानविलकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-987 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र.106 चे उत्तरेस श्री.जगन बाळू लाड यांचे घर, दक्षिणेस श्री.विश्वनाथ रामचंद्र लाड यांचे घर, पुर्वेस श्री.अरुण बळीराम लाड यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा व करोडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-986 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे कोषाणे येथील घर क्र.105 अ चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस श्रीम.हिराबाई हिरे यांचे घर, पुर्वेस श्री.शुद्धोदन साळवी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.अनंता चव्हाण यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-985 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे कडाव येथील घर क्र.416 चे उत्तरेस श्रीम.अरुणा गंगावणे यांची मिळकत, दक्षिणेस श्री.साईनाथ गंगावणे यांचे घर, पुर्वेस श्री.दळवी यांचे घर, पश्चिमेस श्रीम.अरुणा गंगावणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-984 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील गजानन हाईट्स बिल्डींग चे उत्तरेस कमलिनी बंगला, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस दिप बंगला, पश्चिमेस सहवास बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-983 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे हालिवली येथील घर क्र.41ब चे उत्तरेस श्री.दत्तात्रेय बबन मणेर यांचे घर, दक्षिणेस श्री.सटु सयाजी मणेर यांचे घर, पुर्वेस श्री.राजेश महादेव मणेर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.मनोहर यशवंत मणेर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-982 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे बोपेले येथील घर क्र.429 चे उत्तरेस श्री.सुनिल किसन बोंबे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.रमेश बोंबे यांचे घर, पुर्वेस श्री.राम बोंबे यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-981 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.17 चे उत्तरेस श्री.सुनिल ज्ञानेश्वर वाघ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.राजेश मोतीराम पवार यांचे घर, पुर्वेस श्री.गोपाळ नारायण वाघ यांचे घर, पश्चिमेस श्री.कैलास तुकाराम सानप यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-980 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र.51 चे उत्तरेस न.प.गार्डन, दक्षिणेस श्री.पांडुरंग भोईर यांचा बंगला, पुर्वेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस श्री.शेनवलकर यांची बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-979 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे नेरळ येथील ओमकार सदन घर क्र.283 चे उत्तरेस डॉ.शितल दवाखाना व श्री.गणेश बदले (वकील) यांचे घर, दक्षिणेस श्री.सदानंद मते व डॉ.सरोदे यांचे घर, पुर्वेस श्री.सुधाकर मोरे यांचे घर पश्चिमेस श्री.सुशिल नारायण सुर्वे यांचे घर व विजय मिरकुटे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-978 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे कर्जत येथील श्री.साई श्रद्धा अपार्टमेंट चे उत्तरेस व्यंकटेश निवास इमारत, दक्षिणेस श्रीम.लता चव्हाण यांचा बंगला, पुर्वेस डी.पी.रस्ता, पश्चिमेस सावली अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-977 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील सुमन राज अपार्टमेंट चे उत्तरेस जांभिवली रस्ता, दक्षिणेस न.प.रस्ता व कोकण आळीकडे जाणारा रस्ता, पुर्वेस न.प.रस्ता व पाटील आळी, पश्चिमेस श्री.जिनगरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-976 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील घर क्र.168 चे उत्तरेस श्री.अशोक अहिरे यांचे घर, दक्षिणेस टेकडी, पुर्वेस श्री.उषा कांबळे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.सोनावणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-975 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे बेकरे येथील घर क्र.2 चे उत्तरेस प्रकाश मंगल जोशी यांचे घर, दक्षिणेस गावात जाणारा मुख्य रस्ता, पुर्वेस श्री.हनुमान मल्हार कराळे यांचे घर, पश्चिमेस भात शेती कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-974 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे धामोते येथील दिशा असोशियट बिल्डींग ई विंग चे उत्तरेस दिशा असोशियट बिल्डींग एफ विंग, दक्षिणेस दिशा असोशियट बिल्डींग एफ विंग, पुर्वेस दिशा असोशियट बिल्डींग ए, बी, सी विंग, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-973 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020 मौजे वेणगांव येथील घर क्र. 868 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस मोकळी बंद खोली, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस मारता मानिगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-972 तालुका कर्जत दिनांक 24.08.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 1985/9/203 चे उत्तरेस श्री. सागर पवार यांचे घर व मोकळा प्लॉट, दक्षिणेस साई श्रध्दा अपार्टमेंट, पुर्वेस डॉ. पाटील यांचे घर व श्री. भालेराव निवास, पश्चिमेस बेस्ट कॉम्प्लेक्स इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-971 तालुका कर्जत दिनांक 21.08.2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र. 364 चे उत्तरेस डॉ. पाटील दवाखाना व अमृतलाल शाह यांचे घर, दक्षिणेस श्री. रमेश ओटरमल जैन यांचे घर, पुर्वेस श्री. विवेक पोतदार यांचे घर व रेशनिंग ऑफिस, पश्चिमेस श्री. ललीत जैन यांचे मेडिकल व श्री. दहिवलीकर यांचे दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-970 तालुका कर्जत दिनांक 21.08.2020
मौजे खोपोली येथील श्री. स्तुती बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-969 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे खोपोली, विणानगर येथील घर क्र. 04, प्राची बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-968 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020
मौजे खोपोली, लक्ष्मीनगर येथील बंगला क्र. 9, भैरवलिला बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-967 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे खोपोली, उषानगर येथील बिल्डींग क्र. 02, टेंबेस्वामी मठाजवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-966 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020
मौजे खोपोली येथील घर क्र. 04 बालवाडी मागे, वरची खोपोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-965 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे खोपोली येथील कमलाबाई हॉलजवळ घर क्र. 06, नगरपरिषद चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-964 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020
मौजे खोपोली येथील क्रांतीनगर, घर क्र. 94 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-963 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे खोपोली येथील गणेश कृपा बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-962 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020
मौजे धुळेवाडी (सावेळे) येथील घर क्र. 120 अ चे उत्तरेस श्री. दिलीप दत्तु धुळे व सोमनाथ दत्तु धुळे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. हिरामण महादु धुळे यांचे घर, पुर्वेस श्री. मोरेश्वर धुळे व गोपाल महादु धुळे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. महेश गोपाळ धुळे व श्री. देवचंद धुळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-961 तालुका कर्जत दिनांक 21.08.2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र. 2114/3589 चे उत्तरेस श्री.रामचंद्र कोंळबे यांचे घर व गणेश अपार्टमेंट, दक्षिणेस रस्ता, पुर्वेस श्री. प्रमोद गुप्ता यांचे घर, पश्चिमेस तुलसी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-960 तालुका कर्जत दिनांक 21.08.2020
मौजे खरसुंडी बौध्दवाडा येथील घर क्र. 90 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-959 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे खिरकिंडी येथील रावजी विठ्ठल जाधव यांची चाळ रुम क्र. 311 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-958 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020
मौजे करंबेळी येथील घर क्र. 6 अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-957 तालुका खालापूर दिनांक 21.08.2020 मौजे गौरकामथ येथील घर क्र.133 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस श्री.दत्तात्रेय नंदकुमार बोडके यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.संजय शिंदे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-956 तालुका कर्जत दिनांक 20.08.2020
मौजे पळसदरी येथील घर क्र.7 चे उत्तरेस श्री.विठ्ठल सुर्वे यांची शेतजमीन, दक्षिणेस मठाकडे जाणारा रस्ता व श्री. विठोबा दरेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.महेंद्र पंढरीनाथ शिंदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.रामचंद्र गंगाराम दरेकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-955 तालुका कर्जत दिनांक 20.08.2020 मौजे पळसदरी येथील घर क्र.4 चे उत्तरेस श्री.विठ्ठल सुर्वे यांची शेतजमीन, दक्षिणेस मठाकडे जाणारा रस्ता व श्री. विठोबा दरेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.महेंद्र पंढरीनाथ शिंदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.रामचंद्र गंगाराम दरेकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-954 तालुका कर्जत दिनांक 20.08.2020
मौजे फुलाचीवाडी येथील घर क्र.61ब चे उत्तरेस श्री.मिनेष मुंढे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.वासुदेव बडेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.दत्तात्रेय हांडे चाळ, पश्चिमेस श्री.मारुती हांडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-953 तालुका कर्जत दिनांक 20.08.2020 मौजे चांभार्ली येथील घर क्र.184 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-952 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे रिस येथील राजमाता हौ. सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-951 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे रिस येथील सार्थक बंगला, दुर्गामाता कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-950 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील आयुब भाई चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-949 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे चिंचवली शेकीन येथील सावित्री शंकर अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-948 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे चिंचवली शेकीन येथील घर क्र.140 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-947 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील अलिशा आर्कड ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-946 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे वरोसे त. वासरंग येथील माऊंटन व्ह्यु जे विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-945 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील वरदविनायक बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-944 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील घर क्र.33/1/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-943 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे चिंचवली शेकीन येथील घर क्र.02 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-942 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील स्टार गोल्ड अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-941 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे वरोसे त. वासरंग येथील वेलविशर बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-940 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे चिंचवली शेकीन येथील घर क्र.206 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-939 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील परकार चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-938 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील वर्चाली हाऊस घर क्र.35/08/5 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-937 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे हाळ बु. येथील द्वारकामाई बंगला घर क्र.164 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-936 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील द्वारका अपार्टमेंट बि विंग जैन मंदिर, डी.सी.नगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-935 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील शहाने आळी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-934 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील घर क्र.371 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-933 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील द्वारका अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-932 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील घर क्र.40/7/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-931 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील दर्पन बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-930 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे शिळ येथील अरिहंत दर्शन घर क्र.303 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-929 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे शिळ येथील साई पुरम बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-928 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे लव्हेज येथील त्रिमुर्ती सदन बंगला क्र.3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-927 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे खोपोली येथील सुर्दशन रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-926 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे खोपोली येथील आशियाना लेक व्ह्यु बिल्डींग सी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-925 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे खोपोली येथील हरिओम सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-924 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे खोपोली येथील यशोदा सृष्टी बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-923 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे खोपोली येथील अरिहंत गार्डन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-922 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे खोपोली येथील श्री स्मरण बंगला घर क्र.113/8/1/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-921 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे खोपोली येथील जलाराम बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-920 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020
मौजे नावंढेवाडी येथील हरिश्चंद्र झिपरु जाधव यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-919 तालुका खालापूर दिनांक 20.08.2020 मौजे निंबोडे येथील घर क्र.17 व 18 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-918 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे खालापूर येथील सोमेश्वर सोसायटी घर क्र.359 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-917 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे खालापूर येथील कुंभार आळी घर क्र.646ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-916 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे खालापूर येथील घर क्र.481अ/481/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-915 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे खालापूर येथील साबाई नगर घर क्र.399 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-914 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे नेरळ येथील अ विंग, मधु अपार्टमेंट, मोडक नगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-913 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020 मौजे बोरीवली येथील वसंत भोईर यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-912 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील घर क्र.128/अ आळी आंबिवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-911 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे रिस येथील प्रथमेश बिल्डींग, गणेशनगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-910 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे वासांबे येथील बॉम्बे डाईंग वसाहत सी -4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-909 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे वावर्ले येथील घर क्र.57/2 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-908 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे कैरे येथील घर क्र.195 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-907 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे जांभिवली येथील घर क्र.96 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-906 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे वासांबे येथील गुडलक लॉज परिसर मोहोपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-905 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे वावर्ले येथील घर क्र.64/1 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-904 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे रिस येथील आशियाना कॉम्पलेक्स बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-903 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे मोहोपाडा (वासांबे) येथील घर क्र.580 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-902 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020
मौजे रिस (भटवाडी) येथील घर क्र.144 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-901 तालुका खालापूर दिनांक 19.08.2020 मौजे कोषाणे येथील घर क्र.32अ चे उत्तरेस वावे गावाकडे जाणारा रस्ता, दक्षिणेस श्री.मंगेश ठोंबरे यांचे घर, पुर्वेस श्री.सुरेश ठोंबरे यांचे घर, पश्चिमेस कल्याण व कर्जत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-900 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020
मौजे वांजळे येथील घर क्र.11 चे उत्तरेस श्री.वासुदेव एकनाथ मिसाळ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.दिलीप बळीराम ठाकरे यांचे घर, पुर्वेस श्री.विनोद ठाकरे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.जनार्दन मिसाळ यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-899 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020 मौजे कडाव येथील घर क्र.460 चे उत्तरेस श्रीम.चांगुणाबाई सानप यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम.अरुणा गंगावणे यांची मिळकत, पुर्वेस श्रीम.जुमीबाई काळू हिंदोळा यांचे घर, पश्चिमेस कर्जत-मुरबाड राज्य महामार्ग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-898 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020
मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र.185 चे उत्तरेस कर्जत जांभिवली रस्ता, दक्षिणेस श्री.गोपीनाथ बाळू बोराडे यांचे घर, पुर्वेस श्री.जगन्नाथ गोविंद पालकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.संजय यशवंत आंबको यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-897 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020 मौजे कशेळे येथील घर क्र.427 चे उत्तरेस भात शेती, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस कर्जत मुरबाड रोड, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-896 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र.3115/101 चे उत्तरेस श्री.मंगल बागडे व श्री.पुंडलिक हगवणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.अनंता पेमारे यांची चाळ व दादा रमेश भोईर यांचे घर, पुर्वेस श्री.चंद्रकांत देशमुख व थोरवे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.भोळे व संदिप जाधव यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-895 तालुका कर्जत दिनांक 19.08.2020 मौजे मुद्रे खु. येथील जी विंग नेमिनाथ सोसायटी चे उत्तरेस रेव्हेन्यू कॉलनी, दक्षिणेस मुख्य रस्ता, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस नेमिनाथ सोसायटी बाजुची नवीन इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-894 तालुका कर्जत दिनांक 18.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील जय गणेश अपार्टमेंट सी विंग चे उत्तरेस बच्चुशेठ यांची राईस मिल व जांभिवली रस्ता, दक्षिणेस श्रीम.भागुबाई मारुती धनवे यांचे घर, पुर्वेस साईधारा को.ऑप.सोसायटी, पश्चिमेस श्री.अंनत हरिभाऊ कर्चे यांचे घर व दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-893 तालुका कर्जत दिनांक 18.08.2020 मौजे दहिवली त. निड, संजय नगर येथील घर क्र.1006 चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता, दक्षिणेस श्री.महादेव रामू भोईर यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.वैद्य यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-892 तालुका कर्जत दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील घर क्र.113 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-891 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील घर क्र.203 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-890 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील दत्त बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-889 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील घर क्र.90 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-888 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे लव्हेज येथील घर क्र.32 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-887 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे लव्हेज येथील घर क्र.15 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-886 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे लव्हेज येथील घर क्र.14 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-885 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना व्हिलेज बिल्डींग क्र.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-884 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे विहारी, खोपोली येथील घर क्र.31/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-883 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना व्हिलेज ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-882 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे खोपोली येथील मनोहर सदन घर क्र.99 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-881 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील हरिदर्शन बिल्डींग ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-880 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे लव्हेज येथील लौजी रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-879 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील कोंडुसकर अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-878 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील अमिरखान मंजिल साई कृपा हॉटेलसमोर भानवज रोड खोपोली घर क्र.2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-877 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील गगनगिरी नगर बिल्डींग बि 10 विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-876 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील श्रुती बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-875 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील क्रिसेंट क्लासिको अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-874 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे खोपोली येथील आशिष बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-873 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील योगश्वर हाईट्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-872 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर क्र.177 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-871 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील सिताकुंज निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-870 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे खोपोली येथील आम्रमंजिरी बिल्डींग, बि4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-869 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील गुलशन अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-868 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे खोपोली येथील प्रतिभा कॉम्पलेक्स बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-867 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे वासरंग, खोपोली येथील जगदाळे बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-866 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील प्रियदर्शनी बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-865 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील साहिब बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-864 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील ड्रिम व्हिला सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-863 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे लव्हेज येथील आशिर्वाद अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-862 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे वासरंग, खोपोली येथील घर क्र.12 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-861 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील अरिहंत रेसिडेन्सी बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-860 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे खोपोली येथील घर क्र.133 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-859 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील घर क्र.107/1ए कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-858 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील रो हाऊस बंगला क्र.3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-857 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे खोपोली येथील शक्ती सोसायटी बिल्डींग क्र.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-856 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील माधव रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-855 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील गुरु सप्तर्षी सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-854 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील कामधेनू बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-853 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020 मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर क्र.128 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-852 तालुका खालापूर दिनांक 18.08.2020
मौजे रिस येथिल स्वप्नपुर्ती सोसायटी, दुर्गामाता कॉलनी रिस कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-851 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे वडगांव येथिल घर क्र. 111 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-850 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे पानशिळ येथिल घर क्र.50 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-849 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे कलोते मोकाशी येथिल घर क्र. 42, कलोते मोकाशी ठाकूरवाडी व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-848 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे रिस येथिल घर क्र. 1317 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-847 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे रिस येथिल सरस्वती कॉम्प्लेक्स, सी-3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-846 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे चांभार्ली येथिल घर क्र. 24 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-845 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे वासांबे येथिल अजिंक्य तारा सोसायटी, MIDC वसाहत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-844 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे रिस येथिल हरीओम पार्क, जी-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-843 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे चौक येथिल घर क्र.523 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-842 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे नानीवली येथिल घर क्र.4 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-841 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे चौक येथिल ग्रामिण रुग्णालय हेडक्वार्टर्स परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-840 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे आसरे येथिल घर क्र. 6/43अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-839 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे तुपगांव येथिल घर क्र. 181/क व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-838 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे पालीखुर्द येथिल घर क्र. 11 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-837 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे टेंभरी येथिल घर क्र.201क व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-836 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे वासरंग येथील घर क्र.25/15 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-835 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे खोपोली येथील विरेश्वर सोसायटी बिल्डींग क्र.2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-834 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील कमला रेसिडेन्सी बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-833 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे लव्हेज (लौजी) येथील घर क्र.67/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-832 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे खोपोली येथील आमन बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-831 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील त्रिवेणी संगम सोसायटी ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-830 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे लव्हेज येथील घर क्र.35 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-829 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे खोपोली येथील शास्त्री निवास बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-828 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे खोपोली येथील मंजुश्री बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-827 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे वासरंग येथील घर क्र.145 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-826 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील आनंद सोसायटी सी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-825 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे खोपोली येथील रोहीनी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-824 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे खोपोली येथील लेबर कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-823 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना इस्टेट बिल्डींग क्र.05 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-822 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे खोपोली येथील शेळके चाळ घर क्र.100/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-821 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे खोपोली (शास्त्रीनगर) येथील गिरनार बिल्डींग, घर क्र.121/2 गणपती मंदिराजवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-820 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे खोपोली येथील गणेशनगर सोसायटी घर क्र.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-819 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील अशियाना व्हिलेज बिल्डींग क्र.13 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-818 तालुका खालापूर दिनांक 17.08.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील समर्थ कृपा बंगला क्र.16 चे उत्तरेस कमलकुंज बिल्डींग, दक्षिणेस मातृछाया बंगला, पुर्वेस अनिल निवास, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-817 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.15 चे उत्तरेस श्री.सुनिल ज्ञानेश्वर वाघ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.राजेश मोतीराम पवार यांचे घर, पुर्वेस श्री.गोपाळ नारायण वाघ यांचे घर, पश्चिमेस श्री.कैलास तुकाराम सानप यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-816 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील विनायक आंगण को.ऑ.सोसायटी, बि विंग चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता, दक्षिणेस विनायक आंगण इमारत डि विंग, पुर्वेस खुली जागा, पश्चिमेस स्वस्तिक इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-815 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020 मौजे धाकटे वेणगांव येथील घर क्र.1082 चे उत्तरेस श्री.मारुती हजारे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.संभाजी मुंढे यांचे घर, पुर्वेस श्री.गणेश मुंढे यांची मिळकत, पश्चिमेस नवीन वसाहत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-814 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020
मौजे मुद्रे बुद्रुक येथील वास्तु रेव्हेन्यु E विंग चे उत्तरेस डी.पी.रोड, दक्षिणेस मार्व्हल शिप्रा इमारत, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस रस्ता व शिप्राकडे जाणारा रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-813 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील लेवेंडर को.ऑप.हौ.सोसायटी कॉलेज रोडचे उत्तरेस टेकडी व परिसर, दक्षिणेस मार्व्हल नगरपरिषद रस्ता, पुर्वेस पडकी प्लॉट, पश्चिमेस मोकळी जागा व रिकामा प्लॉट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-812 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020
मौजे हुमगांव येथील घर क्र.76 चे उत्तरेस श्री.लक्ष्मण बुवाजी बार्शी यांचे घर, दक्षिणेस हुमगांव रस्ता, पुर्वेस श्री.रामचंद्र महादू बार्शी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.अरुण सीताराम बार्शी यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-811 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.17 चे उत्तरेस श्री.सुनिल ज्ञानेश्वर वाघ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.राजेश मोतीराम पवार यांचे घर, पुर्वेस श्री.गोपाल नारायण वाघ यांचे घर, पश्चिमेस श्री.कैलास तुकाराम सानप यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-810 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020
मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र.723 चे उत्तरेस श्री.हरिचंद्र गणपत गायकवाड यांचे घर, दक्षिणेस श्री.प्रमोद गणपत गवळे यांचे घर, पुर्वेस श्री.तानाजी कुशा गायकवाड यांचे घर, पश्चिमेस श्री.सुधीर पांडु गायकवाड यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-809 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.42 चे उत्तरेस श्री.सुनिल ज्ञानेश्वर वाघ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.राजेश मोतीराम पवार यांचे घर, पुर्वेस श्री.गोपाल नारायण वाघ यांचे घर, पश्चिमेस श्री.कैलास तुकाराम सानप यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-808 तालुका कर्जत दिनांक 17.08.2020

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश
घर क्र. 2771, पाल्हे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-525 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 घर क्र. 294 व 292 ब, नवेदर बेली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-524 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
घर क्र. 288, नवेदर बेली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-523 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 घर क्र. 191, 314, नवेदर बेली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-522 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
फ्लॅट नं.203, जी-विंग, 2रा माळा, डॅफोडील्स सोसा, गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-521 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 ए-102, सीगल रेसीडेन्सी, विद्यानगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-520 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
पोलीस लाईन, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-519 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 फ्लॅट क्र.302, ए-विंग, वैद्यबाग आपर्टमेंट, बालाजी नाका, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-518 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
सीव्हील हॉस्पीटल निवास, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-517 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 जाधव अपार्टमेंट, तळकर नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-516 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
प्लॉट नं.24, रायवाडी कॉम्प्लेक्स, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-515 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 घर क्र. 312, 191क, 191अ, नवेदरबेली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-514 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
घर क्र. 1049, विश्वनगर, चोंढी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-513 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 रु.नं.6, 2 रा माळा, ए-विंग, गंगातीर्थ हौ.सोसा., अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-512 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
राधिका बिल्डींग, 2रा माळा, धुमाळ हॉस्पीटल जवळ, श्रीबान नं.3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-511 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 घर क्र. 799, नवेदर नवगांव (दांडा) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-510 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
घर क्र. 2099, चोंढी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-509 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 फॉरेस्ट क्वॉर्टर वाडगांव, वाडगांव फाटा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-508 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
घर क्र. 496/ब, सासवणे-दिघोडी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-507 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 घर क्र.891, खारगल्ली, नागाव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-506 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
श्रीकृपा निवास, श्रीबान नं.2, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-505 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 रु.नं.174, नागडोंगरी, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-504 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
रु.नं.10, पंचरत्न बिल्डींग, गव्हरमेंट कॉलनी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-503 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 रु.नं.08, 2रा मजला, शिवशक्ती बिल्डींग, रोहिदास नगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-502 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020
रु.नं.202, गणेश हौ.सोसा., रानडे हॉस्पीटल जवळ, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-501 तालुका अलिबाग दिनांक 26.08.2020 पेठ मोहल्ला, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-500 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020
काशिद कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-499 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020 घर नं.117, बारशीव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-498 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020
घर नं.95अ, बोर्ली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-497 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020 घर नं.211, साळाव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-496 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020
घर नं.सी.-3-13, जे.एस.डब्ल्यू. वसाहत, साळाव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-495 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020 घर नं.315, शिघ्रे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-494 तालुका मुरुड दिनांक 26.08.2020
घर नं.247, गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 493 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर नं.975, हिरा लक्ष्मी हॉटेलजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 492 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर नं.209, गुंजीस कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 491 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर नं.865, नवेदर नवगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 490 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर नं.416, भाल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 489 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 प्लॉट नं.1336, गंधार बंगला, समर्थ नगर, पिंपळभाट, कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 488 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
रु.नं.302, सीशील बिल्डींग, चेवले नगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 487 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 रु.नं.106, दत्तात्रेय हौ.सोसा., नागडोंगरी, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 486 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.1062, थळ-बाजार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 485 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 सुरुची हॉटेल जवळ, पिंपळभाट, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 484 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
रु.नं.1, तळ मजला, पुनम सोसा., रोहिदास नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 483 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.464, अष्टविनायक सोसा., स्वामी समर्थ नगर, पिंपळभाट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 482 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
पूजा अपार्टमेंट, लोटस सिटी स्कॅनच्या मागे, श्रीबाग नं.2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 481 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 सीगल रेसीडेन्सी, ए-101, ओल्ड गोंधळपाडा, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 480 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.839, नवेदर नवगांव (दांडा) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 479 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.892, थळ-बाजार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 478 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.793/1क, थळ-बाजार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 477 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.913, थळ-बाजार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 476 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
दत्तदया निवास, रामनाथ, कुंभार आळी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 475 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 रु.नं.301, शारदा अपार्टमेंट, ब्राम्हण आळी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 474 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
तळकर नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 473 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 माणिक प्रभू सोसा., रु.नं.2, 2 रा मजला, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 472 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
रु.नं.12, पोलीस लाईन, कारागृहाच्या मागे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 471 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.2031, वरसोली-नांदे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 470 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.831/ब, ओंकार आळी, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 469 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.1626/11, विद्यानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 468 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.1935, आदर्श नगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 467 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 घर क्र.602, आगरसुरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 466 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्र.501, तुडाळ, पो.नवेदर नवगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 465 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 नायर हाऊस, विद्यानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 464 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
राजस बंगलो, पंतनगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 463 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 पंतनगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 462 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
घर क्रं.477, गोंधळपाडा, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 461 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 सिध्दांत अपार्टमेंट, 3रा मजला, रु.नं.12, ठिकरुळ नाका, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 460 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
प्लॉट नं.168, म्हाडा कॉलनी, श्रीबाग नं.2, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 459 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 सत्यम सोसा., क-विंग, तळ मजला, घर नं.3, नागडोंगरी, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 458 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
रु.नं.203, डी-विंग, इंद्रप्रस्थ सोसा., गोंधळपाडा, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 457 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 कृष्ण वाटीका, 3रा मजला, रु.नं.4, विद्यानगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 456 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
स्वामी बिल्डींग, 2रा मजला, रु.नं.3, पिंपळभाट, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 455 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 पोलीस वसाहत, नविन बिल्डींग, रु.नं.5, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 454 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
तळकर नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 453 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020 रु.नं.102, ए-11, बे-वुड सोसा., गोंधळपाडा, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग 452 तालुका अलिबाग दिनांक 25.08.2020
रु.नं.250, 2रा मजला, गर्ग वरद सोसा., रामनाथ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग451 तालुका अलिबाग दिनांक 24.08.2020 घर क्र. 14, वार्ड क्र.17, पेठ मोहल्ला, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-450 तालुका मुरुड दिनांक 24.08.2020
घर क्र. 47, वार्ड क्र.8, पेठ मोहल्ला, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-449 तालुका मुरुड दिनांक 19.08.2020 घर क्र. 167 व 227, तेलवडे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-448 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020
घर क्र.14अ व 14 ब, कोर्लई कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-447 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020 घर क्र. 203, मिठेखार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-446 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020
घर क्र. 77अ, बोर्ली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-445 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020 घर क्र.291, मिठेखार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-444 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020
घर क्र.262, मांडला (बारवई) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-443 तालुका मुरुड दिनांक 18.08.2020 घर क्र.376, थळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग-442 तालुका अलिबाग दिनांक 18.08.2020
ब्लॉक नं.5, आत्माराम नगर, नागडोंगरी, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग-441 तालुका अलिबाग दिनांक 18.08.2020 श्रमसाफल्य बंगलो, रायवाडी कॉम्प्लेक्स, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग-440 तालुका अलिबाग दिनांक 18.08.2020
रु.नं.304, वे-वुड सोसा., गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग-439 तालुका अलिबाग दिनांक 18.08.2020 रु.नं.3, बी-विंग, पंचरत्न सोसा., चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-अलिबाग-438 तालुका अलिबाग दिनांक 18.08.2020
बी-ब्लॉक नं.4, गणेश सोसा., गणेश आळी, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-437 तालुका मुरुड दिनांक 17.08.2020 घर नं.715, बोर्ली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-मुरुड-436 तालुका मुरुड दिनांक 17.08.2020

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश
माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.11, निजामपूर रोड, मिळकत नं.1811-अ, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-167 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.11, निजामपूर रोड, मिळकत नं.2794/08-अ, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-166 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.04, वाकडाई नंगर, मिळकत नं.2587, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-165 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.13, बामणोली रोड, मिळकत नं.913, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-164 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.14, मोर्बा रोड, मिळकत नं.392/001, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-163 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वार्ड नं.10, उतेखोल वाडी माणगांव मिळकत नं.2409, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-162 तालुका माणगाव दिनांक 31.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.14, खांदाड- माणगांव, मिळकत नं.109, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-161 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.14, खांदाड- माणगांव, मिळकत नं.105, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-160 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.14, खांदाड- माणगांव, मिळकत नं.822, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-159 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.14, खांदाड- माणगांव, मिळकत नं.2630, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-158 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.14, खांदाड- माणगांव, मिळकत नं.05, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-157 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.13, बामणोली रोड-माणगांव, मिळकत नं.262, रुम नं.2, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-156 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.13, बामणोली रोड-माणगांव, मिळकत नं.262, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-155 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020
माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.2 दत्तनगर-उतखोल, मिळकत नं.304, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-154 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020 माणगांव नगरपंचायत वॉर्ड नं.2 दत्तनगर-उतखोल, मिळकत नं.1730, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-153 तालुका माणगाव दिनांक 27.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1, उतेखोल आदि.वाडी, अमित कॉम्प्लेक्स, कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-152 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, नितीश अपार्टमेंट, मिळकत नं.2197/ब-3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-151 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, कचेरी रोड, नाझ प्लाझा, मिळकत नं.2745 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-150 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, माणगांव पोलीस स्टेशन मागे, मिळकत नं.2062 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-149 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.17, भादाव-माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-148 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, उतेखोल-पोलीस स्टेशन जवळ -माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-147 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.12, नाणोरे-माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-146 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.15, खांदाड-माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-145 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14, झम झम अपार्टमेंट, मोर्बा रोड, बी विंग तिसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-144 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.5, पोलीस लाईन कचेरी रोड, श्री.कृपा अपार्टमेंट, ए-वींग-301 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-143 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.15, खांदाड- माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-142 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.6, दयानंद भवन कचेरी रोड माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-141 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020
माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1, अमित कॉम्ल्पेक्स माणगांव मिळकत नं.आर-1 बी-102, तळमजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-140 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020 माणगांव नगरपंचायत क्षेत्रातील प्रभाग क्र.2, निजामपूर रोड, मिळकत नं.2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-MANGAON-139 तालुका माणगाव दिनांक 19.08.2020

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे वडवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-202 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 30.08.2020
मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-201 तालुका म्हसळा दिनांक 30.08.2020 मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-200 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020
मौजे भरडखोल, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-199 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020 मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-198 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020
मौजे श्रीवर्धन-सरखोत मोहल्ला, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-197 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020 मौजे वावेपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-196 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020
मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-195 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020 मौजे वाकळघर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-194 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020
मौजे कार्ले, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-193 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.08.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-192 तालुका म्हसळा दिनांक 26.08.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-191 तालुका म्हसळा दिनांक 26.08.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-190 तालुका म्हसळा दिनांक 26.08.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-189 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-188 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-187 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-186 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020
मौजे वडवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-185 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020 मौजे वडवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-184 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020
मौजे श्रीवर्धन-पूरपार मोहल्ला, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-183 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020 मौजे वेळास, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-182 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-181 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.08.2020 मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-180 तालुका म्हसळा दिनांक 24.08.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-179 तालुका म्हसळा दिनांक 24.08.2020 मौजे म्हसळा-काजी मोहल्ला, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-178 तालुका म्हसळा दिनांक 24.08.2020
मौजे म्हसळा-रियाज घराडे बिल्डींग, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-177 तालुका म्हसळा दिनांक 24.08.2020 मौजे चिचोंडे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-176 तालुका म्हसळा दिनांक 21.08.2020
मौजे श्रीवर्धन-गणेश आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-175 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.08.2020 मौजे श्रीवर्धन-जीवनेश्वर आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-174 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.08.2020
मौजे कापोली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-173 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.08.2020 मौजे भट्टीचामाळ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-172 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.08.2020
मौजे श्रीवर्धन-रोहिदास आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-171 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 18.08.2020 मौजे कुडगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-170 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 18.08.2020
मौजे दिघी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-169 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 18.08.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-168 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 18.08.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश