बंद

श्री. सचिन गोसावी

Sachin Prabhakar Gosavi.

तहसिल कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन जवळ, तालुका-श्रीवर्धन, जिल्हा-रायगड, पिन - 410221 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahasilshrivardhan[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, श्रीवर्धन
दूरध्वनी : 02147-222226
फॅक्स क्रमांक : 02147-222436