बंद

श्रीमती. कविता जाधव

Kavita Jadhav, Tahasildar Roha

तहसिल कार्यालय, पोलिस स्टेशन रोहा जवळ, रोहा-चणेरा रोड, तालुका-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402109 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahasilroha[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, रोहा
दूरध्वनी : 02194-233222
फॅक्स क्रमांक : 02194-233222