बंद

श्री. विकास गारुडकर

तहसिल कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन जवळ, तालुका-माणगाव, जिल्हा-रायगड, पिन - 402104 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahsilmangaon[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, माणगांव
दूरध्वनी : 02140-262632
फॅक्स क्रमांक : 02140-262632