बंद

श्रीमती. स्वप्नाली डोईफोडे

तहसिल कार्यालय, कोट आळी, पेण पोलीस स्टेशन जवळ, तालुका-पेण, जिल्हा-रायगड, पिन - 402107 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahasilpen[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पेण
दूरध्वनी : 02143-252036
फॅक्स क्रमांक : 02143-257879