बंद

श्री. ज्ञानेश्वर खुटवड

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय रोहा, तहसिल कार्यालय रोहा इमारत वरचा मजला, पोलिस स्टेशन रोहा जवळ, रोहा-चणेरा रोड, तालुका-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402109 (महाराष्ट्र)

ईमेल : sdoroha2013[at]gmail[dot]com
पदनाम : उप-विभागीय अधिकारी, रोहा
दूरध्वनी : 02194-235954
फॅक्स क्रमांक : 02194-235954