बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ


कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग

वेनगांव रोड, दहिवली, तिवारे, ता-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन- 410201, महाराष्ट्र


दूरध्वनी : 02148-222580


भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

मु.पो. वेलशेत, पिगोदे, ता-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन- 402109, महाराष्ट्र


दूरध्वनी : 02194-222-848


महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

डोंबाला, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र


दूरध्वनी : 022-2745-2561


शासकीय तंत्रनिकेतन

रामवाडी, ता-पेण, जिल्हा-रायगड, पिन- 402107, महाराष्ट्र


दूरध्वनी : 02143-253389