बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

12/09/2023 18/09/2023 View (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सभा/प्रशिक्षण करिता चहा, कॉफी, नाश्ता, जेवण करिता संस्था निश्चित करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सभा/प्रशिक्षण करिता चहा, कॉफी, नाश्ता, जेवण करिता संस्था निश्चित करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात.

12/09/2023 18/09/2023 View (612 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता कलर छपाई पुरवठा करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एस.एन.सी.यु. कक्षाकरिता कलर छपाई पुरवठा करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

01/09/2023 08/09/2023 View (343 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत औषधे खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/08/2023 05/09/2023 View (735 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे सेफ अबॉरशन अंतर्गत औषधे व किट खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/08/2023 05/09/2023 View (715 KB)
सन-२०२३ (कोतवाल पदभरती ) दरपत्रक/निविदा

सन-२०२३ (कोतवाल पदभरती ) दरपत्रक/निविदा

25/08/2023 01/09/2023 View (1 MB)
ई-निविदे प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी-बाणकोट खाडी (केंबुर्ली ते राजेवाडी) कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी व सावित्री नदी/बाणकोट खाडी तसेच पाताळगंगा नदी, धरमतर खाडी, रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी व बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सूचना सन 2023-24.

ई-निविदे प्रक्रियेद्वारे करावयाच्या सावित्री नदी-बाणकोट खाडी (केंबुर्ली ते राजेवाडी) कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी व सावित्री नदी/बाणकोट खाडी तसेच पाताळगंगा नदी, धरमतर खाडी, रेवदंडा खाडी, राजपूरी खाडी व बाणकोट खाडी या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळू लिलाव सूचना सन 2023-24.

23/08/2023 31/08/2023 View (3 MB) वाळु डेपोबाबत अती व शर्ती (4 MB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे इंटरकॉम प्रणाली बसविणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे इंटरकॉम प्रणाली बसविणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात

25/08/2023 31/08/2023 View (553 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत रेफरल कम स्क्रिनिग कार्ड छपाई करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत रेफरल कम स्क्रिनिग कार्ड छपाई करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

22/08/2023 30/08/2023 View (262 KB)
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे मानसोपचार विभागा करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे मानसोपचार विभागा करिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात.

17/08/2023 23/08/2023 View (347 KB)