बंद

सन – 2021 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांचे बदली आदेश.

सन – 2021 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांचे बदली आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन – 2021 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांचे बदली आदेश.

सन – 2021 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांचे बदली आदेश.

09/08/2021 31/08/2021 View (1 MB) AK to CIRCLE – ALL (2 MB) Circle Regular (5 MB) CIRCLE TO AK – ALL (2 MB) CLERK REGULAR (2 MB)