बंद

सन 2020-21 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई-निविदा सुचना

सन 2020-21 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2020-21 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई-निविदा सुचना

सन 2020-21 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई-निविदा सुचना

11/02/2021 04/03/2021 View (4 MB)