बंद

सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाही करीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासंबंधी शासनाने धोरण ठरविणेबाबत

सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाही करीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासंबंधी शासनाने धोरण ठरविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाही करीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासंबंधी शासनाने धोरण ठरविणेबाबत

सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाही करीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासंबंधी शासनाने धोरण ठरविणेबाबत

21/04/2018 25/04/2018 View (108 KB)