बंद

सन २०२०-२१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने, चीकीत्सालायाचे बांधकाम बळकटीकरण, आधुनिकीकरण अंतर्गत संगणक – 6 Nos, आणि युपीएस (उर्जा बॅकअप) 4 (as per specification) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

सन २०२०-२१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने, चीकीत्सालायाचे बांधकाम बळकटीकरण, आधुनिकीकरण अंतर्गत संगणक – 6 Nos, आणि युपीएस (उर्जा बॅकअप) 4 (as per specification) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२०-२१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने, चीकीत्सालायाचे बांधकाम बळकटीकरण, आधुनिकीकरण अंतर्गत संगणक – 6 Nos, आणि युपीएस (उर्जा बॅकअप) 4 (as per specification) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

सन २०२०-२१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने, चीकीत्सालायाचे बांधकाम बळकटीकरण, आधुनिकीकरण अंतर्गत संगणक – 6 Nos, आणि युपीएस (उर्जा बॅकअप) 4 (as per specification) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

12/02/2021 19/02/2021 View (193 KB)