बंद

सन २०१९-२० लाळ्या खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत संदर्भीय मार्गदर्शक तत्वानुसार व्हिनिल बोर्ड पोस्टर व शीतपेटी ची खरेदी करणे बाबत.

सन २०१९-२० लाळ्या खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत संदर्भीय मार्गदर्शक तत्वानुसार व्हिनिल बोर्ड पोस्टर व शीतपेटी ची खरेदी करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९-२० लाळ्या खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत संदर्भीय मार्गदर्शक तत्वानुसार व्हिनिल बोर्ड पोस्टर व शीतपेटी ची खरेदी करणे बाबत.

सन २०१९-२० लाळ्या खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत संदर्भीय मार्गदर्शक तत्वानुसार व्हिनिल बोर्ड पोस्टर व शीतपेटी ची खरेदी करणे बाबत.

01/01/2020 10/01/2020 View (375 KB)