बंद

सन २०१९-२० जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने चीकीत्सालयाचे बांधकाम बळकटीकरण आधुनिकीकरण अंतर्गत x-ray, सोनोग्राफी यांची A.M.C / C.M.C. करणे.

सन २०१९-२० जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने चीकीत्सालयाचे बांधकाम बळकटीकरण आधुनिकीकरण अंतर्गत x-ray, सोनोग्राफी यांची A.M.C / C.M.C. करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९-२० जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने चीकीत्सालयाचे बांधकाम बळकटीकरण आधुनिकीकरण अंतर्गत x-ray, सोनोग्राफी यांची A.M.C / C.M.C. करणे.

सन २०१९-२० जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने चीकीत्सालयाचे बांधकाम बळकटीकरण आधुनिकीकरण अंतर्गत x-ray, सोनोग्राफी यांची A.M.C / C.M.C. करणे.

15/01/2020 25/01/2020 View (302 KB)