बंद

सदस्य सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ ठाणे-पालघर-रायगड तथा उपसंचालक नगर रचना प्रादेशिक योजना ठाणे-पालघर-रायगड यांच्याकडील दि.22/03/2019 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये दि.07/03/2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली अधिसूचना व यासोबतचे जमीन वापर नकाशा (ELU) व प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा (PLU)

सदस्य सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ ठाणे-पालघर-रायगड तथा उपसंचालक नगर रचना प्रादेशिक योजना ठाणे-पालघर-रायगड यांच्याकडील दि.22/03/2019 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये दि.07/03/2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली अधिसूचना व यासोबतचे जमीन वापर नकाशा (ELU) व प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा (PLU)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सदस्य सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ ठाणे-पालघर-रायगड तथा उपसंचालक नगर रचना प्रादेशिक योजना ठाणे-पालघर-रायगड यांच्याकडील दि.22/03/2019 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये दि.07/03/2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली अधिसूचना व यासोबतचे जमीन वापर नकाशा (ELU) व प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा (PLU)

ठाणे-पालघर-रायगड या प्रादेशिक योजनेतील विकास केंद्राची अधिसूचना, अहवाल व नकाशे

11/04/2019 31/12/2019 View (9 MB)