बंद

शुध्दीपत्रक – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

शुध्दीपत्रक – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुध्दीपत्रक – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

शुध्दीपत्रक – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

31/12/2019 31/01/2020 View (4 MB)