बंद

रायगड जिल्हयातील तलाठी (गट-क) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेव्दारे भरण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक.

रायगड जिल्हयातील तलाठी (गट-क) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेव्दारे भरण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्हयातील तलाठी (गट-क) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेव्दारे भरण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक.

रायगड जिल्हयातील तलाठी (गट-क) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेव्दारे भरण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक.

11/03/2019 22/03/2019 View (66 KB)