बंद

मौजे धेरंड, शहापुर व नारंगीखार ता.अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवरील माणकुले-धेरंड दरम्यान मोठया पुलाचे जोडरस्त्याचे संपादनाकामी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द दिनांक 9-15 जुन 2022.

मौजे धेरंड, शहापुर व नारंगीखार ता.अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवरील माणकुले-धेरंड दरम्यान मोठया पुलाचे जोडरस्त्याचे संपादनाकामी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द दिनांक 9-15 जुन 2022.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे धेरंड, शहापुर व नारंगीखार ता.अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवरील माणकुले-धेरंड दरम्यान मोठया पुलाचे जोडरस्त्याचे संपादनाकामी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द दिनांक 9-15 जुन 2022.

मौजे धेरंड, शहापुर व नारंगीखार ता.अलिबाग येथील जमीन अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवरील माणकुले-धेरंड दरम्यान मोठया पुलाचे जोडरस्त्याचे संपादनाकामी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द दिनांक 9-15 जुन 2022.

16/06/2022 15/07/2022 View (3 MB)