बंद

मौजे-चिरले, ता.उरण, येथील जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता सिडकोच्या २२.५% योजने अंतर्गत संपादन करणेचा प्रस्तावीत आहे.संपादनाकरीता प्रस्तावीत असलेल्या जमिनीबाबत जाहीर नोटीस.

मौजे-चिरले, ता.उरण, येथील जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता सिडकोच्या २२.५% योजने अंतर्गत संपादन करणेचा प्रस्तावीत आहे.संपादनाकरीता प्रस्तावीत असलेल्या जमिनीबाबत जाहीर नोटीस.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे-चिरले, ता.उरण, येथील जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता सिडकोच्या २२.५% योजने अंतर्गत संपादन करणेचा प्रस्तावीत आहे.संपादनाकरीता प्रस्तावीत असलेल्या जमिनीबाबत जाहीर नोटीस.

मौजे-चिरले, ता.उरण, येथील जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता सिडकोच्या २२.५% योजने अंतर्गत संपादन करणेचा प्रस्तावीत आहे.संपादनाकरीता प्रस्तावीत असलेल्या जमिनीबाबत जाहीर नोटीस.

25/06/2021 25/07/2021 View (147 KB)