बंद

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी आय एल क्र ३४/२०१८ मधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबत.

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी आय एल क्र ३४/२०१८ मधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी आय एल क्र ३४/२०१८ मधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबत.

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी आय एल क्र ३४/२०१८ मधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबत.

07/09/2018 31/12/2018 View (2 MB)