बंद

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्श्कतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 नुसार , सुतारवाडी बंधारा दुरटोली साठी संपादित होत असलेल्या मौजे – दुरटोली, ता. रोहा येथील गट नंबर 519/1, क्षेत्र 0-34-7हे.आर बाबत अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्श्कतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 नुसार , सुतारवाडी बंधारा दुरटोली साठी संपादित होत असलेल्या मौजे – दुरटोली, ता. रोहा येथील गट नंबर 519/1, क्षेत्र 0-34-7हे.आर बाबत अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्श्कतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 नुसार , सुतारवाडी बंधारा दुरटोली साठी संपादित होत असलेल्या मौजे – दुरटोली, ता. रोहा येथील गट नंबर 519/1, क्षेत्र 0-34-7हे.आर बाबत अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्श्कतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 नुसार , सुतारवाडी बंधारा दुरटोली साठी संपादित होत असलेल्या मौजे – दुरटोली, ता. रोहा येथील गट नंबर 519/1, क्षेत्र 0-34-7हे.आर बाबत अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत

05/08/2020 05/12/2020 View (1 MB)