बंद

प्रथम फेर ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी राजपुरी खाडी,अंबा नदी ,मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

प्रथम फेर ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी राजपुरी खाडी,अंबा नदी ,मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रथम फेर ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी राजपुरी खाडी,अंबा नदी ,मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

प्रथम फेर ई – निविदा व ई -लिलाव क्रियेद्वारे करावयाच्या कुंडलिका नदी / रेवदंडा खाडी राजपुरी खाडी,अंबा नदी ,मांदाड नदी पाताळगंगानदी मधील गटातील रेती / वाळू लिलाव सूचना सन 2018-19

20/06/2019 07/07/2019 View (10 MB)