बंद

पी. आय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे आदेशानूसार भूसंपादन अधीनियम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जील्हा न्यायालयाचे आदेशानूसार वाढीव मोबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी प्रसिध्द करणेबाबत.(भूसंपादन मेट्रो सेंटर क्र . ३ पनवेल)

पी. आय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे आदेशानूसार भूसंपादन अधीनियम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जील्हा न्यायालयाचे आदेशानूसार वाढीव मोबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी प्रसिध्द करणेबाबत.(भूसंपादन मेट्रो सेंटर क्र . ३ पनवेल)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पी. आय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे आदेशानूसार भूसंपादन अधीनियम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जील्हा न्यायालयाचे आदेशानूसार वाढीव मोबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी प्रसिध्द करणेबाबत.(भूसंपादन मेट्रो सेंटर क्र . ३ पनवेल)

पी. आय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे आदेशानूसार भूसंपादन अधीनियम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जील्हा न्यायालयाचे आदेशानूसार वाढीव मोबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी प्रसिध्द करणेबाबत.(भूसंपादन मेट्रो सेंटर क्र . ३ पनवेल)

24/10/2018 31/12/2018 View (2 MB)