बंद

पी.अाय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे अादेशानुसार भूसंपादन अधीनीयम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाचे अादेशानुसार वाढीव माेबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी (ता. रोहा) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पी.अाय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे अादेशानुसार भूसंपादन अधीनीयम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाचे अादेशानुसार वाढीव माेबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी (ता. रोहा) प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पी.अाय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे अादेशानुसार भूसंपादन अधीनीयम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाचे अादेशानुसार वाढीव माेबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी (ता. रोहा) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पी.अाय.एल.34/2017 मधील दि.11 सप्टेंबर 2017 चे अादेशानुसार भूसंपादन अधीनीयम 1894 अन्वये कलम 18 मधील प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाचे अादेशानुसार वाढीव माेबदला देणेचे प्रकरणांमधील प्राथम्य यादी (ता. रोहा) प्रसिद्ध करणेबाबत.

23/10/2018 31/12/2018 View (195 KB)