बंद

“तलाठी व वाहनचालक पदाच्या परीक्षेसाठी पात्र अथवा अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सुधारीत अंतिम यादी” व “जाहिरात” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी / वाहन चालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019

“तलाठी व वाहनचालक पदाच्या परीक्षेसाठी पात्र अथवा अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सुधारीत अंतिम यादी” व “जाहिरात” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी / वाहन चालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“तलाठी व वाहनचालक पदाच्या परीक्षेसाठी पात्र अथवा अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सुधारीत अंतिम यादी” व “जाहिरात” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी / वाहन चालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019

कृपया पुढे दिलेल्या वेबलिंक वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करा :

http://formonline.net/Alibag_admit_card/webpages/AdmitCard.php

24/01/2020 31/01/2020 View (915 KB) तलाठी पदासाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 2234 (1 MB) तलाठी पदासाठी अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 1228 (1 MB) वाहन चालक पदासाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 216 (411 KB) वाहन चालक पदासाठी अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 206 (410 KB)