बंद

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ रायगड जिल्हा पशुवैदयकिय संख्याना : जनावरांनमधील रोगनिदानासाठी रंगद्रव्ये, रसायने व इ.साहित्य सामुग्री खरेदी साठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ रायगड जिल्हा पशुवैदयकिय संख्याना : जनावरांनमधील रोगनिदानासाठी रंगद्रव्ये, रसायने व इ.साहित्य सामुग्री खरेदी साठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ रायगड जिल्हा पशुवैदयकिय संख्याना : जनावरांनमधील रोगनिदानासाठी रंगद्रव्ये, रसायने व इ.साहित्य सामुग्री खरेदी साठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ रायगड जिल्हा पशुवैदयकिय संख्याना : जनावरांनमधील रोगनिदानासाठी रंगद्रव्ये, रसायने व इ.साहित्य सामुग्री खरेदी साठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

10/11/2023 23/11/2023 View (404 KB)