बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Selenium with other Antistress Vitamines ”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Selenium with other Antistress Vitamines ”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Selenium with other Antistress Vitamines ”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Selenium with other Antistress Vitamines ”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

30/10/2021 11/11/2021 View (645 KB)