बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या योजनेतील मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक असलेले Disposable Apron, Disposable gloves, full, half, sheet for universal gun. Binacular Microscope to check semen Quality Magnus Binacular Microscope Model CH. 20I साहित्य खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या योजनेतील मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक असलेले Disposable Apron, Disposable gloves, full, half, sheet for universal gun. Binacular Microscope to check semen Quality Magnus Binacular Microscope Model CH. 20I साहित्य खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या योजनेतील मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक असलेले Disposable Apron, Disposable gloves, full, half, sheet for universal gun. Binacular Microscope to check semen Quality Magnus Binacular Microscope Model CH. 20I साहित्य खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने चिकित्सालय बळकटीकरण अंतर्गत या योजनेतील मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक असलेले Disposable Apron, Disposable gloves, full, half, sheet for universal gun. Binacular Microscope to check semen Quality Magnus Binacular Microscope Model CH. 20I साहित्य खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

09/03/2022 15/03/2022 View (2 MB)