बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले संगणक संच खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले संगणक संच खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले संगणक संच खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले संगणक संच खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

18/01/2022 25/01/2022 View (892 KB)