बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले जीवरक्षक औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले जीवरक्षक औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले जीवरक्षक औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले जीवरक्षक औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदेबाबत.

26/03/2021 27/03/2021 View (287 KB)