बंद

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि.रायगड या संस्थेसाठी एका वर्षाच्या भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रक सूचना

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि.रायगड या संस्थेसाठी एका वर्षाच्या भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रक सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि.रायगड या संस्थेसाठी एका वर्षाच्या भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रक सूचना

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पेण, जि.रायगड या संस्थेसाठी एका वर्षाच्या भावबंद करार कालावधीकरीता जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक दरपत्रक सूचना

20/04/2022 29/04/2022 View (5 MB)