बंद

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक व वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त्‍ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहीरात.

27/12/2019 31/01/2020 View (4 MB)