बंद

कोकण विभागाकडील स्वीय सहायक/लघुटंकलेखक उच्च श्रेणी /लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब-अराजपत्रिक) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहायक/लघुटंकलेखक उच्च श्रेणी /लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब-अराजपत्रिक) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोकण विभागाकडील स्वीय सहायक/लघुटंकलेखक उच्च श्रेणी /लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब-अराजपत्रिक) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहायक/लघुटंकलेखक उच्च श्रेणी /लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब-अराजपत्रिक) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

18/05/2022 18/06/2022 View (3 MB)