बंद

उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणेसाठी जाहिरात व लिंक.

उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणेसाठी जाहिरात व लिंक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (लिपीक-टंकलेखक) संवर्गातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणेसाठी जाहिरात व लिंक.

कृपया पुढे दिलेल्या वेबलिंक वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करा : 

http://formonline.net/Alibag_forest_dept/webpages/AdmitCard.php

12/02/2020 16/02/2020 View (228 KB)