बंद

ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी / बाणकोट खाडीपात्रातामधील गटातील रेती / वाळु लिलाव सुचना सन 2022-23.

ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी / बाणकोट खाडीपात्रातामधील गटातील रेती / वाळु लिलाव सुचना सन 2022-23.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी / बाणकोट खाडीपात्रातामधील गटातील रेती / वाळु लिलाव सुचना सन 2022-23.

ई-निविदेसह – ई-लिलाव प्रकियेव्दारे करावयाच्या सावित्री नदी / बाणकोट खाडीपात्रातामधील गटातील रेती / वाळु लिलाव सुचना सन 2022-23.

21/02/2022 09/03/2022 View (4 MB) Tender Notice Savitri (3 MB)