बंद

अनु. जमाती प्रवर्गाची सरळसेवा पदभरती 2019 च्या अनुषंगाने “शुदधीपत्रक”

अनु. जमाती प्रवर्गाची सरळसेवा पदभरती 2019 च्या अनुषंगाने “शुदधीपत्रक”
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनु. जमाती प्रवर्गाची सरळसेवा पदभरती 2019 च्या अनुषंगाने “शुदधीपत्रक”

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील अनु. जमाती प्रवर्गाची सरळसेवा पदभरती 2019 च्या अनुषंगाने “शुदधीपत्रक”

03/01/2020 31/01/2020 View (4 MB)