बंद

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क्, रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क, संवर्गातील 02 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विशेष भरती प्रक्रीयेव्दारे भरणेबाबत.

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क्, रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क, संवर्गातील 02 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विशेष भरती प्रक्रीयेव्दारे भरणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क्, रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क, संवर्गातील 02 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विशेष भरती प्रक्रीयेव्दारे भरणेबाबत.

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क्, रायगड अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क, संवर्गातील 02 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विशेष भरती प्रक्रीयेव्दारे भरणेबाबत.

04/01/2020 03/02/2020 View (5 MB) Application format (1 MB) Address for apply (609 KB)