बंद

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक.

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक.

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी  घेण्यांत आलेली लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक.

12/02/2020 29/02/2020 View (1 MB)