बंद

तहसीलदार

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तहसीलदार
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
श्री. विक्रम पाटील तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, अलिबाग tahasilalibag1[at]gmail[dot]com 02141-222054 02141-222054 तहसिल कार्यालय ,पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. रोहन शिंदे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, मुरुड tahasilmurud[at]gmail[dot]com 02144-274026 02144-274026 तहसिल कार्यालय, दरबार रोड, तालुका - मुरुड, जिल्हा-रायगड, पिन - 402401 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विजय पाटील तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पनवेल tahasilpanvel[at]gmail[dot]com 022-27452399 022-27452399 तहसिल कार्यालय, पनवेल तलाठी प्रशिक्षण केंद्र , तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन - 410206 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विकास गारुडकर तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, माणगांव tahsilmangaon[at]gmail[dot]com 02140-262632 02140-262632 तहसिल कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन जवळ, तालुका-माणगाव, जिल्हा-रायगड, पिन - 402104 (महाराष्ट्र)
श्रीमती. स्वाती पाटील तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, तळा tahasiltala[at]gmail[dot]com 02140-269317 02140-269042 तहसिल कार्यालय, प्रशासकीय भवन तळा, तालुका-तळा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402111 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. महेश शितोळे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, महाड tmahad123[at]gmail[dot]com 02145-222142 02145-224394 तहसिलदार कार्यालय, कोट आळी जाकमाता मंदिर जवळ, महाड, तालुका-महाड, जिल्हा-रायगड, पिन - 402301 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. कपील घोरपडे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पोलादपूर tahasilpoladpur[at]gmail[dot]com 02191-240026 02191-240026 तहसिल कार्यालय, नगरपंचायत पोलादपूर जवळ, तालुका-पोलादपूर, जिल्हा-रायगड, पिन - 402303 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ. श्री. शितल रसाळ तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, कर्जत tahasildarkarjat2014[at]gmail[dot]com 02148-222037 02148-223996 तहसिलदार कार्यालय, कचेरी रोड, तालुका-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन - 410201 (महाराष्ट्र)
Ayub Rashid Tamboli,Tahsildar Khalapur श्री. अयुब रशिद तांबोळी तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, खालापूर tahasil[dot]khalapur3[at]gmail[dot]com 02192-275048 02192-275048 तहसिल कार्यालय ,तालुका-खालापूर, जिल्हा-रायगड, पिन - 410202 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. किशोर देशमुख तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, रोहा tahasilroha[at]gmail[dot]com 02194-233222 02194-233222 तहसिल कार्यालय, पोलिस स्टेशन रोहा जवळ, रोहा-चणेरा रोड, तालुका-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402109 (महाराष्ट्र)