बंद

१ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश
मौजे लोधिवली येथील बी-59, रिलायन्स टाऊनशिप कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1307 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे लोधिवली येथील बी-53, रिलायन्स टाऊनशिप कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1306 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे लोधिवली येथील बी-208, रिलायन्स टाऊनशिप कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1305 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे रिस येथील घर क्र.52 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1304 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे रिस येथील कार्तिकेय बिल्डींग B विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1303 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे रिस येथील वसंतकुंज बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1302 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे कैरे येथील घर क्र.76 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1301 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे वासांबे येथील घर क्र.650 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1300 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे वावर्ले येथील घर क्र.74/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1299 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे तुपगांव येथील घर क्र.28/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1298 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे रिस येथील वसंत पार्क सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1297 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे नवीन पोसरी येथील घर क्र.347 गजानन मंदिराजवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1296 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे वानिवली येथील घर क्र.67 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1295 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे हातनोली (चौक) येथील घर क्र.2/360/अ/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1294 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020 मौजे तुपगांव येथील घर क्र.13 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1293 तालुका खालापूर दिनांक 09.09.2020
मौजे बीड बु. येथील घर क्र.15 चे उत्तरेस आदिवासी कडे जाणारा रस्ता, दक्षिणेस फॉरेस्ट, पुर्वेस श्री.तुकाराम नागो रुठे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.काशिनाथ वासुदेव रुठे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1292 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020 मौजे वरई त.निड येथील घर क्र.58 चे उत्तरेस श्री.अमोल भगवान भुसारी यांचे घर, दक्षिणेस श्री.रामचंद्र सदू भुसारी यांचे घर, पुर्वेस श्री.रोहिदास सदू भुसारी यांचे घर, पश्चिमेस दत्त मंदिर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1291 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020
मौजे वदप येथील घर क्र.296 चे उत्तरेस श्री.समीर तानाजी येरुणकर यांचे घर, दक्षिणेस श्री.सविता संतोष पाटील यांचे घर, पुर्वेस मुख्य रस्ता, पश्चिमेस श्री.शाम महादेव पाटील यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1290 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020 मौजे माले येथील घर क्र.929 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस मोकळी जागा व शेती, पुर्वेस मोकळी जागा, पश्चिमेस चिकणपाडा – माले मुख्य रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1289 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020
मौजे डिकसळ येथील घर क्र.178अ चे उत्तरेस पाली गावाकडे जाणारा रस्ता, दक्षिणेस श्री.कमलाकर शेळके यांचे घर, पुर्वेस कर्जत कल्याण रस्ता, पश्चिमेस नगबाई दशरथ भावे घर क्र.173 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1288 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020 मौजे कर्जत येथील नाथराज भवन घर क्र.551 चे उत्तरेस श्री.रामचंद्र जोशी यांचे पडीक घर, दक्षिणेस अरविंद जैन यांचे घर, पुर्वेस भाविक अपार्टमेंट, पश्चिमेस मंगलम अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1287 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील नेमिनाथ सोसायटी एफ विंग चे उत्तरेस रेव्हेन्यू कॉलनी, दक्षिणेस मुख्य रस्ता, पुर्वेस खुली जागा, पश्चिमेस नेमिनाथ सोसायटी मधील नवीन इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1286 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील जय गणेश सोसायटी A विंग चे उत्तरेस जांभिवली रस्ता व बच्चूशेठ राईस मिल, दक्षिणेस श्री.धनवे यांचे घर, पुर्वेस नगरपरिषद रस्ता व श्री विशे यांचे घर, पश्चिमेस नगरपरिषद रस्ता व कर्चे यांचे दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1285 तालुका कर्जत दिनांक 09.09.2020
मौजे कळंब येथील घर क्र.58 चे उत्तरेस श्री.गोपाळ कृष्णा बदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.सुनिल विठ्ठल बदे यांचे घर, पुर्वेस श्री.शिवराम शंकर बदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.नकुल नामदेव बदे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1284 तालुका कर्जत दिनांक 08.09.2020 मौजे कळंब येथील घर क्र.762 चे उत्तरेस श्री.शांताराम देहू बदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.वाळकू भाऊ बदे यांचे घर, पुर्वेस श्री.संतोष भाऊ बदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.संतोष नानू बदे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1283 तालुका कर्जत दिनांक 08.09.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील वृंदावन कॉम्पलेक्स बी विंग चे उत्तरेस खुली जागा, दक्षिणेस खुली जागा, पुर्वेस मार्व्हल क्षिप्रा इमारत, पश्चिमेस न.प.रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1282 तालुका कर्जत दिनांक 08.09.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील घर क्र.407 चे उत्तरेस विठ्ठल मंदिर, दक्षिणेस श्री.कडू यांचे घर, पुर्वेस श्री.मोधळे यांचे घर, पश्चिमेस तहसील टेकडी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1281 तालुका कर्जत दिनांक 08.09.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील मोहिनीकुंज बिल्डींग आर-2 चे उत्तरेस रेव्हेन्यु कॉलनी रोड, दक्षिणेस नेमिनाथकडे जाणारा रोड, पुर्वेस श्री.खंडागळे यांचा बंगला, पश्चिमेस मुद्रेकडे जाणारा रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1280 तालुका कर्जत दिनांक 08.09.2020 मौजे रिस येथील प्रभात हौसींग सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1279 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील सुलोचना नगर सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1278 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे हातनोली येथील घर क्र.2/362 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1277 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे हातनोली येथील विजया कॉम्पलेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1276 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे हातनोली येथील घर क्र.2/389/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1275 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे हातनोली येथील घर क्र.2/142/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1274 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे तुपगांव येथील घर क्र.128 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1273 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे लोधिवली येथील घर क्र.314 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1272 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे रिस येथील वैष्णवी नगरी सोसायटी, ए-3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1271 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे रिस येथील शांती मेन्शन सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1270 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे रिस येथील गोकुळधाम सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1269 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे आंबिवली येथील घर क्र.131 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1268 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020 मौजे चांभार्लीर् येथील घर क्र.113 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1267 तालुका खालापूर दिनांक 08.09.2020
मौजे कर्जत येथील मंगलम अपार्टमेंट, बि विंग उत्तरेस कपालेश्वर मंदिर, दक्षिणेस मस्जीद, पुर्वेस पंकज डेंटल हॉस्पिटल, पश्चिमेस श्री. अरविंद जैन यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1266 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील सुयोग नगर घर क्र. 1035/1, उत्तरेस श्री. उमेश पाटील यांचे घर, दक्षिणेस श्री. देशमुख यांचे घर, पुर्वेस साई सोसायटी साईनगर, पश्चिमेस कल्पवृक्ष हौ.सो.साईनगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1265 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020
मौजे कर्जत येथील आर्शिवाद बंगला नं. 407 उत्तरेस श्री. संजय सुर्वे यांचे घर, दक्षिणेस हुतात्मा स्मारक, पुर्वेस खुले नाटय गृह, पश्चिमेस इंग्लीश मिडियम स्कुल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1264 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील मार्व्हल शिप्रा आय विंग उत्तरेस वास्तु रेव्हयुनी इमारत, दक्षिणेस मार्व्हल शिप्रा या सोसायटीमधील उर्वरित इमारत, पुर्वेस मार्व्हल शिप्रा मधील इमारती, पश्चिमेस सोसायटीचा रस्ता व त्यापलीकडे खुली जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1263 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020
मौजे कडाव येथील घर क्र. 215 उत्तरेस श्री. गणपत मुंढे यांचे घर, दक्षिणेस सैदु शेख यांचे घर, पुर्वेस श्री. महेश दुहाड यांची शेत जमीन, पश्चिमेस श्री. शरद देवघरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1262 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020 मौजे कुंडलज येथील घर क्र. 87 ब उत्तरेस श्री. पंढरीनाथ काशिनाथ तळपे यांचे घर, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री. भगवान काशिनाथ तळपे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. अशोक काशिनाथ तळपे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1261 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020
मौजे डोणवत येथील घर क्र.269/3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1260 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे चिलठण येथील घर क्र.46 ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1259 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे वडवळ येथील घर क्र.47 अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1258 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे गोरठण खुर्द येथील घर क्र.37 अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1257 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे डोणवत येथील घर क्र. 208 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1256 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील गुरुसप्तश्री बिल्डींग ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1255 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर नं.144/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1254 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे खोपोली येथील मनोहर सदन घर नं.99 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1253 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे विहारी, खोपोली येथील माधव सुहास बिल्डींग घर नं. 12 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1252 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे खोपोली येथील मुकुंद गौरव बिल्डींग घर नं.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1251 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे खोपोली येथील अरिहंत गार्डन घर नं. 101 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1250 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर क्र.169 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1249 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे खोपोली येथील घर नं.168 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1248 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे काटरंग येथील श्रीनिकेतन बिल्डींग ए विंग घर नं.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1247 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे काटरंग येथील श्री शैल्या हौसिंग सोसायटी घर नं.02 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1246 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे भानवज येथील रामजी रेसिडेन्सी ए विंग घर नं.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1245 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे खोपोली येथील आदर्श अपार्टमेंट घर नं.03 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1244 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020 मौजे लव्हेज येथील साईलिला बिल्डींग घर नं.206 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1243 तालुका खालापूर दिनांक 07.09.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 2492, उत्तरेस डॉ. कांबळे यांची इमारत व पत्रकार अजय गायकवाड यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम. दक्षायणी वसंत रोबळेकर व सुनिल मारुती पेमारे यांचे घर, पुर्वेस श्रीम. अस्मिता अशोक गोमारे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. मोडक परिवाराची घरे व चाळ घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1242 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020 मौजे कोल्हारे येथील मिळकत क्र. 1245, उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस उल्हास नदी, पुर्वेस श्री. गुरुनाथ गोमारे यांचे घर, पश्चिमेस श्रीम. चंद्राबाई बागडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1241 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020
मौजे माथेरान येथील रमन व्हिला बंगला घर क्र. MP 126 उत्तरेस वल्लभ विला, दक्षिणेस माथेरान भुखंड-278, पुर्वेस माथेरान भुखंड-281, पश्चिमेस माथेरान भुखंड-275 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1240 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020 मौजे माथेरान येथील वालेस बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1239 तालुका कर्जत दिनांक 07.09.2020
मौजे पुलाचीवाडी किरवली येथील घर मिळकत क्र. 61 ब चे उत्तरेस श्री. दिनेश मुंढे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. मारुती हांडे यांचे घर, पुर्वस श्री. दत्तात्रेय हांडे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. वासुदेव बडेकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1238 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020 मौजे कोदिवले येथील घर मिळकत क्र. 1148 चे उत्तरेस श्री. केशव बबन तरे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. नाना लक्ष्मण तरे यांचे घर, पुर्वस श्री. प्रविण दत्तात्रेय तरे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. तुकाराम गणपत तरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1237 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020
मौजे शिरसे येथील घर क्र. 44/1 चे उत्तरेस श्री. विजय देशमुख यांचे घर क्र. 46, दक्षिणेस रस्ता, पुर्वस श्री. किशोर सावंत यांचे घर क्र. 44/2, पश्चिमेस श्री. लहु सावंत यांचे घर क्र. 45 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1236 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020 मौजे वांजळे येथील घर क्र. 45 अ चे उत्तरेस श्री. पांडुरंग बाबू ठाकरे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. पांडुरंग मालु ठाकरे यांचे घर, पुर्वस श्री. पंढरीनाथ शांताराम जाधव यांचे घर, पश्चिमेस श्री. अमित रामदास ठाकरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1235 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020
मौजे कर्जत येथील गिरीराज अपार्टमेंट, ए विंग चे उत्तरेस शासकीय रुग्णालय, दक्षिणेस विघ्नहर्ता सोसायटी, पुर्वस सार्वजनिक वाचनालय, पश्चिमेस कर्जत ग्रामिण रुग्णालय कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1234 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020 मौजे कर्जत येथील पोलीस लाईन रुम क्र. 8/2 चे उत्तरेस रोड, दक्षिणेस TLR कार्यालय, पुर्वस पोलीस मैदान, पश्चिमेस कर्जत ग्रामिण रुग्णालय कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1233 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020
मौजे भिसेगाव येथील अँफिनिटी गार्डन, बि विंग चे उत्तरेस औदुंबर सोसायटी, दक्षिणेस जय आंबे भवानी शाळा, पुर्वस पाल टॉवर, पश्चिमेस अरिहंत टॉवर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1232 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील कचेरी रोड घर क्र. 83 चे उत्तरेस श्री. अशोक तवळे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. मोधळे यांचे घर, पुर्वस गावातील रस्ता, पश्चिमेस तहसील ऑफिस टेकडी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1231 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020
मौजे दहिवली त.निड येथील शिवाजीनगर घर क्र. 146/1 चे उत्तरेस श्री. घाटे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. अनंत नारायण लाड यांचे घर, पुर्वस नगरपरिषद रस्ता, पश्चिमेस श्री. अरुण बळीराम लाड यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1230 तालुका कर्जत दिनांक 05.09.2020 मौजे रिसवाडी येथील कल्पतरु सोसायटी-2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1229 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे नढाळ येथील घर क्र. 12/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1228 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे वावर्ले येथील घर क्र. 31/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1227 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे कलोते रयती येथील घर क्र. 31/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1226 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील घर नं. 6, आत्माराम खाने यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1225 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे नविन पोसरी, रिस येथील दत्त अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1224 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे रिसवाडी येथील घर क्र. 776/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1223 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे भानवज येथील मुकुंदराज अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1222 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे खोपोली येथील आर.डी.कॉम्पेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1221 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे काटरंग येथील त्रिमुर्ती निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1220 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे खोपोली येथील अरिहंत गार्डन बिल्डींग नं. सी-4 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1219 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020
मौजे खोपोली येथील विरेश्वर बिल्डींग क्र. 3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1218 तालुका खालापूर दिनांक 05.09.2020 मौजे नांगुर्ले येथील घर क्र.50 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1217 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे धामोते येथील एकविरा अपार्टमेंट बिल्डींग 201 गंधेवाडा, धामोते मिळकत क्र.1506 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1216 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे धामोते येथील रमाकांत सोसायटी बिल्डींग क्र.6 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1215 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे शिंगढोळ येथील घर क्र. 90 अ चे उत्तरेस श्री. दिलीप शांताराम कडू यांचे घर, दक्षिणेस श्री. नामदेव दामा कडू यांचे घर, पश्चिमेस खुली जागा, पुर्वेस श्री. शंकर काशिनाथ भालिवडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1214 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे सुतारपाडा, कळंब येथील घर क्र. 345 चे उत्तरेस श्री. हरिश्चंद्र निरगुडा यांचे घर, दक्षिणेस ग्रामपंचायत रस्ता, पश्चिमेस विठ्ठल मंदिर, पुर्वेस श्री. मनोहर निरगुडा यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1213 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे मिरचूलवाडी, कळंब येथील घर क्र. 1595 चे उत्तरेस श्री. दत्तू काशिनाथ ढोले यांचे घर, दक्षिणेस ग्रामपंचायत रस्ता, पश्चिमेस गणपत निरगुडा यांचे घर, पुर्वेस श्री. दशरथ देहू ढोले यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1212 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे कर्जत येथील घर क्र. 174/18, कोजगे निवास चे उत्तरेस हुतात्मा कोतवाल व्यायाम शाळा, दक्षिणेस हॅप्पी होम सोसायटी, पश्चिमेस भगत निवास, पुर्वेस ओसवाल निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1211 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे कळंब येथील श्रीम.सिता रामचंद्र राऊत यांचे घर चे उत्तरेस श्री. सिराज बाबु भातभर्डे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. सुनिल गवळी यांचे घर, पश्चिमेस श्री. प्रकाश राऊत यांचे घर, पुर्वेस श्री. नियाज लोगडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1210 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे लाडीवली येथील घर क्र. 17 चे उत्तरेस श्री. सोमनाथ गिरी यांचे घर, दक्षिणेस श्री. काशिनाथ बैलमारे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. भाऊ बैलमारे यांचे दुकान, पुर्वेस श्री. भाऊ बैलमारे यांची जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1209 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे पोशीर येथील घर क्र. 12 अ चे उत्तरेस श्री. शंकर रामा राणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. मालू कमळू राणे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. रामचंद्र नागो कांबरी यांचे घर, पुर्वेस श्रीम. साळूबाई पुंडलिक हाबळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1208 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे कोल्हारे येथील घर क्र. 929 चे उत्तरेस श्रीम. उज्वला देसाई यांचे घर, दक्षिणेस श्री. नसीम कामिस शेख यांचे घर, पश्चिमेस श्री. राजन रामचंद्र शिंदे यांचे घर, पुर्वेस श्री. संजय आ. देशमुख यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1207 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020
मौजे साळोख त.वरेडी येथील घर क्र. 376 चे उत्तरेस श्री. मारुती अनंता गुंडेरे यांचे घर, दक्षिणेस कळंब वांगणी मुख्य रस्ता, पश्चिमेस श्री. मंगल काशिनाथ म्हसकर यांचे घर, पुर्वेस श्री. महेंद्र जनार्दन देसले यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1206 तालुका कर्जत दिनांक 04.09.2020 मौजे रिस येथील घर क्र. 135 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1205 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020
मौजे वयाळ येथील घर क्र. 130 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1204 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020 मौजे खाने आंबिवली येथील घर क्र.1, नथुराम गोपाळे यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1203 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020
मौजे वासांबे येथील डोंगरी चाळ, मोहोपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1202 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020 मौजे वासांबे येथील गितांजली बिल्डींग, एमआयडीसी-वासांबे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1201 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020
मौजे खाने आंबिवली येथील घर क्र. 184, बौध्दवाडा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1200 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020 मौजे भिलवले येथील घर क्र. 18/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1199 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020
मौजे वडगाव येथील घर क्र. 257 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1198 तालुका खालापूर दिनांक 03.09.2020 मौजे चौक येथील सनराईज डेव्हलपर्स 1/60/61, ए-विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1197 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020
मौजे डिकसळ येथील घर क्र. 8 चे उत्तरेस हिस्सा नं.9, दक्षिणेस हिस्सा नं.7, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1196 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020 मौजे गुढवण येथील घर क्र. 104 ब चे उत्तरेस श्री. विश्वनाथ बाळकृष्ण खडे यांचे घर क्र. 660, दक्षिणेस श्री. बंडू तातु विशे यांचे घर क्र.103 अ, पश्चिमेस श्री. परशुराम तातु विशे यांचे घर क्र. 103 ब, पुर्वेस श्री. तुळशिराम सिताराम खडे यांचे घर क्र. 106 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1195 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020
मौजे गारपोली येथील घर क्र. 33 चे उत्तरेस श्री. वामन राऊत यांचे घर क्र. 30 ग, दक्षिणेस श्री. रमेश सावंत यांचे घर क्र.47 अ, पश्चिमेस श्री. संभाजी राऊत यांचे घर क्र. 12, पुर्वेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1194 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020 मौजे डोंगरपाडा येथील घर क्र. 233 चे उत्तरेस श्री. श्याम दामा पोटकुले यांचे घर, दक्षिणेस श्री. गजानन दत्तु बुरुड यांचे घर, पश्चिमेस श्री. शिवराम महादू साबळे यांचे घर, पुर्वेस श्री. मारुती महादू लोहकरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1193 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020
मौजे उक्रुळ येथील घर क्र. 206 चे उत्तरेस श्री. पुरुषोत्तम राजे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. रंभाजी थोरवे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. रमेश शंकर बासरे यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1192 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020 मौजे शिंगढोळ येथील घर क्र. 31 चे उत्तरेस श्रीराम तानाजी घरत यांचे घर, दक्षिणेस श्री. लालचंद सखाराम घरत यांचे घर, पश्चिमेस श्री. विठ्ठल मारुती पवार यांचे घर, पुर्वेस शिंगढोळ (कातकरवाडी) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1191 तालुका कर्जत दिनांक 03.09.2020
मौजे कशेळे येथील घर क्र.176 चे उत्तरेस श्री.रमेश पांडुरंग राणे यांचे घर क्र.174अ, दक्षिणेस श्री.सागर मारुती बोराडे यांचे घर क्र.177, पुर्वेस श्री.शरद पांडुरंग मते यांचे घर क्र.170ब , पश्चिमेस ग्रामपंचायत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1190 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र.3070/18/302 चे उत्तरेस श्री.रमेश पांडुरंग राणे यांचे घर क्र.174 रामचंद्र कोळंबे यांचे घर व साईनाथ संकुल ते साईधाम, दक्षिणेस गार्डन प्लॉट व रोड ते संस्कार संस्कृती, पुर्वेस श्री.रोहिदास मोरे यांची इमारत, पश्चिमेस तुलसी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1189 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे चौक येथील घर क्र. 1/37/क कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1188 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020 मौजे पाली बुद्रुक(वावर्ले) येथील घर क्र. 312 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1187 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020
मौजे रिस येथील घर क्र. 31 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1186 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020 मौजे पाली बुद्रुक(वावर्ले) येथील घर क्र. 99 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1185 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020
मौजे वावर्ले येथील घर क्र. 41 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1184 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020 मौजे वासांबे, मोहोपाडा येथील घर क्र. 102/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1183 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020
मौजे रिस येथील घर क्र.152/ए कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1182 तालुका खालापूर दिनांक 02.09.2020 मौजे दहिवली त. निड येथील इंदिरानगर, घर क्र. 559/1 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस चिखलकर यांचे गॅरेज, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस कोदिंवडे रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1181 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे कर्जत येथील युवराज अपार्टमेंट चे उत्तरेस परिमल अपार्टमेंट, दक्षिणेस न.प.रस्ता, पश्चिमेस न.प.रस्ता, पुर्वेस सावली अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1180 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे दहिवली त निड येथील घर क्र. 8 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस श्री. इंद्रपाल सोळंकी यांचे घर, पश्चिमेस मारुती मंदिर, पुर्वेस नवीन इमारत बांधकाम कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1179 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे दहिवली त निड येथील साईनगर घर क्र. 565 चे उत्तरेस नगरपरिषद रस्ता, दक्षिणेस नगरपरिषद रस्ता, पश्चिमेस साई वंदन इमारत, पुर्वेस साई ब्रम्हांड इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1178 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे कर्जत येथील घर क्र. 565 चे उत्तरेस रस्ता, दक्षिणेस कपालेश्वर अपार्टमेंट, पश्चिमेस श्री. शशीकांत कदम यांचा वाडा, पुर्वेस श्री. दिलीप कदम यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1177 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे कर्जत येथील डॉ. अलका धनश्याम नाझीकर यांचे श्री. नारायण हॉस्पिटल रुम नं. 161 चे उत्तरेस मुजावर यांचे घर, दक्षिणेस आईस फॅक्टरी, पश्चिमेस न.प. रस्ता, पुर्वेस नाला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1176 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील बि विंग, शिवम सोसायटी चे उत्तरेस खुली जागा, दक्षिणेस न.प. रस्ता, पुर्वेस शिवम सोसायटी A विंग, पश्चिमेस नेमिनाथ सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1175 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील बि विंग, नेमिनाथ अपार्टमेंट चे उत्तरेस रेव्हेन्यू कॉलनी, दक्षिणेस मुख्य रस्ता, पुर्वेस खुली जागा, पश्चिमेस नेमिनाथ सोसायटी नवीन इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1174 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील ए विंग, नेमिनाथ अपार्टमेंट चे उत्तरेस रेव्हेन्यू कॉलनी, दक्षिणेस मुख्य रस्ता, पुर्वेस खुली जागा, पश्चिमेस नेमिनाथ सोसायटी नवीन इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1173 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे कर्जत येथील कोतवाल नगर प्रेमसिंधू सोसायटी चे उत्तरेस चड्डा टेरेस, दक्षिणेस मानस कॉम्पलेक्स, पुर्वेस शिवसृष्टी सोसायटी, पश्चिमेस सुशिला सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1172 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे मुद्रे खु. येथील मधु निवास घर क्र.17 चे उत्तरेस श्री.वजे यांचे घर, दक्षिणेस गुरुनगर गार्डन, पुर्वेस श्री.जगताप यांचे घर, पश्चिमेस श्री.सोमाणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1171 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील प्लॉट क्र.8 नाना मास्तर नगर चे उत्तरेस न.प.रस्ता, दक्षिणेस श्री.मुळे यांचे घर, पुर्वेस गार्डन बाजु जागा, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1170 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे कर्जत येथील रमण निवास घर क्र.1/1031 चे उत्तरेस जुनी भगवान टॉकीज, दक्षिणेस उल्हास नदी घाट, पुर्वेस श्री.प्रविण शेषमल जैन यांची जुनी चाळ, पश्चिमेस डॉ.परमार यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1169 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे भालिवडी येथील घर क्र.23 चे उत्तरेस अंतर्गत रस्ता, दक्षिणेस श्री.जगदिश गोविंद भोईर यांचे घर, पुर्वेस अंतर्गत रस्ता, पश्चिमेस अंतर्गत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1168 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे हालिवली येथील घर क्र.344 ब चे उत्तरेस श्री.रमेश विठ्ठल राणे यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम.मिरा अशोक पुरी यांचे घर, पुर्वेस श्री.सुर्याजी मालू ठाणगे यांचे घर, पश्चिमेस राजेश अनंत जाधव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1167 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020
मौजे माथेरान येथील पंचशिल नगर श्री.प्रशांत गायकवाड यांचे घर चे उत्तरेस श्री.रमेश लोखंडे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.अनिल गायकवाड यांचे घर, पुर्वेस खालिद भाजीवाला यांचे घर, पश्चिमेस पंचशिल नगर गेट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1166 तालुका कर्जत दिनांक 02.09.2020 मौजे माडप येथील घर क्र.330 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1165 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे माडप येथील घर क्र.80 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1164 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे माडप येथील घर क्र.33ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1163 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे शिरवली छ. येथील घर क्र.34 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1162 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे माणकिवली येथील घर क्र.64 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1161 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे खोपोली येथील घर क्र.173 तांबे निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1160 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे खोपोली येथील गणेश सोसायटी बि 8 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1159 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील मुख्याधिकारी नगरपरिषद खोपोली यांचे निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1158 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील गुरुसप्तश्री बिल्डींग ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1157 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे भानवज, खोपोली येथील विजय लक्ष्मी बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1156 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे खोपोली येथील प्रतिभा कॉम्पलेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1155 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील आशियाना व्हिलेज बिल्डींग क्र.04 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1154 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे खोपोली येथील श्री.साई निकेतन बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1153 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे खोपोली येथील अरिहंत टॉवर बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1152 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील भानुप्रभा पार्क बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1151 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे खोपोली (इंदिरानगर) येथील रुम क्र.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1150 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे शिळफाटा येथील हुसेन पटेल चाळ घर क्र.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1149 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे तांबाटी, किरखिंडी येथील घर क्र.174 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1148 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील घर क्र.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1147 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील यशस्वी बंगला क्र.03 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1146 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे खोपोली येथील पद्मावती बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1145 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे कैरे येथील रसायनी पोलीस क्वार्टर्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1144 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे तुपगांव येथील घर क्र.31/ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1143 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020
मौजे चांभार्ली येथील घर क्र.261 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1142 तालुका खालापूर दिनांक 01.09.2020 मौजे कर्जत येथील बहार बिल्डींग, कोतवाल नगर चे उत्तरेस सिद्धीविनायक बिल्डींग, दक्षिणेस श्रीम.विमल अपार्टमेंट, पुर्वेस श्री.पाटील यांचे घर, पश्चिमेस श्री.मांजरेकर यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1141 तालुका कर्जत दिनांक 01.09.2020
मौजे तमनाथ येथील घर क्र.52/2 चे उत्तरेस सुरेश सखाराम भोईर यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम.ज्योती संतोष भोईर यांचे घर, पुर्वेस शेती, पश्चिमेस रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1140 तालुका कर्जत दिनांक 01.09.2020 मौजे तळवली येथील घर क्र.5 चे उत्तरेस श्री.नामदेव नारायण वाघ यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम.विमल मधुकर सोनावणे, पुर्वेस श्री.गोपाळ नारायण वाघ यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1139 तालुका कर्जत दिनांक 01.09.2020
मौजे कोलीवली येथील घर क्र.16 चे उत्तरेस श्री.नामदेव मिणमिणे यांचे घर, दक्षिणेस श्रीम.अरुणा गायकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.संतोष तांबोळी यांचे घर, पश्चिमेस श्री.अनंता मिणमिणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1138 तालुका कर्जत दिनांक 01.09.2020 मौजे नेरळ येथील घर क्र.069 चे उत्तरेस श्री.बन्सीलाल चौधरी व आ.के.काळे यांचे सामईक प्लॉट व घरे, दक्षिणेस नेरळ-कोल्हारे रोड, पुर्वेस श्री.राम दाजी राणे यांची इमारत व ढाके यांचा बंगला व दुकाने, पश्चिमेस नेरळ कळंब रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-1137 तालुका कर्जत दिनांक 01.09.2020

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश
बी-ब्लॉक नं.9, शिवकृपा सोसा., गणेश आळी, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-778 तालुका मुरुड दिनांक 07.09.2020 घर नं.1239, बेलाई, चौल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-777 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.302, बी-1, बे-वुड्स, गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-776 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1769/9, विदयानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-775 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1025क, वरसोली-नांदे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-774 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1108अ, विदयानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-773 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1156, विदयानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-772 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1996, वरसोली-नांदे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-771 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.273, बापदेव आळी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-770 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1769/4, विदयानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-769 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1175/6, विदयानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-768 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.786, वाडगांव फाटा, वेश्वी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-767 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.252, थळ डोंगरी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-766 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.226/अ, 316, 258, शहापूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-765 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.153अ, तुलाडदेवी, चौल दक्षीण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-764 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.269/4, रेवदंडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-763 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.177, हरीजनवाडा, भाल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-762 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.224, नवेदर नवगांव, कोळीवाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-761 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.80, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-760 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.412, आदर्श कट्टा हॉटेलच्या मागे, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-759 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
प्लॉट नं.41, श्रीबाग नं.2, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-758 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 रु.नं.202, 2रा माळा, शितल अपार्टमेंट, राम मंदिराजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-757 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
बापदेव आळी, तळकर नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-756 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.206, वरसोली-नांदे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-755 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1676, विद्यानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-754 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1663, बुरुमखान, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-753 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1829, वरसोली-नांदे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-752 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1085 ड, वरसोली-विद्यानगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-751 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.96, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-750 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.74, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-749 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.803, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-748 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.220, महाळुंगे खुर्द कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-747 तालुका मुरुड दिनांक 07.09.2020
घर नं.25, बारशिव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-746 तालुका मुरुड दिनांक 07.09.2020 घर नं.546 अ, थळपेठ, थळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-745 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1401, बुरुमखान, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-744 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1101, विद्यानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-743 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
घर नं.1022 सी, विद्यानगर, वरसोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-742 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 रु.नं.2, लाईन-एम, पोलीस लाईन, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-741 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
रु.नं.8, बी-विंग, गंगासागर सोसा., जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-740 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 घर नं.1467, कुलस्वामीनी अपार्टमेंट, स्वामी समर्थ नगर, पिंपळभाट, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-739 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020
रिक्षा स्टँडसमोर, हरीश जनरल स्टोअर्सच्यामागे, रामनाथ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-738 तालुका अलिबाग दिनांक 07.09.2020 रु.नं.101, ग्लोबल अपार्टमेंट, नागडोंगरी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-737 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
निलीमा हॉटेलसमोर, पाटीलवाडी, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-736 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 रु.नं.103, अमृता सोसा., शिवाजी नगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-735 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
रु.नं.सी-41, 2रा माळा, सुमंगळ सोसा., चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-734 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 रु.नं.510, एम्प्लॉयमेंट ऑफीसजवळ, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-733 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
समर्थ कृपा बंगला, अंबामाता मंदिराजवळ, समर्थ नगर, श्रीबाग नं.2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-732 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 रु.नं.201, 2रा माळा, साईसागर अपार्टमेंट, ब्राम्हणआळी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-731 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
रु.नं.1, बाफना बाग, बीगप्लॅश हॉटेलजवळ, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-730 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.545, सुरेखखार, थळेपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-729 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.301, कवळेआळी, आवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-728 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.549 ब, दिघोडी, सासवणे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-727 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.99, आवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-726 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.553 ब, चोंढी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-725 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.427, चौल उत्तर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-724 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.3557, आगरकोट, रेवदंडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-723 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.589, रेवदंडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-722 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.378, चौल उत्तर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-721 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.1738 अ, खंडेराव पाडा, रेवदंडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-720 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.294 अ व ब, नवखार तर्फे उमटे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-719 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
फणसापूर तर्फे उमटे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-718 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.326, मटवाडी, आदिवासी पाडा, वलवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-717 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
302, राधाकृष्ण सोसा., नगरपालिकेजवळ,अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-716 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.201, अलिबाग प्राईड, फुलोरा हॉटेल जवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-715 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
बि.नं.48, म्हाडा कॉलनी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-714 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 अे-विंग, वरचा मजला, गणपती मंदिरासमोर, ब्राम्हणआळी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-713 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.302, नथू रेसीडेन्सी, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-712 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.1204, आनंद नगर, सेंटमेरी स्कुलच्या मागे, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-711 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
श्रीकृपा बंगला, नवरंग बिल्डींगजवळ, स्वामी समर्थ नगर, पिंपळभाट, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-710 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 सुयश बंगला, गौरव नगर, पिंपळभट, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-709 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
रु.नं.डी-8, सत्यम सोसा., एमआयडीसी समोर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-708 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 रु.नं.1, तळमजला, साईकृपा सोसा., गौरव नगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-707 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.302, साईछत्र सोसा., चेवले नगर, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-706 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 फ्लॅट नं.106, बी-1, बे-वुड्स सोसा., गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-705 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.101, जलाराम पार्थव सोसा., रामनाथ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-704 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.599, कृषिवल प्रेस समोर, गोंधळपाडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-703 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.356, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-702 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.196, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-701 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.25, कुरुळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-700 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.365, कुरुळ पठार कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-699 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.70, आक्षी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-698 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.509, आक्षी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-697 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.1704, नागांव बंदर,नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-696 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020 घर नं.27, कोठारभाट, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-695 तालुका अलिबाग दिनांक 05.09.2020
घर नं.23, भोगेश्वर आळी, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-694 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020 घर नं.997, बागमळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-693 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.1502क, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-692 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.319, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-691 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.321अ, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-690 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.1502अ, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-689 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.812, देवघर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-688 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 बी-27, 2रा मजला, कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-687 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर क्र.20 वार्ड नं २, गणेशआळी, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-686 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020 घर क्र.५६२, आमली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-685 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020
घर क्र.१११ अ, साळाव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-684 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020 जी1-5, जेएसडब्ल्यु कॉलनी साळाव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-683 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020
घर क्र.३६ अ, वाळवटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-682 तालुका मुरुड दिनांक 04.09.2020 घर नं.४7ब, धोकवडे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-681 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.118, रेवदंडा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-680 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.2000, चौल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-679 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.४४, कार्ले-खंडाळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-678 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.5, कार्ले-खंडाळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-677 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.१२९१, विश्वनगर, चोंढी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-676 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.1272, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-675 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.३015, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-674 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं.2298, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-673 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.1241, नागांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-672 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 घर नं. 91, रामराज कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-671 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020
घर नं.३४, नांदगांव(भवानी पाखाडी) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-670 तालुका अलिबाग दिनांक 04.09.2020 सी-12, गौरीनंदन सोसा., विदयानगर, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-669 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
फ्लॅट क्र49, मरीआई मंदिरासमोर, रायवाडी कॉम्प्लेक्स, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-668 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 रु.नं.6, 3रा मजला, कल्याणी सोसा., बाळाजी नाका, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-667 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
रु.नं.102, सिध्दार्थ दर्शन सोसा.,निलीमा हॉटेलच्या मागे, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-666 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 घर क्र.1705, विदयानगर, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-665 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
घर क्र.17, पोलीस गेट, रामनाथ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-664 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 बी-5, शिवशक्ती बिल्डींग, रोहिदास नगर, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-663 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
रु.नं.4, 2रा मजला, सारंगधाम सोसा., महाराष्ट्र बँकेजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-662 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 गणपती मंदिराजवळ, रोहिदास नगर, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-661 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
घर क्र.206अ, बोरीस, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-660 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 घर क्र.164, भाल, हरिजनवाडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-659 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
घर क्र.125, बोरीस, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-658 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 घर क्र.281, वायशेत, जितनगर, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-657 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
घर क्र.331, खंडाळे, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-656 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 घर क्र.2375, रेवदंडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-655 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020
घर क्र.1598, रेवदंडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-654 तालुका अलिबाग दिनांक 02.09.2020 घर क्र.249, वार्ड नं.7, हरीजनवाडा, पेठमोहल्ला, मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-653 तालुका मुरुड दिनांक 02.09.2020
घर क्र.2, मजगांव, ता.मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-652 तालुका मुरुड दिनांक 02.09.2020 घर क्र.612, मजगांव, ता.मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-651 तालुका मुरुड दिनांक 02.09.2020
जेएसडब्ल्यू वसाहत, साळाव, ता.मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-650 तालुका मुरुड दिनांक 02.09.2020 घर क्र.सी-6, जेएसडब्ल्यू वसाहत, साळाव, ता.मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ मुरुड-649 तालुका मुरुड दिनांक 02.09.2020
घर क्र.11, बेलोशी, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-648 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.264, खानाव, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-647 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.109, खानाव, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-646 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.301, आगरसुरे, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-645 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.95 अे, बोरीस, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-644 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.411 अे, भाल (मराठी शाळेच्या मागे), ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-643 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
नवेदर नवगां, पाटीलवाडी, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-642 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.38, गोंधळपाडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-641 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.91, हेमनगर, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-640 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.94, सागांव, खंडाळे, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-639 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.235, आंदोशी, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-638 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.180ड व 183, मल्याण, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-637 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.22, वाघविरा, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-636 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.16ब, हेमनगर, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-635 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.2377, नारायण आळी, रेवदंडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-634 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.185, आगरसुरे, फकीरपाडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-633 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.71, देवघर, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-632 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.79ब, सारळ, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-631 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.300अे, आंदोशी, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-630 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.139अे, उसर, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-629 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.338, खानाव, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-628 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.258, खाणाव, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-627 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
चव्हाण बंगला, स्वामी समर्थ मंदिराजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-626 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 महिला बालकल्याण सभापती, कुंठेबाग, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-625 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
रु.नं.12, रघुकुल सोसा., तांबोली हॉस्पीटलजवळ, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-624 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 रु.नं.7, अे-विंग, पोलीस लाईन, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-623 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
अनुप्रभा सोसा., सुजलाम नगर, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-622 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 वाजे हॉस्पीटल जवळ, मेडीकल स्टोअरच्या बाजूला, श्रीबाग-2, अलिाबग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-621 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.31/1, काविर, गरुडपाडा, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-620 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.232, नवेदरबेली, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-619 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.1210, नागांव-कोठारभाट, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-618 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 स्वामी समर्थ नगर, पिंपळभाट, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-617 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
कृष्ण दर्शन सोसा., इ-विंग, रु.नं.104, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-616 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 रु.नं.1, एमआयडीसी कॉलनी, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-615 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
घर क्र.116, नागांव-खारगल्ली, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-614 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 घर क्र.136, खंडाळे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-613 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
रु.नं.659/14, मुकुंद सोसा., सुजलाम सोसा., पिंपळभाट, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-612 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 रु.नं.104, समर्थ कृपा, समर्थ नगर, पिंपळभाट, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-611 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020
एम.आय.डी.सी. समोर, कृष्णधाम सोसा.जवळ, चेंढरे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-610 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020 रु.नं.12, कावेरी कॉम्प्लेक्स, रोहिदासनगर, चेंढरे, अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ अलिबाग-609 तालुका अलिबाग दिनांक 01.09.2020

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-279 तालुका म्हसळा दिनांक 15.09.2020
मौजे चिखलप, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-278 तालुका म्हसळा दिनांक 15.09.2020 मौजे तोंडसुरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-277 तालुका म्हसळा दिनांक 15.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-276 तालुका म्हसळा दिनांक 15.09.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-275 तालुका म्हसळा दिनांक 15.09.2020
मौजे आदगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-274 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020 मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-273 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020
मौजे केळीचीवाडी-सायगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-272 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020 मौजे केळीचीवाडी-सायगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-271 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-270 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020 मौजे वाकळघर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-269 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020
मौजे आदगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-268 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 15.09.2020 मौजे म्हसळा-गौळवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-267 तालुका म्हसळा दिनांक 13.09.2020
मौजे कोळे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-266 तालुका म्हसळा दिनांक 13.09.2020 मौजे जांभुळ, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-265 तालुका म्हसळा दिनांक 13.09.2020
मौजे जांभुळ, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-264 तालुका म्हसळा दिनांक 13.09.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-263 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-262 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020 मौजे मारळ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-261 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-260 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020 मौजे बापवन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-259 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020
मौजे रानवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-258 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-रोहिदासवाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-257 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020
मौजे केळेचीवाडी-सायगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-256 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 13.09.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-255 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 12.09.2020
मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-254 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 12.09.2020 मौजे दिवेआगर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-253 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 12.09.2020
मौजे बापवन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-252 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 12.09.2020 मौजे संदेरी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-251 तालुका म्हसळा दिनांक 12.09.2020
मौजे म्हसळा-नवानगर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-250 तालुका म्हसळा दिनांक 12.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-249 तालुका म्हसळा दिनांक 12.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-248 तालुका म्हसळा दिनांक 11.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-247 तालुका म्हसळा दिनांक 11.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-246 तालुका म्हसळा दिनांक 11.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-कुंभारवाडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-245 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-कुंभारवाडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-244 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020 मौजे भट्टीचामाळ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-243 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020
मौजे आदगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-242 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020 मौजे आदगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-241 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020
मौजे आदगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-240 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 10.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-239 तालुका म्हसळा दिनांक 10.09.2020
मौजे म्हसळा, रुम नं.105 शशिकला बिल्डींग जवळ तहसिल कार्यालयाच्या मागे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-238 तालुका म्हसळा दिनांक 10.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-237 तालुका म्हसळा दिनांक 10.09.2020
मौजे वारळ, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-236 तालुका म्हसळा दिनांक 10.09.2020 मौजे म्हसळा-गौळवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-235 तालुका म्हसळा दिनांक 09.09.2020
मौजे भरडोली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-234 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 09.09.2020 मौजे बापवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-233 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 09.09.2020
मोजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-232 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 09.09.2020 मौजे म्हसळा-कुंभार आळी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-231 तालुका म्हसळा दिनांक 08.09.2020
मौजे म्हसळा, शिवकृपा बिल्डींग म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-230 तालुका म्हसळा दिनांक 08.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-229 तालुका म्हसळा दिनांक 08.09.2020
मौजे कणघर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-228 तालुका म्हसळा दिनांक 08.09.2020 मौजे वडशेत वावे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-227 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 08.09.2020
मौजे साखरी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-226 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 08.09.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, घर नं.146ए राधा कृष्ण मंदीराजवळ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-225 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 08.09.2020
मौजे नागळोली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-224 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 08.09.2020 मोजे वाकळघर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-223 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 08.09.2020
मौजे म्हसळा-गौळवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-217 तालुका म्हसळा दिनांक 05.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-216 तालुका म्हसळा दिनांक 05.09.2020 मोजे कुडगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-215 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020
मोजे वडशेत वावे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-214 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020 मोजे रानवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-213 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020
मोजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-212 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-रोहिदास आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-211 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-210 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 04.09.2020 मौजे देवघर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-209 तालुका म्हसळा दिनांक 03.09.2020
मौजे सकलप, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-208 तालुका म्हसळा दिनांक 03.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-207 तालुका म्हसळा दिनांक 03.09.2020
मोजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-206 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-पतंगे सिटी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-205 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-गणेश आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-204 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 03.09.2020 मौजे श्रीवर्धन, प्रभू आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-203 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 02.09.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश