बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव

 1. जिल्हाधिकारी कार्यालय
 2. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय
 3. निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय
 4. गृह कार्यालय
 5. महसूल कार्यालय
 6. निवडणूक कार्यालय
 7. रोजगार हमी योजना कार्यालय
 8. नियोजन कार्यालय
 9. पुरवठा कार्यालय
 10. खनिकर्म कार्यालय
 11. पूनर्वसन कार्यालय
 12. सामान्य प्रशासन कार्यालय
 13. नगर पालिका प्रशासन कार्यालय
 14. संजय गांधी योजना कार्यालय
 15. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, लघु पाटबंधारे रायगड
 16. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, रायगड 0
 17. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, रायगड 1
 18. विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग
 19. करमणूक कर कार्यालय
 20. जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक कार्यालय